PAST DEDICATIONS
 
YOMA 17 (28 Sivan) - dedicated to the memory of Hagaon Rav Yisroel Zev (ben Rav Avrohom Tzvi) Gustman, ZT'L, Rosh Yeshiva of "Yeshivas Netzach Yisrael-Ramailes" (in Vilna, Brooklyn, and then Yerushalayim), author of "Kuntresei Shi'urim," and renowned Dayan in pre-war and post-war Vilna, on his 15th Yahrzeit. Dedicated by Harav Eliezer Stern and Harav Zalman Stern of Brooklyn NY, and Reb Yechiel Wachtel and Reb Michoel Starr of Yerushalayim, who merited to study under Rav Gustman ZT'L

יומא דף יז. א

היכן היו הלשכות דלהלן בתוך לשכת בית המוקד לפי המשנה במסכת מדות?

איזה לשכה? והיכן?
א. לשכת הטלאים מערבית דרומית
ב. לשכת לחם הפנים דרומית מזרחית
ג. לשכה שגנזו בה אבני מזבח מזרחית צפונית
ד. לשכה שבה יורדין לטבילה צפונית מערבית

היכן היו הלשכות דלהלן בתוך לשכת בית המוקד לפי המשנה במסכת תמיד, להו"א ולמסקנא?

לפי ההוה אמינא [1] - דרך ימין לפי המסקנא - דרך שמאל
א. לשכת הטלאים צפונית מערבית מערבית דרומית [2]
ב. לשכת החותמות מערבית דרומית מערבית צפונית
ג. לשכת בית המוקד דרומית מזרחית צפונית מזרחית
ד. לשכת לחם הפנים מזרחית צפונית [3] מזרחית דרומית

יומא דף יז: א

כמה מקבל הכהן הגדול לחלקו, בשתי הלחם של עצרת, ובלחם הפנים בכל שבת?

בשתי הלחם של עצרת בלחם הפנים בכל שבת
לרבנן חלה אחת ארבע או חמש [4]
לרבי חלה אחת חמש
-------------------------------------------------

[1] במשנה במסכת תמיד מוזכר להדיא רק את מקום לשכת הטלאים שהוא בקרן צפונית מערבית של בית המוקד, ואילו מקום שאר הלשכות לא נזכר להדיא. אכן נסתה הגמ' לשער היכן הם כפי סדר הכתוב במשנה (וכמו שכתבנו בטור זה), והטעם להשערה זו, משום שכך דרך אדם למנות כפי דרך הילוכו כשמסובב את לשכת בית המוקד מבחוץ דרך ימין (דהיינו היפך כיוון השעון), הרי כשמתחיל למנות מלשכת הטלאים שהיא צפונית מערבית תהיה הלשכה הבאה שהיא לשכת החותמות בקרן מערבית דרומית וכן הלאה, כפי שכתבנו.

[2] פי', אף שבמשנה בתמיד כתוב להדיא "צפונית מערבית", מ"מ לפי תירוץ הגמ' שלשכת הטלאים "אקצויי מקציא" - דהיינו שהיא נמצאת באמצע צד המערב בין הדרום לצפון אלא שיותר נוטה לדרום, יש לנו לדעת שהיא באמת בקרן מערבית דרומית, ורק שהמשנה בתמיד קראה לה "צפונית מערבית" משום שהנכנס מן הדרום רואה אותה כאילו היא נמצאת בצפונית מערבית, אבל באמיתות רובה נמצא ב"מערבית דרומית" - כמו שאמרה המשנה במדות. וזה מוכח מתירוץ הסתירה גבי לשכת לחם הפנים, שרק אם נאמר שמתחילים למנות מלשכת הטלאים מערבית דרומית דרך שמאל (כיוון השעון), יהיה מיושב, איך יצא גם לפי המשנה במדות לשכת לחם הפנים בקרן מזרחית דרומית.

[3] ובזה יש סתירה בין המשנה בתמיד למשנה במדות, שבמדות כתוב שהיא היתה בקרן דרומית מזרחית.

[4] הגמ' לקמן (דף יח.) תבאר זאת, וכל זה הוא אליבא דאביי, אכן לדברי רבא כל הברייתא כרבי, וגם דין זה כרבי, אלא שהגמ' נשארה שם על דבריו בקושיא מלשון הברייתא דמשמע שרבי בא לחלוק. וע' ריטב"א שם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף