יומא דף טז. א

מה הן הד' לשכות שהיו בעזרת הנשים, היכן היו ולמה משמשות?

היכן היו? הד' לשכות? ולמה משמשות?
א. דרומית מזרחית לשכת הנזירים שם מבשלים את בשר שלמיהן, ומגלחין שערן
ב. מזרחית צפונית לשכת העצים כהנים בעלי מום מתליעים העצים [1]
ג. צפונית מערבית לשכת המצורעין שם היה טובל קודם שמכניס ידיו לבהונות [2]
ד. מערבית דרומית לראב"י: שכחתי וכו'
לא"ש: לשכת שמניא
בה היו נותנין יין לנסכים ושמן למנחות

כמה היו גבוהים מקומות דלהלן ממה שתחתיהם ומקרקע הר הבית?

כמה היה גבוה ממה שתחתיו? כמה מרצפת הר הבית?
עזרת נשים ששה אמות (י"ב מעלות מהחל [3]) ששה אמות
עזרת ישראל ז' אמות וחצי (ט"ו מעלות מעזרת נשים) י"ג אמות וחצי
לרבנן האולם וההיכל ו' אמות (י"ב מעלות האולם) י"ט אמות וחצי [4]
לר' אליעזר
בן יעקב
עזרת כהנים ב' אמות וחצי [5] (הדוכן אמה וג' מעלות) ט"ז אמות
האולם וההיכל ו' אמות (י"ב מעלות האולם) [6] כ"ב אמות [7]

יומא דף טז: א

כמה היה אורך ורוחב העזרות?

אורך (ממזרח למערב) רוחב (מצפון לדרום)
עזרת נשים קל"ה אמה קל"ה אמה
כל העזרה קפ"ז אמה [8] קל"ה אמה [9]

יומא דף טז: א

כיצד החשבון שהיה בעזרה מהצפון לדרום קל"ה אמות?

לפי' א' ברש"י [10] לר' יצחק בר' יהודה [11]
בין הכותל הדרומי לכבש עשר וחצי אמה י"ב אמות
הכבש ל' אמה (מ' וחצי אמה) ל' אמה (מ"ב אמה)
המזבח ל"ב אמה (ע"ב וחצי אמה) [12] ל"ב אמה (ע"ד אמה) [13]
בין מזבח לטבעות ח' אמה (פ' וחצי אמה) ח' אמה (פ"ב אמה)
הטבעות כ"ד אמה (ק"ד וחצי אמה) כ"ד אמה (ק"ו אמה)
בין הטבעות לשולחנות ד' אמות (ק"ח וחצי אמה) ד' אמות (ק"י אמה)
השולחנות ד' אמות (קי"ב וחצי אמה) ---- [14]
בין שולחנות לננסים ד' אמות (קט"ז וחצי אמה) ד' אמות (קי"ד אמה)
ננסים י"א וחצי אמה (קכ"ז אמה) י"ג אמה (קכ"ז אמה)
בין הננסים לכותל הצפוני ח' אמות (קל"ה אמה) ח' אמות (קל"ה אמה)
-------------------------------------------------

[1] והיינו שאם נמצאת תולעת בעץ יבש היו גוררים את מקום התולעת, ואם בעץ לח היו משליכים אותו כיון שקשה לנקותו.

[2] מצורע אף שטבל מבערב, כשבא ביום השמני לטהרתו כדי שיתנו עליו מדם האשם כפי דינו צריך לטבול שוב, וטובל בלשכה הזו.

[3] כל המעלות שהיו שם היה גובהן חצי אמה.

[4] והיה הכהן השורף את הפרה מסתכל דרך החצי אמה הזו שבשער המזרחי ורואה את ההיכל.

[5] אכן לרבנן אין הבדל בגובה ביניהם, אלא רק ראשי פספסין מבדילים ביניהם.

[6] והיה הכהן השורף את הפרה מסתכל מעל שער המזרחי ורואה את ההיכל, דכותל המזרחי היה מעט יותר מכ' אמה. אבל לא היה יכול להסתכל דרך השער עצמו, דהשער היה מגיע רק עד למעלה השמינית של מעלות האולם.

[7] כן הוא לפי החשבון שבמס' מדות, וכמו שהביאו התוס' ישנים (בד"ה אי). אכן רש"י כתב עשרים אמה וחצי, ולא חשיב את הג' אמות של הדוכן, וטעמו הוא משום שאף שעלו ג' מעלות לדוכן מ"מ גם ירדו ממנו ג' מעלות, ונמצא שלא כל עזרת כהנים היתה גבוהה, וממילא מדרגות י"ב מדרגות האולם לא התחילו מגובה מדרגות הדוכן אלא מתחתיהם.

[8] וזה כולל גם לעזרת ישראל ועזרת כהנים שבתוכה, כיצד: י"א אמה מקום דריסת רגלי ישראל וי"א אמה מקום דריסת רגלי כהנים - הרי כ"ב אמה. ל"ב אמה המזבח - הרי נ"ד אמה. כ"ב אמה בין האולם למזבח - הרי ע"ו אמה. האולם ההיכל וקדש הקדשים ק' אמה - הרי קע"ו אמה. י"א אמה שאחרי בית הכפורת עד הכותל המערבי של העזרה - הרי קפ"ז אמה.

[9] וכפי המבואר בטבלא הבאה.

[10] במשנה מפורש רק שטח של ק"י אמה, כיצד: הכבש והמזבח ס"ב אמות, מן המזבח לטבעות ח' אמות (ע' אמה), מקום הטבעות כ"ד אמה (צ"ד אמה), מן הטבעות לשולחנות ד' אמה (צ"ח אמה), מן השולחנות לננסין ד' אמה (ק"ב אמה), מן הננסין לכותל הצפוני ח' אמה (ק"י אמה). נמצא ש-כ"ה אמה לא פירש לנו התנא היכן הן. והנה מקום השולחנות מפורש הוא ביחזקאל שהיה ד' אמה, והרי שנשארו כ"א אמה, וכיון שיש לנו עוד שני מקומות שלא מפורשים במשנה, והיינו כמה היו הננסין וכמה היה מכותל דרום עד הכבש, יש לנו לחלק כ"א אמה חצי חצי, ושכל אחד הוא י' אמות וחצי, וכמו שביארנו כאן.

[11] עיקר הפירוש, שאין אנו נותנים מתוך ה-כ"ה אמה שנשארו ד' אמות לשולחנות, אלא השולחנות בכלל הננסים, וכן אין אנחנו מחלקים את הכ"ה אמה חצי חצי, אלא י"ב אמות מכותל דרומי לכבש, וי"ג אמה לננסים ושולחנות. והטעם שנותנים יותר לשולחנות וננסים משום שבין כבש לכותל הוא מקום פנוי, ואילו כאן אנחנו צריכים את המקום לשימוש שולחנות וננסים.

[12] וחצי קל"ה אמה הוא ס"ז וחצי אמות, ושם הוא הגבול המפריד בין הצפון לדרום, ולפ"ז מזבח רובו בדרום חוץ מחמש אמות, דהרי המזבח מסתיים ב-ע"ב וחצי אמות. וא"כ הוא מכסה את כל פתח ההיכל, דהרי פתח ההיכל הוא י' אמות ה' לצפון וה' לדרום, ואם המזבח מולו מכסה ה' אמות גם מהצפון נמצא שכל הפתח מכוסה. אכן כיון שנכנס המזבח אמה אחר אמת יסוד ועוד נכנס באמת סובב הרי שמתגלה במשך גובה המזבח שתי אמות מן פתח ההיכל ויכול הכהן להסתכל דרך שם.

[13] ולפ"ז המזבח מכסה את פתח ההיכל לגמרי, אכן כשנוריד ב' אמות של כניסת סובב וכניסת יסוד נמצא שיש חצי אמה שהפתח מגולה, דהרי פתח ההיכל מושך לצפון עד האמה ע"ב וחצי כשתמנה מהדרום (דהאמצע הוא ס"ז וחצי, ותוסיף עוד ה' אמות).

[14] מקום השולחנות כלול עם מקום הננסים. פי', דהננסים לקמן יתבאר שיש להם י"ג אמה, אכן אינו י"ג אלא רק שבע כי צא מהם ד' לשולחנות.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף