1)

TOSFOS DH Lamah Li Lemarek

תוספות ד"ה למה לי למרק

(SUMMARY: Tosfos justifies the Gemara's question.)

תימה והלא אפי' בחולין מוכח בפרק השוחט (חולין דף כז.) שיש לשחוט לכתחילה כל הסימנין

(a)

Question: Even regarding Chulin, l'Chatchilah one must slaughter the entire Simanim (Chulin 27a)!

ולא סגי ברובא דילמא לא אתי למיעבד רובא

1.

The majority does not suffice, lest he not cut the majority.

וי"ל ה"מ בחד גברא אבל בתרי גברי דכבר שחט כ"ג ונסתלק אי אתי אחרינא וממרק נראה כשהייה

(b)

Answer: That is when one person slaughters. When two slaughter, [e.g. here, that the Kohen Gadol already slaughtered and desisted, if another comes and does Merikah, it looks like Shehiyah (a pause during Shechitah, which disqualifies);

ונראה כאילו נשחט הזבח בשנים הוה לן למיסר למרק

1.

It looks like two slaughtered the Korban. We should forbid [another] to be Memarek!

ומשני מצוה למרק כדי לקבל כל הדם.

2.

The Gemara answers that it is a Mitzvah to be Memarek, in order to receive all the blood.

2)

TOSFOS DH Abaye Mesader Ma'arachah v'Chulei

תוספות ד"ה אביי מסדר מערכה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why Abaye did not list Terumas ha'Deshen.)

- תימה לי אמאי לא קא חשיב נמי תרומת הדשן דהויא נמי תחילת עבודה דיממא

(a)

Question: Why doesn't he list also Terumas ha'Deshen, which is the beginning of the Avodah of the day?

וצ"ל משום דזימנין מקדימין אותה מאשמורת הראשונה ומחצות הלכך לא קא חשיב לה שהיה הפסק גדול בינה ובין הני דקא חשיב

(b)

Answer #1: We must say that since sometimes we do it from [the end of] the Ashmores (third of the night) or from midnight, he does not list it, for there is a big interruption between it and these Avodos that he lists.

אבל הנך דקא חשיב היו רגילין לעשותן בזה אחר זה

1.

The ones he lists, it was normal to do them one after the other.

אי נמי יש לומר תרומת הדשן עיקר מצותה רק בלילה אבל הני אי בעי למעבדינהו ביממא הרשות בידם.

(c)

Answer #2: The primary Mitzvah of Terumas ha'Deshen is only at night. These Avodos (that he lists), if they want to do them during the day, they may.

3)

TOSFOS DH Michlal d'Ika Chavertah

תוספות ד"ה מכלל דאיכא חבירתה

(SUMMARY: Tosfos explains why we need two verses to teach about the second Ma'arachah.)

- תימה לי אם כן למה לי קרא דלעיל ואש המזבח תוקד בו למערכה שניה תיפוק ליה מהאי קרא

(a)

Question: If so, why do we need the previous verse "v'Esh ha'Mizbe'ach Tukad Bo" for the second Ma'arachah? We can learn from this verse [that there is a second]!

וי"ל דאי מהכא הוה אמינא יעשו מערכה שניה על מזבח הפנימי כדרך שעושין מערכה גדולה על מזבח החיצון כיון דאתיא לצורך קטורת דמזבח הפנימי

(b)

Answer: If we learned only from here, one might have thought that we make a second Ma'arachah on the inner Mizbe'ach, just like we make the big Ma'arachah on the outer Mizbe'ach, since it comes for needs of the Ketores of the inner Mizbe'ach.

להכי איצטריך ואש המזבח תוקד בו על מזבח החיצון במקום מערכה גדולה.

(c)

Therefore, we need "v'Esh ha'Mizbe'ach Tukad Bo" [to teach that it is] on the outer Mizbe'ach, in the place of the big Ma'arachah.

4)

TOSFOS DH Afilu Hachi Machshir Adif

תוספות ד"ה אפילו הכי מכשיר עדיף

(SUMMARY: Tosfos explains why it did not suffice that arranging the logs is more Tadir.)

- תימה לי לימא טעמא משום דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם

(a)

Question: Why must we say this reason (it is a Machshir)? We should say that it is first because what is Tadir (more regular) always comes before what is not Tadir!

וסידור גזירין הוא תדיר טפי שהוא פעמים בכל יום ודישון מזבח הפנימי אינו אלא פעם אחת

(b)

Arranging the logs is more Tadir, for it is twice every day, but Dishun of the inner Mizbe'ach is only once [a day].

ויש לומר דלא גמרינן ממלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד דתדיר קודם אלא היכא דתרוייהו שוו דזו וזו מתנה דומיא דתמידין ומוספין

(c)

Answer: We learn from "Milvad Olas ha'Boker Asher l'Olas ha'Tamid" that what is Tadir comes first only when both matters are the same, [e.g.] both of them are Matanos (putting on the Mizbe'ach), like Tamid and Musaf;

אבל כל כי האי גוונא דחד הוי עבודת מתנה וחד עבודת סילוק לא.

(d)

We do not learn to according to a case like here, in which one is Avodas Matanah, and the other is Avodas Siluk (removal).

5)

TOSFOS DH Ein Ma'avirin Al ha'Mitzvos

תוספות ד"ה אין מעבירין על המצות

(SUMMARY: Tosfos limits when this applies.)

- בפרק איזהו מקומן (זבחים דף נא.) גבי שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי קאמר בגמרא מ"ט דכתיב (ויקרא ד) אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועד ההוא דפגע ביה ברישא

(a)

Reference:: In Zevachim (51a), regarding pouring Shirei ha'Dam (leftover blood) on the western Yesod, the Gemara learns from "El Yesod Mizbach ha'Olah Asher Pesach Ohel Mo'ed" - the one he encounters first;

ומשמע משום דאין מעבירין על המצות

(b)

Inference: This is because Ein Ma'avirin Al ha'Mitzvos.

אבל רש"י ל"ג ההוא דפגע ביה ברישא אלא מפתח אהל מועד קא גמר לה

(c)

Rashi's text (there): It does not say "the one he encounters first." We learn from "Pesach Ohel Mo'ed";

דיסוד מערבי של מזבח הוי כנגד הפתח

1.

The western Yesod of the Mizbe'ach was opposite the opening [of the Heichal].

וכן משמע התם בגמרא גבי שירי הדם היה שופך על יסוד דרומי ומפרש משום דילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל

(d)

Support #1: The Gemara there discusses pouring Shirei ha'Dam on the western Yesod. It explains that we learn about his descent from the ramp from leaving the Heichal;

מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו דהיינו יסוד מערבי אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו דהיינו יסוד דרומי

1.

Just like when he leaves the Heichal, [he puts the Shirayim on] what is closest, i.e. the western Yesod, when he descends from the ramp, [he puts on] what is closest, i.e. the southern Yesod;

ואי מאין מעבירין על המצות קא יליף לפנימיים דנשפכין על יסוד מערבי אמאי פשיטא ליה [טפי] בפנימיים שהן ביסוד מערבי מבחיצון ביסוד דרומי

2.

If we learned from Ein Ma'avirin Al ha'Mitzvos that [Shirayim of] inner Chata'os are spilled on the western Yesod, why was it more obvious that inner Chata'os are on the western Yesod, than that [Shirayim of] outer Chata'os are spilled on the southern Yesod? (I.e. why did we need to learn the latter from the former?)

הא אידי ואידי שייך בהו טעמא דאין מעבירין על המצות

3.

The reason Ein Ma'avirin Al ha'Mitzvos applies to both of them!

וכן משמע ר"פ קדשי קדשים (שם דף נח:) דפריך שירי הדם בהדיא כתיב בהו אשר פתח אהל מועד

(e)

Support #2: In Zevachim (58b), the Gemara asked 'Shirei ha'Dam are explicitly written - "Asher Pesach Ohel Mo'ed"!'

ואם תאמר ולמה לי קרא אמאי לא נפקא מדריש לקיש דאין מעבירין על המצות

1.

Question: Why do we need a verse? Why don't we learn from Reish Lakish's law, that Ein Ma'avirin Al ha'Mitzvos?

ויש לומר דלא שייכא דריש לקיש אלא היכא דבעינן למעבד תרוייהו שיש להקדים ההוא דפגע ביה ברישא

2.

Reish Lakish's law applies only when one wants to do both Mitzvos. He does first the Mitzvah he encounters first;

אבל היכא דלא עבדינן אלא חד לא גמרינן מיניה ונעביד לתדיר לחודיה ולא נעביד לשאינו תדיר [ועי' תוס' מגילה ו: ד"ה מסתבר].

3.

When he will do only one, we do not learn from it (that Ein Ma'avirin). Rather, we would do only the one that is more Tadir, and not the one that is less Tadir. (See Tosfos Megilah 6b DH Mistaber.)

i.

Note: Tif'eres l'Moshe and Mishmaros Kehunah explain that if not for "Asher Pesach Ohel Mo'ed", we would spill Shirayim of the southern Yesod, which is more Tadir for Shirayim. Si'ach Yitzchak disagrees [for without this verse, we would not know which Yesod is Tadir]!

33b----------------------------------------33b

6)

TOSFOS DH Avurei Dar'a a'Totafta

תוספות ד"ה עבורי דרעא אטוטפתא

(SUMMARY: Tosfos gives three explanations of our Gemara.)

- פרש"י להניח תפילין בראש קודם שיניח תפילין של יד אסור דקא מעביר על מצות תפילין של יד דפגע ברישא בזרוע קודם שיגיע לראש

(a)

Rashi's opinion:: This forbids putting Tefilin on the head before on the hand, for he passes over the Mitzvah of hand Tefilin, for he e9c the arm before the head.

וקשה לפי' דמאי איריא מדריש לקיש תיפוק ליה מדאמר בפרק הקומץ רבה (מנחות דף לו.)

(b)

Question: Why does this depend on Reish Lakish's law? We know this from a Drashah in Menachos (36a)!

כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפות בין עיניך

1.

Citation (36a): One put Tefilin on the hand and afterwards on the head, for it says "u'Kshartam l'Os Al Yadecha", and afterwards "v'Hayu l'Totafos Bein Einecha."

ומפרש רבינו תם בשם רב האי גאון זצ"ל דאיירי בשעה שחולץ תפילין ומניחן בתיק

(c)

Opinion #2 (R. Tam citing Rav Hai Gaon): Our Gemara discusses removing Tefilin and putting them in their case;

שלא יעביר אותן של יד ויתנם בתיק תחילה ואח"כ של ראש למעלה

1.

He may not pass over the hand Tefilin, and put it in the case first, and afterwards the head Tefilin above it;

דא"כ כשיבא להניח יפגע בשל ראש תחילה ויצטרך להעביר על המצות משום דשל יד יש להניח תחילה כדפי'

2.

If he would do so, the next time he dons Tefilin, he will encounter the head Tefilin first, and he will need to pass over Mitzvos and put on the hand Tefilin first, like I explained (due to the Drashah in Menachos).

לפיכך צריך להניח בתיק של ראש תחילה ואח"כ של יד למעלה

(d)

Therefore, he must and put the head Tefilin in the case first, and afterwards the hand Tefilin above.

ורבי אליהו זצ"ל מפרש דלענין משמוש איירי

(e)

Opinion #3: R. Eliyahu explains that our Gemara discusses touching Tefilin;

דחייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ק"ו מציץ

1.

One must constantly touch his Tefilin. We learn from a Kal va'Chomer from the Tzitz (the Kohen Gadol may not divert his mind from it);

והשתא קאמר דבשל יד ממשמש תחילה משום דפגע בהן ברישא ואח"כ ממשמש בשל ראש.

(f)

Our Gemara teaches that one touched the hand Tefilin first, and afterwards the head Tefilin.

7)

TOSFOS DH v'Eima Chad Shadyei l'Dishun Mizbe'ach ha'Penimi d'Nekadmei l'Dam ha'Tamid

תוספות ד"ה ואימא חד שדייה לדישון מזבח הפנימי דנקדמיה לדם התמיד

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not apply to both of them to Dam ha'Tamid.)

- וא"ת נישדי תרוייהו בבקר אדם התמיד דניקדום לדישון מזבח הפנימי דהכא תלתא והכא תרי

(a)

Question: We should apply to both "ba'Boker"s to the blood of the Tamid, to teach that it precedes Dishun of Mizbe'ach ha'Penimi, for now [Dam ha'Tamid] will have there, and Dishun Mizbe'ach ha'Penimi will have [only] two.

וי"ל דהא לאו סברא היא דנישדי תרוייהו אהיכא דלא כתב אלא חד ואדישון פנימי דכתיב ביה תרי לא נישדי מידי

(b)

Answer #1: It is unreasonable to put both of them on a place where only one is written, and on Dishun Mizbe'ach ha'Penimi, where two are written, we do not put any!

יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא

1.

Is the native on the ground, and the foreigner is in the sky?! (This is opposite of what is reasonable.)

אי נמי י"ל דא"כ לא לכתוב גבי גזירין אלא חד בבקר ונשדייה אדם התמיד דנקדים לדישון מזבח הפנימי

(c)

Answer #2: If so, the Torah should not have written only one ba'Boker regarding the logs, and we would apply to it to Dam ha'Tamid, so it will precede Dishun Mizbe'ach ha'Penimi.

ואף על גב דהכא תרי והכא תרי

(d)

Implied question: If so, it would say "ba'Boker" twice regarding both of them! (We would not know which had precedence.)

מכפר עדיף

(e)

Answer: What is Mechaper (Dam ha'Tamid) is preferable.

ומדכתיב תרי בבקר ש"מ דאיצטריך למימר דנישדי חד אדישון מזבח הפנימי.

1.

Since the Torah wrote ba'Boker twice, this teaches that we must apply one of them to Dishun Mizbe'ach ha'Penimi.

8)

TOSFOS DH Hacha Tilsa v'Hacha Trei

תוספות ד"ה הכא תלתא והכא תרי

(SUMMARY: Tosfos explains why we ignore other occurrences of "Ba'Boker ba'Boker regarding the Tamid.)

- אין להקשות הא טובא בבקר בבקר כתיבי בתמיד בפרשת ואתה תצוה ובפרשת פינחס

(a)

Question: It says "ba'Boker ba'Boker" many times regarding the Tamid in Parshas Tetzaveh and Parshas Pinchas!

די"ל הני כולהו כחד חשיב להו כיון דלא כתיבי בהדי הדדי כמו בגזירין ונרות דכתיב בבקר בבקר

(b)

Answer: They are all considered like one, since they are not written together the way they were regarding the logs and Neros, about which it says "ba'Boker ba'Boker";

והוי כמו פרשה שנאמרה ונשנית.

1.

[The Tamid] is like a Parshah that was taught and repeated. (We expound only the Chidush, but not everything repeated.)

9)

TOSFOS DH Yukdam Davar she'Ne'emar Bo ba'Boker ba'Boker l'Davar she'Lo Ne'emar Bo Ela ba'Boker

תוספות ד"ה יוקדם דבר שנאמר בו בבקר בבקר לדבר שלא נאמר בו אלא בבקר

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not apply one ba'Boker to Dam ha'Tamid, and the other to its limbs.)

דאע"ג דאמר לעיל דתמיד כתיב ביה תרי בבקר

(a)

Implied question: Above, we said that regarding the Tamid it says "ba'Boker ba'Boker"!

היינו דם התמיד דווקא

(b)

Answer: That refers only to Dam ha'Tamid.

וקשה לי נימא תרי בבקר דגזירי עצים חד שדייה אדם התמיד דנקדמיה לדישון הפנימי

(c)

Question: We should apply one "ba'Boker" written regarding the logs to Dam ha'Tamid, to teach that it precedes Dishun Mizbe'ach ha'Penimi...

דאע"ג דהכא תרי והכא תרי

1.

Interjection of implied question: If so, it would say "ba'Boker" twice regarding both of them! (We would not know which had precedence.)

מכפר עדיף

2.

Answer: What is Mechaper (Dam ha'Tamid) is preferable.

וחד שדייה אאברי תמיד דניקדמו להטבת שתי נרות

3.

Continuation of Question (c): And we should apply one "ba'Boker" to the limbs of the Tamid, to teach that it precedes fixing two Neros!

דאע"ג דהכא תרי והכא תרי

4.

Implied question: If so, it would say "ba'Boker" twice regarding both of them! (We would not know which had precedence.)

נקדמו כי היכי דליהוי הפסק בנרות דרחמנא אמר ליפסקינהו

5.

Answer: We would [know to] put the limbs of the Tamid first, in order to interrupt within the Neros, for the Torah said to interrupt while fixing the Neros;

ואי לא מפסיק להו באברים במאי מפסיק להו

i.

Rhetorical question: If we would not interrupt with the limbs, with what will we interrupt them?!

וי"ל דאינו סברא לשוויי תרוייהו בבקר בתמיד כדפרישית לעיל

(d)

Answer: It is unreasonable to put both of them on the Tamid, like I explained above (for it says ba'Boker only once regarding the Tamid, and it says so twice regarding Dishun Mizbe'ach ha'Penimi, and we do not put any there)!

ואף על גב דחד בדם וחד באברים

(e)

Implied question: [The Hava Amina was not to put both of one matter, rather,] one is on the blood, and one is on the limbs!

מ"מ כיון דבחד זיבחא הוא לא מסתבר לומר כן.

(f)

Answer: In any case, since they are parts of one Korban, it is unreasonable to say so.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF