1)

TOSFOS DH MAKDISHIN OSAN HEKDESH ILUY

תוס' ד"ה מקדישין אותן הקדש עילוי

(Summary: Tosfos clarifies the statement and discusses its source:

לשון שומא, כמו 'מעלין בדמים' - כלומר שמין כמה כח יש לו בה ...

(a)

Clarification: This is an expression of assessment, like 'Ma'alin be'Damim' (in Chulin 134b), and which means that 'we assess how much (monetary) 'power' he has in it ...

כדמפרש בערכין (דף כח:) 'המתפיס עולה לבדק הבית, אם נדר, נותן את דמיה' - שהרי אם היה נאבד היה חייב לשלם ...

1.

Source: As the Gemara explains in Erchin (Daf 28b) 'Someone who is Matfis an Olah to Bedek haa'Bayis, if it is a Neder, he gives its value - seeing as if it were to get lost, he would have to pay (for a replacement) ...

'ואם נדבה, נותן לפי טובת הנאה שבה' ...

2.

Source (cont.): Whereas if it is a Nedavah, he pays the Tovas Ha'anah that he has in it' ...

פי' ומצי שקיל דבר מועט מישראל חברו כדי להקריב במשמר בן בתו כהן לשון רש"י.

(b)

Explanation #1: Meaning that he could take from his Yisrael friend a small coin on condition that he brings it in the Mishmar of his daughter's son, who is a Kohen - Rashi.

מה שהזכיר גבי עולה טובת הנאה 'דבן בתו' לא דק ...

(c)

Refutation: Rashi was not accurate however, when he gave the example of 'Ben Bito' regarding Tovas Hana'ah ...

דודאי התם מפרש הספר גבי בכור שהבשר שלו כשנותנו לו, הלכך הוי טובת הנאה חשיבה ...

1.

Reason: Certainly the Gemara there uses it with regard to B'chor, whose Basar belongs to whoever one gives it; consequently, it is considered Tovas Hana'ah ...

אבל בעולה שאין לכהן אלא העור, לא חשיבה הך טובת הנאה.

2.

Reason (cont.): But regarding an Olah, where the Kohen only owns the skin, it is not considered Tovas Hana'ah.

ובערכין (גם זה שם) מפורש טובת הנאה אחרת גבי עולה - 'ואם נדבה, אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו לעולה' ...

(d)

Explanation #2: The Gemara in Erchin (Ibid) presents a different definition of Tovas Hana'ah with regard to Olah - 'And if it is a Nedavah, we assess how much a person would want to give for the ox to bring it up as an Olah ...

'ואף על פי שאינו רשאי' - פי' אף על פי שאינו חייב ...

(e)

Source (cont.): Even though he is not Rashai' - (meaning even though he is not obligated) to do so...

כמו (חולין דף נד:) 'אין בעלי אומנין רשאין לעמוד' - פי' חייבין.

1.

Precedent: Like we find in Chulin (Daf 54b) 'Craftsmen are not Resha'in (obligated) to stand up'.

ובערכין (גם זה שם) מפיק הקדש עילוי מדכתיב "כל חרם קדש קדשים", 'מלמד שהחרם חל א'קדשי קדשים ועל קדשים קלים' ...

(f)

Source: The Gemara in Erchin (Ibid) learns Hekdesh Iluy from the Pasuk in Vayikra (25) "Kol Cherem Kodesh Kodshim", 'to teach us that the Cherem takes effect on KOdshei Kodshim and Kodshim Kalim' ...

והקדש עילוי א'קדשי מזבח קאי ...

1.

Clarification: And Hekdesh Iluy applies to KOdshei Mizbe'ach ...

דאי א'קדשי בדק הבית, אמר בגמרא ד'קדשי בדק הבית שהקדיש לקדשי מזבח או לחרמי כהנים, לא עשה ולא כלום'.

(g)

Proof: Because concerning Kodshei Bedek ha'Bayis the Gemara says that 'If someone is Makdish them to Kodshei Mizbe'ach or Chermei Kohanim, he has done nothing.

ופירש"י בגמרא דלא שייך טובת הנאה בקדשי בדק הבית.

(h)

Refuted Reason: Rashi explains in the Gemara that Tovas Hana'ah is not applicable to Kodshei Bedek ha'Bayis ...

ולא נהירא למורי האי טעמא ...

1.

Refutation: But Tosfos' Rebbe disagrees with that reason ...

דאטו מי לא שייך ביה לומר 'כמה אדם רוצה ליתן לבדק הבית' - אף על פי שאינו רשאי, כמו בקדשי מזבח?

2.

Reason: Because why can one not say 'How much a person would want to give Bedek ha'Bayis for it' - even though one is not obligated to do so, like by Kodshei Mizbe'ach? (See also Shitah Mekubetzes 14)

ונראה למורי דטעמא משום דבקדשי מזבח יש שם הבעלים לפדותן כשהוממו, אבל בקדשי בדק הבית שהקדישן, אין לבעלים עליהן יותר משאר אדם ...

(i)

Authentic Reason: Tosfos' Rebbe therefore explains that it is due to the fact that whereas the owner's name of Kodshei Mizbe'ach is attached to them to redeem them should they obtain a blemish, once one declares Kodshei Bedek ha'Bayis Hekdesh, the owner has no more rights over them than anybody else ...

דכל אדם יבול לפדותן; לפיכך אין בידו להתפיס.

1.

Authentic Reason (cont.): Since anybody is allowed to redeem them; therefore they are not under his jurisdiction to be Matfis them.

2)

TOSFOS DH KOL CHEREM B'YISRAEL KODESH KODSHIM LA'HASH-M

תוס' ד"ה כל חרם קדש קדשים לה'

(Summary: Tosfos explains how Rav Huna holds like the Rabbanan of Rebbi Yehudah ben Beseira in Erchin.)

לפום ריהטא דרב הונא סבר לה כרבנן דפליגי עליה דר' יהודה בן בתירא במסכת ערכין פרק המקדיש (דף כח:) ...

(a)

Establishing Rav Huna: According to the flow of the Sugya, it appears that Rav Huna holds like the Rabbanan who argue with Rebbi Yehudah ben Beseira in Maseches Erchin (Daf 28b) ...

דאמר ר' יהודה בן בתירא 'סתם חרמים לבדק הבית, שנאמר ''כל חרם קדש קדשים לה' ...

(b)

Rebbi Yehudah ben Beseira: Who says, based on the Pasuk "Kol Cherem Kodesh Kodshim la'Hashem", says that 'S'tam Charamim go to Bedek ha'Bayis' ...

וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים ...

1.

Chachamim: Whilst the Chachamim maintain that 'S'tam Charamim go to the Kohanim' ...

מה ת"ל ''כל חרם קדש קדשים''? מלמד שחל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים ...

2.

Chachamim: And the Torah writes "Kol Cherem Kodesh Kodshim" to teach us that Cherem takes effect even on Kodshei Kodshim and Kodshim Kalim.

ולאותו תנא, ניחא שפיר דרשא דרב הונא, דהא דאמר מלמד ש'חל על קדשים', היינו דווקא חרמים דלה' ...

(c)

Proof: According to this Tana, Rav Huna's D'rashah fits nicely, because when he says that it takes effect on Kodshim, he means on Charamim, which are for Hash-m ...

אבל לר' יהודה בן בתירא, לא שייך למדרש הכי, דהא לא מיירי כלל בהתפסה דהקדש עילוי, הרמ"ר.

1.

Proof (cont.): But according to Rebbi Yehudah ben Beseira, we cannot Darshen this, since he is not referring to being Matfis Hekdesh Iluy at all (ha'Rav Mordechai).

3)

TOSFOS DH KODSHEI BEDEK HA'BAYIS SHE'HITFISAN BEIN L'KODSHEI MIZBE'ACH BEIN L'CHERMEI KOHANIMLO ASAH V'LO K'LUM

תוס' ד"ה קדשי בדק הבית שהתפיסן בין לקדשי מזבח בין לחרמי כהנים לא עשה ולא כלום

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi, as he explained above (DH 'Makdishin'.)

פירש"י דבשלמא קדשי מזבח יש בהן טובת הנאה, כדמפרש במתניתין, אבל בקדשי בדק הבית מה טובת הנאה יש בהן?

(a)

Refuted Explanation: Rashi explains that 'That is fine with Kodshei Mizbe'ach, which have Tovas Hana'ah, as the Mishnah explains, but what Tovas Hana'ah is there by Kodshei Bedek ha'Bayis?

ולא נהירא, דודאי כל מה שפירשנו במשנה שייך כמו כן בקדשי בדק הבית - דאם אמר 'עלי', חייב באחריותו, ואם לא אמר 'עלי',שייך לומר אומדין כו'?

(b)

Refutation: This is not correct however, since there is no question that all that we previously explained in the Mishnah applies equally to Kodshei Bedek ha'Bayis - that if he said 'Alai', he accepts full responsibility, and if he does not, then we will say that we will assess ... ?

אלא טעמא אחרינא איכא - משום דקדשי מזבת תמיד שם כו'.

(c)

Authentic Explanation: There is another reason there however - because regarding Kodshei Mizbe'ach, the name of the owner ... (See above, Tosfos DH 'Makdishin'.)

4)

TOSFOS DH CHERMEI KOHANIM SHE'HITFISAN ETC

תוס' ד"ה חרמי כהנים שהתפיסן כו'

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פירש"י דאין לו בהן טובת הנאה - שצריך הוא ליתנו לכהן (בע"כ) שבאותו משמר ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that he does have Tovas Hana'ah in them - since he has to give them to a Kohen of that Mishmar (See footnote) ...

ואפילו למאן דלא מקיש מטלטלין לקרקעות ...

(b)

Implied Question: And even according to those who do not compare Metalt'lin to Karka ...

ה"מ מקדיש עכ"ל.

1.

Answer: That is specifically by Makdish.

ואומר מורי דהך מילתא דמקיש מטלטלין לקרקעות בערכין בפרק המקדיש (דף כח.) אמר רב חסדא 'המחרים מטלטלין, נותנן לכל כהן שירצה, שנאמר "כל חרם בישראל לך יהיה" ...

(c)

Source: Tosfos Rebbe explains that the comparison of Metalt'lin to Karka by Erchin is in Perek ha'Mekadesh (Daf 28a), where Rav Chisda says that 'Someone who declares Metalt'lin a Cherem must give them to whichever Kohen he chooses, as the Torah writes (in Korach) "Kol Cherem be'Yisrael l'cha Yih'yeh" ...

החרים שדותיו נותנן לכהן שבאותו משמר' ...

1.

Source (cont.): Whereas if he is Machrim his fields, he must give them to a Kohen in that Mishmar' ...

ופריך 'וליקוש מטלטלין לקרקעות?' ומשני 'ולאו תנאי היא דאיכא דמקיש ואיכא דלא מקיש'.

2.

Source (concl.): And in answer to the question 'Why do we not compare Metalt'lin to Karka, the Gemara answers 'Is this not a Machlokes; some compare them and some don't!'

ומה שפירש 'אפילו למאן דלא מקיש, ה"מ במקדיש' - לא הבין רבי לשונו?

(d)

Question: Tosfos' Rebbe does not understand what Rashi means when he says that 'even those who do not compare them that is specifically by Makdish'.

אלא נראה למורי לפרש דהיה ביד כהן ואתיא אפילו כמאן דלא מקיש.

(e)

Explanation #2: He therefore explains that the Sugya speaks where it was in the hands of the Kohen, and it goes even according to the opinion that does not compare them (Tosfos is unclear - See Tzon Kodshim).

5)

TOSFOS DH V'HA'AMAR ULA HA'MATFIS OLAH L'BEDEK HA'BAYIS EIN BAH ELA IKUV GIZBARIN

תוס' ד"ה והאמר עולא המתפיס עולה לב"ה אין בה אלא עיכוב גזברין

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation of the Gemara's Kashya.)

פירש רש"י שאינה קריבה עד שיבואו גזברין לעמוד על גבה, כדאמר התם 'היאך קרבנו של אדם קרב ואינו עומד ע"ג?'; אבל שום דמים לא יהב לב"ה.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that it cannot be brought until the treasurers come and stand next to it, as it says there 'How can a person's Korban be brought if he is not standing beside it?' But no money needs to be given to Bedek ha'Bayis.

וכ"ש לחרמי כהנים ...

1.

Explanation #1 (cont.): And Kal va'Chomer Chermei Kohanim ...

דהא אפילו רב הונא דפליג א'חרמי כהנים מודה בב"ה.

2.

Proof: Seeing as even according to Rav Huna, who argues by Chermei Kohanim, concedes by Bedek ha'Bayis.

ומשני 'מדרבנן' - כלומר הך ברייתא דלעיל דשייריה לקדשי מזבח לומר דחיילי עליה בקדשי עילוי, מדרבנן הוא דחייל, דמדאורייתא ליכא אלא עיכוב גזברין ...

(b)

Explanation #1 (cont.): And the Gemara answers 'mi'de'Rabbanan' - meaning that the Beraisa cited earlier that omitted Kodshei Mizbe'ach, to say that Kodshei Iluy takes effect on them, this is only mi'de'Rabbanan, but that mi'd'Oraysa, there is only 'Ikuv Gizbarin' ...

ועולא נמי כי תירצה, מדרבנן תירצה ...

1.

Explanation #1 (cont.): And also when Ula answered, he answered mi'de'Rabbanan ...

וקרא אסמכתא בעלמא הוא, ועיקר קרא לרבות חרמים למעילה, כדכתיב בהו "לה' ". עד כאן לשונו.

2.

Explanation #1 (concl.): The Pasuk he quoted is an Asmachta, and the basic Pasuk comes to include Charamim in the realm of Me'ilah. Until here are the words of Rashi.

וקשיא טובא, דאם כן, תיקשי מתני' דלעיל דאמר 'מקדישין אותן הקדש עילוי'?

(c)

Question #1: This is very difficult however, because if so, there is a Kashya on the Mishnah earlier 'Makdishin osan Hekdesh Iluy'?

ועוד קשה, השתא אסיקנא דהוו דרבנן, ובערכין (גם זה שם) דריש "כל חרם לה' ", 'מלמד שחל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים' - משמע דהוי עיקר דרשא?

(d)

Question #2: Moreover, here the Gemara conclude that it is mi'de'Rabbanan, whereas in Erchin (Ibid.) it learns from "Kol Cherem la'Hashem" that Cherem takes effect on Kodshei Kodshim and on Kodshim Kalim' - implying that it is the main D'rashah?

32b----------------------------------------32b

לכן נראה לפרש דלעולא ודאי חייב ליתן הוא הדמים לבדק הבית, כדתנן במתני', 'ומקדישין אותן הקדש עילוי, וכן בערכין' ...

(e)

Explanation #2: According to Ula, one is definitely Chayav (mi'd'Oraysrin' - a) to give money to Bedek ha'Bayis, as we learned in the Mishnah 'And one is Makdish them Hekdesh Iliuy; and the same applies to Erchin' ...

ועולא ה"ק 'אין בה אלא עיכוב גזברין' - כלומר אין להקדש בגוף הבהמה אלא שהגזברין יעכבו אותה לשוחטה עד שישומו אותה - ומתחייב דמי שומא לב"ה ...

1.

Explanation #2 (cont.): And what Ula means is 'Ein bah Ela Ikuv Guzbarin' - that Hekdesh does not have anything in the body of the animal except that the Gizbarin can prevent it from being Shechted until they have assessed it - and he is then obligated to pay the amount assessed to Bedek ha'Bayis ...

ואשמעינן שאין הקדש חל על גופה של עולה [אלא] לענין שתאסר לשוחטה עד שיפדנה ...

2.

Explanation #2 (cont.): And he teaches us that Hekdesh takes effect on the body of the Olah only to the extent that it is forbidden to Shecht it until it is redeemed ...

הלכך ממתני' ניחא ליה, דלא קאמר במתני' שיחול על גוף הבהמה אלא בחוב בעלמא.

(f)

The Mishnah: Consequently, the Mishnah goes like him, since it does not say that it takes place on the body of the animal, but only that it is a debt.

אבל קשיא ליה, כיון דמ"מ סבר עולא דיכול להתפיס לחרמי כהנים, א"כ, ע"כ ס"ל דהקדש חל על גוף הבהמה, דאם לא כן, על מה יחול חרם הכהן ...

(g)

Introduction to Question: The problem is however, that seeing as in any event, Ula holds that one is permitted to be Matfis it for Chermei Kohanim, he inevitably holds that Hekdesh takes effect on the body of the animal, because otherwise, on what does the Cherem of the Kohen take effect ...

דלא דמי לחרמי בדק הבית, שאם אמר 'הרי עלי מנה לבדק הבית', חייב - ד'אמירה לגבוה כמסירה להדיוט' ...

1.

Introduction to Question (cont.): Since it is not like Chermei Bedek ha'Bayis, where, if he says 'Harei alai anah le'Bedek ha'Bayis' he is Chayav - due to the principle 'A word to Gavohah is like handing over to a Hedyot' ...

אבל חרמי כהנים ודאי אם אמר 'הרי עלי מנה לחרמי כהנים', אם ירצה יחזור בו, דאמירה להדיוט לאו כלום היא.

2.

Introduction to Question (cont.): Whereas by Chermei Kohanim there is no question that if one declares 'Harei alai Manah le'Chermei Kohanim', he may retract, since a word to a Hedyot is not binding.

וחרמי כהנים לא הוו אלא באומר 'חפץ זה לחרמי כהנים', שאז ודאי החרמים חל על גוף החפץ ...

3.

Introduction to Question (concl.): And they only take effect when one declares 'This object is for Chermei Kohanim', because then it definitely takes effect on the actual object ...

א"כ ע"כ סבר עולא שהחרם חל על גוף הבהמה - א"כ למה אין בה אלא עיכוב גזברין? ואמאי ליכא איסורא לשחוט עד שיפדנה?

(h)

Question: In that case, Ula must hold that the Cherem takes effect on the body of the animal - in which case why is there only Ikuv Gizbzarin? Why is there no Isur to Shecht it until it is redeemed?

ומשני, 'מדרבנן' - פי' מה דאמר עולא 'לחרמי כהנים, מה שעשה עשוי', היינו מדרבנן ...

(i)

Explanation #2 (cont.): And the Gemara answers 'mi'de'Rabanan - when Ula said that 'By Chermei Kohanim, what he did is done', that is mi'de'Rabbanan ...

אבל מדאורייתא אינו חל כלל על גוף הבהמה, ומדרבנן הוא דחל על גוף הבהמה, ואסור לשוחטה ...

1.

Explanation #2 (cont.): But mi'd'Oraysa, it does not take effect at all on the body of the animal, and only mi'de'Rabbanan is it forbidden to Shecht it.

ועיקר קרא ודאי אתא לומר שחל על הקדש לכל הפחות להתחייב מטעם חוב.

2.

Explanation #2 (concl.): And the basic Pasuk teaches us that the Cherem takes effect on Hekdesh to be Chayav only in the form of a debt.

ועוד מצא רבי בשם ר"י דפריך מעולא דאמר 'המתפיס עולה לב"ה', ולא אמר 'לחרמי כהנים' - ש"מ דסבר ד'חרמי כהנים' לא אמר כלום כרב הונא ...

(j)

Explanation #3: Furthermore, Tosfos' Rebbe found that the Ri explains that the Kashya from Ula is based on the fact that he says 'ha'Matfis Olah le'Bedek ha'Bayis', and not 'le'Chermei Kohanim' - a proof that in his opinion, if one says Chermei Kohanim, his words are ineffective ...

וקשיא למילתא דדריש דיכול להתפיס לחרמי כהנים?

1.

Explanation #3 (cont.): Posing a Kashya on what he Darshens that one can in fact, be Matfis on to Chermei Kohanim?

ומשני מדרבנן' היא דדריש מ"כל חרם" דיכול להתפיס לחרמי כהנים היינו מדרבנן.

2.

Explanation #3 (concl.): And the Gemara answers 'mi'de'Rabbanan' - that when he Darshens from "Kol Cherem" tat one can be Matfis on to Chermei Kohanim, it is really only mi'de'Rabbanan.

6)

TOSFOS DH LI'ME'ILAH LAMAH LI K'RA

תוס' ד"ה למעילה למה לי קרא ק"ק כתיב

(Summary: Tosfos explains the source of Kodesh Kodshim by Chermei Kohanim.)

ק"ק, מדלא דרשינן "כל חרם" לומר דמיירי בחרמי כהנים, אם כן, קדשי קדשים בחרמי כהנים היכא כתיב?

(a)

Question: Seeing as we do not Darshen "Kol Cherem", to indicate that it is talking about Chermei Kohanim, where is Kodshei Kodshim written by Chermei Kohanim?

ואומר מורי הרמ"ר דסמיך א'קרא אחרינא - דכתיב גבי חרמי כהנים (ויקרא כז) "והיה השדה בצאתו ביובל קודש (קדשים) לה' כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו" ...

(b)

Answer #1: Tosfos Rebbe, ha'Rav Mordechai answers that the Gemara relies on another Pasuk (in Vayikra 27) which writes "ve'Hayah ha'Sadeh be'Tzeiso ba'Yovel Kodesh la'Hashem ki'Sedei ha'Cherem, la'Kohen tih'yeh Achuzaso" ...

ו'קדש קדשים' לאו דוקא, אלא כלומר 'קדש לה' '.

1.

Answer #1 (cont.): And 'Kodshei Kodashim' (mentioned by Rebbi) is La'av Davka; what he means is 'Kodesh la'Hashem'.

ומ"ו אומר דאפי' נמי לא דריש (כלל דרשי) "כל" לרבות חרמי כהנים, מ"מ הוא יודע דפשטיה דקרא ד"קדש קדשים" קאי לחרמי כהנים ...

(c)

Answer #2: Another Rebbe of however, explains that without the D'rashah of "Kol" to include Chermei Kohanim, we know that the simple P'shat in the Pasuk of "Kodshei Kodshim" is referring to Chermei Kohanim ...

דכתיב בתריה "לא יגאל ולא ימכר" - והיינו חרמי כהנים דאין להן פדיון ...

1.

Proof: From the continuation of the Pasuk "Lo Yiga'el ve'Lo Yimacher" - which can only refer to Chermei Kohanim, which cannot be redeemed ...

דאילו חרמי בד"ה, אדרבה כל עיקרן לפדיון קיימי.

2.

Proof (cont.): Because as far as Chermei Bedek ha'Bayis is concerned, on the contrary, there very essence is to be redeemed.

ומיהו מ"מ היה צריך ייתור לרבות להקדש עילוי מדרש "קדש לה' ", דמשמע דממעט להו; אבל לענין מעילה מפשטיה שמעינן.

(d)

Conclusion: Nevertheless it is necessary to include Hekdesh Iluy from the D'rashah of "Kodesh la'Hashem" from which it is implied that they would otherwise be precluded, but with regard to Me'ilah, we include them from the simple P'shat in the Pasuk.

7)

TOSFOS DH GUFA HA'MAKDISH OLAH L'BEDEK HA'BAYIS EIN BAH ELA IKUV GIZBARIN

תוס' ד"ה גופא [המקדיש עולה לב"ה] אין בה אלא עיכוב גזברין

(Summary: Tosfos clarifies the ruling.)

כלומר - שומת הגזברין שיעכבו אותה מלשוחטה עד שישומו אותה ...

(a)

Clarification: This means that the assessment of the treasurers will delay its Shechitah until after they have assessed it ...

ולא יוכלו לעכב לשחוט עד שיפד' ...

1.

Clarification (cont.): But not until after it has been redeemed ...

דהקדש עילוי אינו אלא חוב מגזירת הכתוב.

2.

Reason: Because Hekdesh Iluy is merely an obligation based on a Gezeiras ha'Kasuv.

8)

TOSFOS DH MEISVEIH HA'MAKDISH OLAH L'BEDEK HA'BAYIS ASUR L'SHOCHTAH AD SHE'TIPADEH

תוס' ד"ה מיתיבי [המקדיש עולה לב"ה] אסור לשוחטה עד שתפדה

(Summary: Tosfos the question and the answer and elaborates.)

שהחרם נתפס על גוף העולה.

(a)

Clarification: Because the Vherem takes effect on the body of the Olah.

ומשני מדרבנן הוא דאסור לשוחטה, אבל ודאי מן התורה מתחייב הוא לשלם הדמים לב"ה.

(b)

Answer: And the Gemara answers that the Isur of Shechting it is mi'de'Rabbanan, and that min ha'Torah, he is Chayav to pay Bedek ha'Bayis.

ובפרק טבול יום (זבחים קג.) אמר 'לא מיבעיא למאן דאמר קדשי ב"ה נתפסים, אלא אפי' למ"ד אין תפסי, ה"מ בשר, אבל עור תפיס ובעי פדייה.

(c)

Introduction to Question: In Perek T'vul Yom (Zevachim, Daf 103a) the Gemara says 'There is no ned to mention it according to the opinion that holds Kodshei Bedek ha'Bayis take effect, but even according to those who hold that they do not, that applies only to the flesh, but on the skin, they do, and it requires redeeming ...

והשתא קשה טובא, דהא מי איכא למ"ד קדשי ב"ה לא תפסי בהקדש עילוי?

1.

Question: The question arises however, who is it who holds that Hekdesh Iluy does not take effect on Bedek ha'Bayis?

ומתוך הלכה זו מיישבו רש"י לשם, ופירש דלמ"ד תפסי, היינו מקושיא דהכא, דבעי לאוכוחי דאסור לשוחטו מן התורה ...

(d)

Answer: Rashi answers the question based on the current ruling; he explains that those that hold that they do take effect, that is only due to the Kashya the Gemara asks here, when it tries to prove that it is Asur to Shecht them min ha'Torah ...

אלא אפילו למ"ד לא תפסי, היינו מהכא דמסיק היינו מדרבנן - מכל מקום ה"מ בשר, אבל עור תפיס, ובעי פדייה.

1.

Answer (cont.): But even those that hold that they do not take effect learn it from here, when the Gemara concludes that it is only mi'de'Rabbanan - nevertheless, that is only with regard to flesh, but on the skin, they do indeed take effect, and need to be redeemed.

9)

TOSFOS DH V'I MI'DE'RABBANAN AMAI SH'TEI ME'ILOS

תוס' ד"ה ואי מדרבנן אמאי ב' מעילות

(Summary: Tosfos reconciles this Kashya with the Sugya in Me'ilah,)

וא"ת, והא משכחת בכמה מקומות 'ומועלין מדרבנן' גבי דם וביצי תורין (מעילה דף יב:)?

(a)

Question: In many places however, we find that one is Mo'el mi'de'Rabbanan by blood and doves; eggs (See Me'ilah, Daf 12b)?

וי"ל, דה"מ במידי דלא בדילי מיניה - אבל הכא בדילי כבר מחמת הקדש קמא.

(b)

Answer: Thyat speaks specifically with regard to things from which one does not separate - whereas here it is speaking about things from which one does, seeing as they were already Hekdesh beforehand.

10)

TOSFOS DH AMAR REBBI YOCHANAN L'RABBANAN ECHAD KODSHEI MIZBE'ACH V'ECHAD KODSHEI BEDEK HA'BAYIS HAYU BI'CHELAL HA'AMADAH V'HA'ARACHAH

תוס' ד"ה א"ר יוחנן [לרבנן] אחד קדשי מזבח ואחד קדשי ב"ה היו בכלל העמדה והערכה

(Summary: Tosfos briefly clarifies the Machlokes between the Rabbanan and Rebbi Shimon.)

ומתני' ד'אם מתו יקברו' קאי גם א'קדשי קדשים דסיפא ...

(a)

Clarification (Rabbanan): And the Mishnah 'Im Meisu Yikavru' also refers to Kodshei Kodshim in the Seifa (See also footnote 2) ...

ור"ש פליג ואמר קדשי ב"ה לא הוו [בכלל העמדה והערכה].

(b)

Clarification (Rebbi Shimon): And Rebbi Shimon argues and says that Kodshei Bedek ha'Bayis are not included in Ha'amadah and Ha'arachah.

11)

TOSFOS DH V'REBBI SHIMON BEN LAKISH AMAR L'RABBANAN KODSHEI MIZBE'ACH LO HAVUKODSHEI BEDEK HA'BAYIS HAVU

תוס' ד"ה ורשב"ל אמר [לרבנן] קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה קדשי ב"ה היו בכלל העמדה והערכה

(Summary: Tosfos clarifies Resh Lakish and reconciles him with the beginning of this section of the Mishnah.)

ומתני' ד'אם מתו יקברו' לא קאי אלא א'קדשי ב"ה.

(a)

Clarification: And the Mishnah 'Im Meis Yikavru' is confined to Kodshei Bedek ha'Bayis.

ואף על גב דתני בתחילת הבבא 'אחד קדשי מזבח ואחד קדשי ב"ה, אין משנין אותם', משמע דקאי כולה מתניתא א'תרוי יהו ...

(b)

Implied Question: Even though at the beginning of this section, the Tana states that 'One may not change either Kodshei MIzbe'ach or Kodshei Bedek ha'Bayis', implying that the entire Mishnah refers to both of them ...

לא קשיא הא, דהא ע"כ לא א'כולה קאי - דהא 'הקדש עילוי' דלא קאי אלא א'קדשי מזבח, ה"נ הך לא קאי אלא א''קדשי בדה"ב ...

(c)

Answer: This is not a Kashya, because in any case it cannot refer to the whole Mishnah - since 'Hekdesh Iluy' only refers to Kodshei Mizbe'ach - so too does this ruling only refer to Kodshei Kodshei Bedek ha'Bayis ...

וה"נ מוכח לרשב"ל, דלרשב"ל לא קאי א'קדשי מזבח ...

1.

Answer (cont.): And this is clearly the case according to Resh Lakish - that it does apply to Kodshei Mizbe'ach.

ור"ש פליג אדרבנן ואמר דאדרבה, איפכא מסתברא - דקדשי ב"ה לא היו וקדשי מזבח היו ...

2.

Answer (concl.): Whereas Rebbi who argues with the Rabbanan, holds that, to the contrary - Kodshei Bedek ha'Bayis are not included, whilst Kodshei Mizbe'ach are ...

וסברות הפוכות זו מזו.

(d)

Conclusion: They are opposite opinions.

12)

TOSFOS DH V'DIVREI HA'KOL BA'AL-MUM ME'IKARO LO HAYAH

תוס' ד"ה ודברי הכל בעל מום מעיקרו לא היה

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

ודוקא בקדשי מזבח, אבל בקדשי ב"ה אפילו למאן דאית ליה, הרי אין חילוק בין תם לבעל מום מעיקרו ...

(a)

Clarification: Specifically by Kodshei Mizbe'ach, but by Kodshei Bedek ha'Bayis, even the opinion that holds that they are (included in Ha'amadah and Ha'arachah), there is no difference between a Tam and a Ba'al-Mum m'Ikaro.

והכי מוכח כל הסוגיא.

(b)

Proof: And this is evident throughout the Sugya.

13)

TOSFOS DH ELA L'REBBI SHIMON BEN LAKISH

תוס' ד"ה אלא לרשב"ל

(Summary: Tosfos clarifies the Kashya and queries it.)

דאמר דרבנן לא איירי כלל בקדשי מזבח דלא היו בכלל העמדה [והערכה], לימא 'ואם מתו יפדו' (מיבעי ליה)?

(a)

Clarification: Who says that the Rabbanan are not speaking at all about Kodshei Mizbe'ach, which are not subject to Ha'amadah ve'Ha'arachah, let him say that 'If they die, they can be redeemed'?

קצת קשה, מנא ליה? דילמא מיירי נמי בקדשי מזבח ...

(b)

Question: From where does he know that? Perhaps it is also speaking about Kodshei Mizbe'ach ...

וטעמא ד'אין פודין הקדשים להאכילן לכלבים'?

1.

Question: And the reason (that one cannot redeem them) is because 'One cannot redeem Kodshim to feed the dogs'?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF