יומא דף לג. א

כיצד הוא סדר המערכה לאביי אליבא דאבא שאול, ומנין?

כיצד הוא סדר המערכה? מנין שהוא קודם לדבר שבא אחריו, דכתיב...
א. מערכה גדולה [1] (ויקרא ו:ב) "הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כָּל הַלַּיְלָה" [2]
ב. מערכה שניה של קטורת (שם:ה) "וּבִעֵר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן עֵצִים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר" [3]
ג. סידור שני גזרי עצים מכשיר עדיף (ועצים הם מכשיר להקטרת הקטורת)
ד. דישון מזבח הפנימי "אין מעבירין על המצות", והמזבח עומד קודם המנורה
ה. הטבת חמש נרות דשדינן עליה חד "בַּבֹּקֶר" מגזרי עצים, ונעשה ג' "בַּבֹּקֶר" [4]
ו. דם התמיד דשדינן עליה חד "בַּבֹּקֶר" מגזרי עצים, ונעשה ב' "בַּבֹּקֶר" [5]
ז. הטבת שתי נרות (שמות ל:ז) "בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת" - ואח"כ - "יַקְטִירֶנָּה"
ח. קטורת בקטורת נאמר שני "בַּבֹּקֶר" ובאברי תמיד נאמר אחד
ט. אברים (דתמיד) (ויקרא ו:ה) "וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה" - העולה תהיה ראשונה [6]
י. מנחה (דתמיד) (שם כג:לז) "עֹלָה וּמִנְחָה" - המנחה צמודה לעולת התמיד
יא. חביתין (דכה"ג) דחביתין נקראים מנחה לכן זמנם מיד עם מנחת התמיד
יב. נסכים (דתמיד) (שם) "זֶבַח וּנְסָכִים" - הנסכים צמודים לזבח
יג. מוספים (בשבת וחגים) בבזיכים כתיב (שם כד:ח) "ביום השבת ביום השבת" [7]
יד. בזיכים (דלחם הפנים) (שם ו:ה) "וְהִקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים" [8]
טו. תמיד של בין הערבים והוא אחרון
-------------------------------------------------

[1] ומה שלא הזכיר תרומת הדשן שהיא קודמת לכל, כתבו התוס' (בד"ה אביי), משום שלפעמים היו מקדימים אותה הרבה בעוד לילה, והיה הפסק גדול בינה לבין עבודות היום.

[2] "מוקדה" - היא מערכה גדולה, ובהמשך הפסוק כתוב "עַד הַבֹּקֶר וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ" ו"תוקד בו" - היא מערכה שניה של קטורת, ומזה ילפינן שהיא שניה לה. ומקשה הגמ', דאיפוך אנא. ומתרצת, שמסתבר שמערכה גדולה קודמת שכן כפרתה מרובה - לכל הקרבנות, ועוד שאם לא מצא עצים ממערכה שניה מכניס ממנה, וא"כ ישלה גם את מעלת המערכה השניה.

[3] ואנחנו מדקדקים, "עליה", היינו על המערכה הגדולה ולא על המערכה של קטורת, ומזה למדנו שכבר יש את המערכה של קטורת, ולכן צריך ללמד שלא יבעיר עליה את העצים.

[4] פי', גבי הטבת הנרות כתוב (שמות ל:ז) "בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת", וכתוב גבי גזרי עצים (ויקרא ו:ה) "וּבִעֵר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן עֵצִים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר", והנה גבי גזרי עצים אין צריכים לתיבות "בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר", דכבר אנחנו יודעים מקרא אחרינא שהם קודמים, ולכך לוקחים חד "בַּבֹּקֶר" הכתוב בו ומוסיפים על מה שכתוב גבי נרות - ונעשה גבי הטבת חמש נרות כאילות כתוב ג' "בַּבֹּקֶר", ומכאן אני יודע להקדימן לדם התמיד שכתוב בו רק שני "בַּבֹּקֶר", אחד שכתוב בו (שמות כט:לט) "אֶת הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר", ועוד "בַּבֹּקֶר" לומדים לו מב' גזרי עצים.

[5] ואע"ג שגם גבי הטבת שתי נרות יש לנו שני "בַּבֹּקֶר" (שכתוב בהטבת הנרות שני "בַּבֹּקֶר", אולם אין כאן שלש, דאת דם התמיד נתנו רק להטבת חמש נרות ולא לשני הנרות), מ"מ דם התמיד שהוא מכפר עדיף.

[6] ולכן היא קודמת למנחה, שלא יקטירו על מזבח החיצון כלום קודם שיקטירו את אברי העולה.

[7] ולשון "ביום משמע בעיצומו של יום, ולכן יש לאחרו מהבוקר.

[8] ודרשינן "עליה" - השלם כל הקרבנות כולם, שצריך לגמור את כל הקרבת הקרבנות קודם הקרבת תמיד של בין הערבים, ולכך יש להקדים לו את הבזיכים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף