1)

TOSFOS DH Yehudah Mechokeki

תוספות ד"ה יהודה מחוקקי

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not bring a Torah verse.)

- יש מקשה אמאי לא מייתי מדכתיב בתורה דכתיב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו (בראשית מט)

(a)

Question: Why don't we bring a verse from Torah, Lo Yasur Shevet me'Yehudah u'Mechokeki mi'Bein Raglav"?

וי"ל דההיא בברכה הוא דכתיב אבל מהאי קרא מייתי שכך היה שביהודה יש מחוקקים.

(b)

Answer: That verse is a Berachah. The Gemara brought a verse that says that there are legislators in Yehudah.

2)

TOSFOS DH Ela Kohen she'Zachah Bo Shacharis Zocheh Bo Arvis

תוספות ד"ה אלא כהן שזכה בו שחרית זוכה בו ערבית

(SUMMARY: Tosfos discusses whether there was need for a lottery in the afternoon.)

- תימה לי והא ע"כ היה צריך להפיס ערבית בשביל סידור שני גזירין שאותם של בוקר היו בכהן הזוכה בתרומת הדשן ושני כהנים זוכין בהן בערב

(a)

Question: It should have been necessary to make another lottery in the afternoon for placing the two logs on the fire, for the single Kohen who merited Terumas ha'Deshen in the morning put them on the fire in the morning, and two Kohanim were required to place them in the afternoon!

ואין לתרץ דמודה הוא דבשבילם מפייסין לערב ולא אתא לאשמועינן אלא דבהנך עבודות שיש דוגמתן בבקר לא היו מפייסין

(b)

Suggestion: He (R. Yochanan) admits that there was a lottery for placing the two logs in the afternoon. He comes to teach only that for the Avodos that resembled Avodos done in the morning, there was no lottery.

דאם כן כי פריך בסמוך ולמאי דס"ד מעיקרא נפישי להו פייסות לר' יוחנן לרשב"י נמי תיקשי

(c)

Rejection: If so, when we ask below "according to the initial Hava Amina, there were too many lotteries according to R. Yochanan", the same question applies to R. Shimon bar Yochai!

כיון דמפייסי בערב בשביל שני גזירי עצים א"כ נפישי להו פייסות

1.

If there was a lottery in the afternoon for the two logs, there were too many lotteries!

ודוחק הוא לומר דהנך תרי מדשן מזבח הפנימי ומנורה שהיו בפייס של תמיד השחר ולא היו בערב הם היו זוכין בגזירין בערב נמצא שלא היו צריכין להפיס בשביל הגזירין לערב

(d)

Poor answer: The two who merited Dishun of the inner Mizbe'ach and of the Menorah, which were in the lottery of the morning Tamid but were not in the afternoon, they merited the logs in the afternoon, therefore there was no need for a lottery for logs in the afternoon.

כי דוחק הוא לבדות דבר זה מדעתינו

1.

It is difficult to concoct this on our own.

אלא נראה דלרבי יוחנן פשיטא ליה דמצפרא מפיסין נמי על שני גזירין של בין הערבים

(e)

[Proper] answer: Rather, R. Yochanan holds that in the morning they also cast lots for placing the two logs of the afternoon;

כיון דאותו פייס שמפיסין לתמיד השחר מהני נמי לבין הערבים סברא הוא שיפיסו אז כמו כן לצורך גזירין של בין הערבים

1.

Since the lottery for the morning Tamid helps also for the afternoon, it is logical that they cast lots then also for the logs of the afternoon.

והא דלא חשיב להו במתני' בפייס השני

(f)

Implied question: Why wasn't this mentioned in the Mishnah regarding the second lottery?

י"ל דלא חשיב אלא י"ג כהנים הזוכין בו בפייס השני לצורך תמיד של שחר

(g)

Answer: We mention only the 13 Kohanim who merited on the second lottery needs of the morning Tamid;

אבל למאי דס"ד מעיקרא דלכל עבודה של בין הערבים חוזרין ומפיסין הוה ס"ד שבערב מפיס לו

1.

However, in the Hava Amina, that we have a new lottery for all afternoon Avodos, we thought that then we cast lots for it.

דאמאי מפיסין לו שחרית כיון דלא מהני פייס דשחרית לשל בין הערבים מידי

2.

Why should we cast lot for it in the morning, since the morning lottery does not help for the afternoon at all?!

ועוד לישנא דברייתא דקתני כך מפייסין לו ערבית משמע שבערב מפייסין וא"כ נפישי להו פייסות.

(h)

Also the words of the Beraisa "so we cast lots for it in the afternoon" connotes that in the afternoon we cast lots for it. If so, there are too many lotteries.

3)

TOSFOS DH veha'Tanya k'Derech she'Mefaisin Lo Shacharis

תוספות ד"ה והתניא כדרך שמפייסין לו שחרית

(SUMMARY: Tosfos explains why this cannot refer to Ketores.)

- פי' והכא לא מצי לשנויי בקטורת מדקתני לו לשון זכר אלמא לתמיד קאמר

(a)

Explanation: Here we cannot answer that this refers to Ketores, since it says "Lo", which is masculine. This shows that it refers to the Tamid;

דאי בקטורת הוה ליה למיתני לה לשון נקבה.

1.

Had it referred to Ketores, it would have said "Lah", which is feminine.

4)

TOSFOS DH d'Tanan R. Eliezer ben Yakov Omer ha'Ma'aleh Evarim v'Chulei

תוספות ד"ה דתנן ראב"י אומר המעלה איברים כו'

(SUMMARY: Tosfos shows that the Stam Tana of Yoma is unlike R. Eliezer ben Yakov.)

- דתנן גרסינן משנה היא בתמיד פ"ה [מ"ב] (דף לב:)

(a)

The text: The text says "d'Tanan", for it is a Mishnah in Tamid (32b).

ולעיל בפ"ק (דף יד:) דפריך סתמא דתמיד אדיומא ומשני מאן תנא יומא ר"ש איש המצפה היא משום דאשכחן דפליג אחדא סתמא דתמיד

(b)

Background for question: Above in the first Perek, we asked a contradiction between the Stam Mishnah of Tamid and Yoma, and answered that the Stam Tana of Tamid is R. Shimon Ish ha'Mitzpah,

דתניא ר"ש איש המצפה משנה בתמיד

1.

Citation (Beraisa): R. Shimon Ish ha'Mitzpah changes regarding the Tamid.

לא הוה מצי למימר ראב"י הוא דפליג הכא אסתמא דתמיד

(c)

Implied question: Why couldn't we say that the Stam Tana of Yoma is R. Eliezer ben Yakov, who argues here with the Stam Mishnah of Tamid?

דקא תני ברישא הרביעי חדשים עם ישנים מי מעלה איברים מכבש למזבח והדר קתני ראב"י אומר המעלה איברים וכו'

1.

The Reisha [of Tamid 5:2] teaches about the fourth lottery "new and old [Kohanim], who will bring limbs up from the ramp to the Mizbe'ach", and later it says "R. Eliezer ben Yakov says, the one who brings limbs..."

דהא אסתמא דיומא נמי פליג דבמתניתין נמי קתני הרביעי מי מעלה איברים ואוקמה דלא כראב"י

(d)

Answer: This is because he argues also with the Stam Mishnah of Yoma. Also our Mishnah says "the fourth lottery - who will bring up limbs", and we established this unlike R. Eliezer ben Yakov.

ואף על גב דאיכא נמי סתמא דמתני' כראב"י

(e)

Implied question: Also our Stam Mishnah (here, 26b) is like R. Eliezer ben Yakov!

דקתני תמיד קרב בתשעה ופרש"י דסתמא כראב"י

1.

It says that nine [Kohanim] offer the Tamid, and Rashi explains that this is Stam, like R. Eliezer ben Yakov.

אין נראה לפרש כן דא"כ ה"ל להש"ס לאקשויי רישא רבנן וסיפא ראב"י ולישני אין רישא רבנן וסיפא ראב"י

(f)

Answer: I disagree with Rashi, for according to him, the Gemara should have asked that the Reisha is Rabanan, and the Seifa is R. Eliezer ben Yakov, and answered that indeed, this is so!

ונהי דמרישא דרישא דקתני י"ג כהנים זוכין בו לא קשיא לן דלרבנן הוו להו י"ד עם המעלה איברים מכבש למזבח

(g)

Implied question: The Reisha of the Reisha says that 13 Kohanim merited in it (the Tamid, and according to Rabanan, there are 14 including the one who brings limbs from the ramp to the Mizbe'ach;

וא"כ תקשי רישא וסיפא ראב"י ומציעתא רבנן

1.

If so, we should ask that the Reisha and Seifa are R. Eliezer ben Yakov, and the middle clause is Rabanan!

דההיא איכא לשנויי דאתיא אפילו כרבנן ולא קא חשיב אלא י"ג כהנים הזוכין בפייס השני אבל מעלה איברים מכבש למזבח ההוא פייס רביעי באפי נפשיה הוא

(h)

Answer: We can answer that it is even like Rabanan. We count only the 13 who merit in the second lottery. The one who brings limbs from the ramp to the Mizbe'ach is in the fourth lottery by itself.

מיהו הא קשיא רישא רבנן וסיפא ראב"י כדפרישית

(i)

Question: However, it is difficult that the Reisha is Rabanan and the Seifa is R. Eliezer ben Yakov, like I explained.

ונראה דתמיד קרב בט' לא הויא סתמא כראב"י

(j)

Answer: "The Tamid is offered with nine" is not [only] like R. Eliezer ben Yakov;

אלא משום דבעי למימר לא פחות ולא יותר קאמר ליכא למ"ד שיהא תמיד קרב בפחות מט' אבל י' לא הוי כל שעתא

1.

Explanation #1: Rather, because we want to say "no less and no more", we say that no one holds that it is offered with less than nine. However, [even Rabanan hold that] it is not always 10;

דזימנין דבהעלאת איברים מכבש למזבח זכה אחד מהנך שזכו להוליך לכבש אבל בציר מט' לא הוו

2.

Sometimes, the one who brings limbs from the ramp to the Mizbe'ach is one of those who brought to the ramp [so there are only nine]. However, it is not [ever] less than nine;

ובחג בציר מי' לא הוו וכן כולם

3.

During Sukos, it is never less than 10, and similarly all of these. (On 26b, we also teach that there are 11 in the afternoon, and on Shabbos...)

אבל אין לפרש דלא קא חשיב אלא הולכת איברים לכבש

(k)

Suggestion: We could explain that the Mishnah counts only taking limbs to the ramp.

דהא קא חשיב נמי צלוחית מים ובזיכין וגזירין

(l)

Rejection: It counts also the flask of water [for Nisuch ha'Mayim], spoons of Levonah and logs.

מיהו מצי למימר דלא קא חשיב אלא תחילת הולכות בין דאיברים בין דצלוחית מים בין דבזיכין אבל גמר הולכת איברים מכבש למזבח לא קא חשיב

(m)

Explanation #2: However, we could say that we count only the initial bringing, of limbs, flasks and spoons. We do not count the completion of bringing limbs from the ramp to the Mizbe'ach.

וראשון נראה יותר.

(n)

Explanation #1 is better.

5)

TOSFOS DH Mekom Shechinah Lav Orach Ar'a

תוספות ד"ה מקום שכינה לאו אורח ארעא

(SUMMARY: Tosfos asserts that R. Eliezer ben Yakov agrees that for Korbanos Pesach, the Kohen does not take it all the way to the Mizbe'ach.)

- אפילו ראב"י דקסבר הכא דלאו אורח ארעא נראה דמודה הוא בההיא דתמיד [נשחט] (דף סד.)

(a)

Assertion: It seems that even R. Eliezer ben Yakov, who holds here that it is improper [for a different Kohen to finish taking the limbs onto the Mizbe'ach], agrees in the case of Pesachim (64a);

בערב הפסח שחט ישראל וקיבל הכהן נותנו לחבירו וחבירו לחבירו וכו' עד והכהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד

1.

On Erev Pesach, a Yisrael slaughtered and a Kohen received the blood and passed it to a fellow Kohen [and he] to a fellow Kohen... until the Kohen by the Mizbe'ach throws it once opposite (above) the Yesod.

ומפרש בגמרא טעמא משום ברוב עם הדרת מלך

2.

The Gemara explains that this is because "b'Rav Am Hadras Melech."

דהתם לא שייך למימר לאו אורח ארעא שהרי כשהיה נותנה לחבירו לא היה הולך לו אלא חוזר ומקבל ומושיט וחוזר ומקבל ומושיט שהרי רוב פסחים היה להם

3.

There, we cannot say that it is improper, for when he gives it to his fellow, he did not go away. Rather, he returned and received [another bucket of blood] and passed it, returned and received and passed, for there were many Korbanos Pesach;

אבל היכא שמוליך עד לכבש והולך לו ההוא ודאי לאו אורח ארעא.

4.

However, here, he takes it to the ramp and goes away. Surely this is improper!

6)

TOSFOS DH v'Iy Mishkachas Tana d'Tani Chamesh v'Chulei

תוספות ד"ה ואי משכחת תנא דתני חמש כו' -

(SUMMARY: Tosfos discusses why we couldn't say that the Tana is like R. Yehudah or R. Eliezer ben Yakov.)

תימה לי לימא דההוא תנא סבירא ליה דחוזרין ומפיסין לתמיד של בין הערבים בערב דהשתא איכא ה' פייסות

(a)

Question: We should say that the Tana [can be R. Yehudah or R. Eliezer ben Yakov, and he] holds that we have another lottery in the afternoon for the afternoon Tamid, so there are five lotteries!

וי"ל דה"ק אי משכחת תנא דתני חמש בשחרית

(b)

Answer #1: The Gemara means that if we find a Tana who holds that there are five lotteries in the morning...

אי נמי י"ל אי קסבר דחוזרין ומפייסין לתמיד של בין הערבים אף על גב דהפיסו לתמיד של שחר א"כ היו חוזרין ומפיסין נמי להקטרת של בין הערבים ונפישי להו פייסות טפי מחמש

(c)

Answer #2: Alternatively it means if he holds that we have another lottery for the afternoon Tamid, even though there was a lottery for the morning Tamid, if so there was another lottery also for the afternoon Ketores, and there were more than five lotteries.

26b----------------------------------------26b

7)

TOSFOS DH ha'Hi d'Lo k'R. Eliezer ben Yakov ud'Lo k'R. Yehudah

תוספות ד"ה ההיא דלא כר' אליעזר בן יעקב ודלא כרבי יהודה

(SUMMARY: Tosfos defends our text.)

כך היא הגי' בכל הספרים אבל רש"י מוחקה וגריס אלא כר"י

(a)

Rashi's change: This is the text in all Seforim. However, Rashi changed the text to "Ela (rather), it is R. Yehudah."

וגירסת הספרים ודלא כר' יהודה נ"ל לפרש והתניא י"ז פי' בכל בוקר היה י"ז לכל הפחות ולא משכחת לה אא"כ חשבת כל הכהנים הזוכין בכל הפייסות

(b)

The text in all Seforim is "and not like R. Yehudah." I explain the question "a Beraisa says 17", i.e. every morning there were at least 17, and we find this only if you count all the Kohanim who merit in all the lotteries;

דהיינו י"ג הזוכין בתמיד וחד בתרומת הדשן וחד המעלה איברים מכבש למזבח ותרי דקטורת ודמחתה הרי י"ז

(c)

Thirteen merit in the Tamid, one in Terumas ha'Deshen, one brings limbs from the ramp to the Mizbe'ach, and two merit the Ketores and Machtah. This is 17;

והיינו דלא כראב"י ודלא כר' יהודה דלראב"י בציר להו חד דמעלה איברים מכבש למזבח ולר' יהודה בציר להו חד דמחתה

(d)

This is not like R. Eliezer ben Yakov or R. Yehudah. According to R. Eliezer ben Yakov, we lack one who brings limbs from the ramp to the Mizbe'ach. According to R. Yehudah, we lack one for the Machtah.

ומה שהקשה רש"י אמאי קאמר דלא כר' יהודה נהי דלא הוה פייס למחתה כהן מיהא הוה וא"כ איכא י"ז

(e)

Question (Rashi): Why do we say that this is unlike R. Yehudah? Even though holds that there was no lottery for the Machtah, a Kohen took it. If so, there are 17!

נ"ל דפשיטא ליה להש"ס די"ז דקאמר היינו אותם שזוכין ע"י פייס קאמר דהא אכתי טובא הוו המפשיט והמנתח והולכת עצים למערכה

(f)

Answer (Tosfos): It was clear to the Gemara that 17 merited through the lottery, for there were more [who engaged in the lottery, just not through a lottery], e.g. the ones who flayed, dissected, and brought wood to the Ma'arachah.

ואי משום דכשירין בזר לא חשיב להו

(g)

Implied question: Perhaps these are not counted because a Zar is Kosher for them [but we count everything that Kohanim must do]!

והא קא חשיב שוחט

(h)

Rejection: We count Shechitah, even though a Zar is Kosher for it!

אלא ע"כ לא קא חשיב אלא הנך שזוכין ע"י פייס ובמחתה לרבי יהודה לא הוה פייס כלל כדפרישית לעיל

(i)

Conclusion: Rather, you must say that we count only Avodos merited through lottery, and according to R. Yehudah, there was no lottery for the Machtah at all, like I explained above.

וגירסא שבספרים היא כפר"ח

(j)

R. Chananel's opinion: The text of Seforim is like R. Chananel explains.

ואין להקשות מהא דאמר לעיל אי משכחת תנא דאית ליה חמש משמע דהש"ס לא הוה משכח תנא דאית ליה ה' פייסין

(k)

Implied question: Above, we said 'if you find a Tana who holds that there were five...' This implies that the Gemara did not find such a Tana;

והא תנא דהכא דאית ליה י"ז אית ליה ה' פייסין

1.

Our Tana, who holds that there were 17, holds that there were five lotteries!

די"ל לעיל אכתי לא ידע להא ברייתא דהכא.

(l)

Answer: Above, we still did not know this Beraisa.

8)

TOSFOS DH Par Karav b'Chad Dalet ha'Rosh veha'Regel v'Chulei

תוספות ד"ה פר קרב בכ"ד הראש והרגל כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the parts were taught in this order.)

- קשה לי דהכא לא חשיב לא כדרך הילוכו ולא כדרך ניתוחו ולא כדרך עילויו ולא כדרך הפשטו ואיני יודע איזה סדר תפס לו

(a)

Question: Here we do not list them in the order it walks, not in the order it is dissected, not in the order of their importance, and not in the order it is flayed! What order did the Tana pick?

ונ"ל משום דמיבעיא ליה למיתני הראש והרגל ברישא וקתני בהו הרגל בשנים נקט נמי הרגל של שמאל בשנים

(b)

Answer: He wanted to teach the head and leg first, and he taught that two Kohanim take the leg, he taught also the left leg, which two take;

וקתני העוקץ בהדיה ואקדמיה משום דברישא נמי גבי טלה תנינהו בהדי הדדי לעוקץ ורגל שמאל

1.

He taught the rump with it, and put it first because also in the Reisha, regarding a lamb he taught the rump and left leg together;

וכיון דתנא להנך דלא סגי לה בחד כהן תנא נמי הגרה שהוא בג'

2.

Once he taught these, for which one Kohen is not enough [for either one], he taught the neck, which requires three.

וכיון דבעי למיתני הגרה תנא בהדיה החזה ואקדמיה כי היכי דקתני גבי טלה והדר תנא הנך דלית לכל חד וחד אלא חד כהן

3.

Once he wanted to teach the neck, he taught the chest with it and put it first, just like regarding a lamb, and then taught the matters that require only one Kohen each;

וקתני להו בסידרא דרישא ב' ידות וב' דפנות.

4.

He taught them in the order of the Reisha - the two forelegs and the two sides.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF