1)

TOSFOS DH Dromis Mizrachis Hi Haysah Lishkas Lechem ha'Panim

תוספות ד"ה דרומית מזרחית היא היתה לשכת לחם הפנים

(SUMMARY: Tosfos discusses two possible questions about the four chambers.)

- לקמן (דף יז.) פריך דלעיל במתניתין דתמיד מוכח דהיא היתה בקרן מזרחית צפונית דקא חשיב מלשכת טלאים שהיתה בקרן מערבית צפונית עד לשכת לחם הפנים ד' לשכות

(a)

Explanation: Below (17a), we ask that above, in the Mishnah of Tamid, it is clear that it was in the northeast corner, for we list four chambers from Lishkas ha'Telaim in the northwest until Lishkas Lechem ha'Panim;

וכי מקפת דרך ימין נמצאת לשכת לחם הפנים בצפונית מזרחית

1.

When you go around to the right [from the outside], it turns out that Lishkas Lechem ha'Panim (the last one) is in the northeast corner!

ומשני לה

2.

The Gemara answered this. (The Tana listed them going around to the left.)

וקשיא לן ליפרוך נמי דלעיל קאמר דשאר שתי לשכותיה הוי לשכת החותמות ולשכת בית המוקד והכא קאמר שבאחת גנזו בית חשמונאי כו' ובאחת יורדין לבית הטבילה

(b)

Question: We should also ask that above, we say that the other two chambers were of seals and Beis ha'Mokad, and here we say that in one, Beis Chashmonai buried..., and in another, [Kohanim] descend to the Beis ha'Tevilah (where they immerse)!

י"ל טובא איכא לשכות ומיני כלים שמשמשין שנים ושלשה דברים.

(c)

Answer: There were many chambers and kinds of Kelim that were used for two or three things.

2)

TOSFOS DH Ha Ika Palga d'Amsa

תוספות ד"ה הא איכא פלגא דאמתא

(SUMMARY: Tosfos asks why we can't explain also according to Rabanan.)

- הא דלא משני שההיכל היה לו אסקופה למטה בפתחו שהיתה גבוה חצי אמה

(a)

Implied question: Why didn't he answer that the Heichal had a platform below its opening that was half an Amah tall? (If so, the Heichal's opening began 20 full Amos above the floor of the eastern gate, even with the top of the opening of the eastern gate, so it could not be seen through the opening. If so, Rabanan could agree that the eastern gate was low, to enable the Kohen to see the opening of the Heichal.)

דקים ליה שלא היה כך

(b)

Answer #1: He had a tradition that there was no platform.

ואת"ל שהיה לו היה לשאר השערים כמו כן וא"כ אכתי איכא פלגא דאמתא דמתחזי פתחא בגוויה.

(c)

Answer #2: Even if you will say that there was, if so also the other gates had one. If so, there would still be half an Amah [at the top of the opening of the Heichal] through which the opening [of the Heichal] could be seen.

3)

TOSFOS DH Ha Mani R. Yehudah d'Amar Mizbe'ach Memutza

תוספות ד"ה הא מני ר' יהודה דאמר מזבח ממוצע וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains how the Mishnah can be R. Yehudah, and even R. Shimon.)

- ואיכסי ליה פיתחא בגובהו של המזבח העומד בפניו ומפסיקו

(a)

Explanation: The Mizbe'ach stood in front of the Heichal's opening, and its height blocked [what would have been visible through the opening of the eastern gate].

והכא נמי הוה מצי למימר ר"ש היא דאמר בפרק איזהו מקומן (זבחים דף נג.) כוליה מזבח בצפון קאי דמזבח והכבש מכסין בפני הפתח

1.

Similarly, we could have said that it is R. Shimon, who says in Zevachim (53a) that the entire Mizbe'ach in is in the north, and the ramp covers the opening.

דאף על פי שהכבש יורד ומשפע לצד הדרום

(b)

Implied question: The ramp slopes down to the south! (Perhaps towards the south of the opening of the Heichal, the ramp was low, and one could into the opening above the ramp, through the opening in the eastern gate.)

16b----------------------------------------16

המדקדק יבין שקודם שירד גובהו שני אמות ומחצה נפקא ליה שיפועו מכנגד הפתח

(c)

Answer: One who is meticulous will understand that before the ramp descends two and a half Amos, its incline is not in line with the opening of the Heichal.

1.

Note: the bottom of the ramp is 13 and a half Amos above the floor of the eastern gate. As long as the ramp is at least six and a half Amos tall, it blocks all 20 Amos of the opening of the eastern gate. The ramp's height is nine (in the middle of the Azarah between north and south), and after a length of 30 Amos [to the south] it reaches the ground. The height decreases two and a half Amos (to six and a half) after the corresponding fraction ((2.5)/9, which is more than a quarter) of its length. This exceeds seven Amos. This is not in front of the Pesach ha'Heichal, which is only 10 Amos wide, for only half of the 10 Amos are in the south.)

וא"כ הוי מצי לאוקומי כר"ש

2.

If so, we could establish the Mishnah like R. Shimon.

או כרבי יוסי דאית ליה נמי מזבח ממוצע בפרק קדשי קדשים

(d)

Implied question: [Why didn't the Gemara say that] the Mishnah could be like R. Yosi? In Zevachim, also he holds that the Mizbe'ach was in the middle.

אלא משום דר' יהודה שמעינן ליה בהדיא

(e)

Answer: Since we explicitly heard R. Yehudah [say that it is in the middle, we say that the Mishnah could be like him].

וכי האי גוונא איכא בפרק קדשי קדשים (זבחים דף נח:) דאמר רב אדא בר אהבה הא מני רבי יהודה היא דאמר מזבח ממוצע וכו'

(f)

Support: We find like this in Zevachim (58b). Rav Ada bar Ahavah said that the Mishnah is R. Yehudah, who says that the Mizbe'ach is in the middle;

ופריך ונוקמא כרבי יוסי ובממוצע

1.

The Gemara asked that we could establish it to be like R. Yosi, and it (the Mizbe'ach) is in the middle!

ומשני משום דרבי יהודה שמעינן ליה בהדיא

2.

The Gemara answered "since we explicitly heard R. Yehudah..."

ומהתם קשיא לן על פירוש רבותיו של רש"י שפי' הא מני רבי יהודה היא ההיא דמדות

(g)

Question: Rashi's Rebbeyim explained "it is R. Yehudah" refers to the Mishnah in Midos; (Note: On 17a (DH Ela), Rashi explains that it refers to the Mishnah in Midos, and then says "I explain differently, that it refers to the Mishnah in Tamid.")

דא"כ תיקשי ליה דרב אדא בר אהבה גופיה אוקי התם סתמא דתמיד דתנן ביררו משם עצי תאנה וכו' כר' יהודה

1.

This is difficult, for Rav Ada bar Ahavah himself established the Stam Mishnah of Tamid, which says that "they selected from there fig wood..." like R. Yehudah;

ואיהו מוקי הכא סתמי דמדות כוותיה והאמר לעיל דסתמי דתמיד פליגי אדמדות וא"כ ליכא למימר דסתמי תמיד ומדות כרבי יהודה

2.

Rav Ada here established the Stam Mishnah of Midos like R. Yehudah. Above, we said that the Stam Mishnayos in Tamid argue with those in Midos. If so, we cannot say that both of them are like R. Yehudah!

וי"ל דבלאו הכי מקשה ליה שפיר מסתמי דמדות גופייהו וממזבח גופיה דפריך ומי מצית מוקמי לה כרבי יהודה וכו'.

(h)

Answer: In any case, he has a question from the Stam Mishnayos of Midos themselves, and from the Mizbe'ach! He asked "can you really establish it like R. Yehudah...?!"

4)

TOSFOS DH Min ha'Shulchanos l'Nenasin Dalet

תוספות ד"ה מן השלחנות לננסין ד'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether these were the same tables that Tamid 30b discusses.)

- תימה דתנן במסכת תמיד פרק אמר להם הממונה (דף ל:) בית המטבחים היה לצפונו של מזבח ועליו שמנה עמודים ננסין וכו' עד שבהן תולין ומפשיטין על השולחנות של שיש שבין העמודים

(a)

Question: A Mishnah (Tamid 30b) says that Beis ha'Mitbechayim was to the north of the Mizbe'ach, and nearby were eight pillars... on which they hang [slaughtered Korbanos] and flay them on marble tables between the pillars;

והכא משמע שיש ריוח ד' אמות ביניהן

1.

Our Gemara connotes that there were four Amos between [the pillars and tables]!

וי"ל הני אחריני נינהו הני דהתם עומדים בין העמודים שבהן תולין ומפשיטים והבהמה מונחת על השלחנות כדי שלא תהא נגררת על גבי קרקע

(b)

Answer #1: Our Gemara discusses different tables. The tables in that Mishnah are between the pillars. They hang the animals from the pillars and flay them, and the animals are on the tables, so they will not drag on the floor;

והני דהכא היינו ח' שלחנות של שיש דאמר פ' לא היו כופתין (תמיד לא:) שהיו מדיחין עליהן הקרביים

1.

The tables here are eight marble tables. We say in Tamid (31b) that they used to rinse the innards on them.

מיהו קשיא דבפ' לא היו כופתין (שם עמוד א) תנן הקרביים מדיחין אותם במעוטן על שלחנות של שיש שבין העמודים אלמא דהני נמי ביני עמודים הוו קיימי

2.

Question: In Tamid (31a), a Mishnah says that they rinse the innards bi'Me'utan (on a small table. Alternatively, with a Kli called Me'utan. Some texts say "three times, at least") on marble tables between the pillars. This implies that also these tables were between the pillars!

מיהו ר"י בר ברוך גרס התם במעוטה של שלחנות שבבית המטבחים

3.

Answer: Ri bar Baruch's text there says "bi'Me'utah" of tables in Beis ha'Mitbechayim."

א"נ י"ל אע"פ שהיו רחוקים ד' אמות קרי ליה בין העמודים

(c)

Answer #2: Even though they were four Amos away, they are called between the pillars;

ואע"פ שרחוקים ד' אמות לא היה בהמה נגררת בארץ שגוף הבהמה גדול ומגיע לשולחנות

1.

Even though they were four Amos away, the animal did not drag on the ground, for the animal is big, and reaches to the tables;

כדאיתא בבראשית רבה (פ' ס"ה) דכשמרכיבים כבשי התמיד על הגמלים היו נגררים בארץ מצאתי בתוספת תמיד יסוד רבינו רבי ברוך זצ"ל.

i.

This is like it says in Bereishis Rabah (65) that when they carried the lambs on camels, the [feet of] the lambs dragged on the floor. I found this in R. Baruch's Tosfos on Tamid.

5)

TOSFOS DH Ruba d'Mizbe'ach b'Darom Kai

תוספות ד"ה רובא דמזבח בדרום קאי

(SUMMARY: Tosfos argues with the way Rashi explains the Gemara.)

- מה שפירש"י שלמעלה מכניסת הסובב מגולה מפתח ב' אמות לרוחב הפתח חצי אמה בגובה

(a)

Rashi's opinion: Rashi says that above the recession of the Sovev (a walkway around the Mizbe'ach six Amos above the ground) [and Yesod], a width of two Amos of Pesach ha'Heichal was exposed for a height of half an Amah. (This is why the Mishnah cannot be R. Yehudah.)

ואין לתמוה למה לא פירש למעלה מכניסת היסוד מיד מגולה הפתח אמה

(b)

Implied question: Why didn't Rashi explain that right above the recession of the Yesod, [the width of] an Amah of Pesach ha'Heichal was exposed [for a height of five and a half Amos]?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF