1)

WHEN A BA'AL KERI MUST IMMERSE (Yerushalmi Halachah 6 Daf 6b)

איתא חמי ברחיצה אסור בתשמיש המיטה לא כל שכן

(a)

Implied question: [Our Mishnah forbids] Bi'ah. Look - bathing is forbidden. All the more so Bi'ah is forbidden (one who has Bi'ah must immerse before praying. SHIREI KORBAN asks that the Tana must forbid after one prayed Minchah! Perhaps he always forbids Bi'ah during the day. MASA D'YERUSHALAYIM - one must pray Ne'ilah at the end of the day.)

תיפתר במקום שאין טובלין או קודם עד שלא התקין עזרא טבילה לבעלי קריין.

(b)

Answer: [Our Mishnah needs to teach about] a place where they do not immerse, or [it was taught] before Ezra enacted that a Ba'al Keri must immerse.

רבי יעקב בר אחא רבי אימי בשם רבי יהושע בן לוי אין קרי אלא מתשמיש המיטה

(c)

(R. Yakov bar Acha citing R. Imi citing R. Yehoshua ben Levi): Keri [that obligates Tevilah] is only from Bi'ah.

רב חונה אמר אפילו ראה עצמו ניאות בחלום.

(d)

(Rav Huna): It is even if he saw himself having Bi'ah in a dream (and had an emission).

הוו בעיין מימר ובלבד מאשה

(e)

They wanted to say that this is only [if he saw himself having Bi'ah] with a woman. (Rav Huna explains R. Yehoshua ben Levi. He does not argue with him.)

ר' יונה ור' יוסה תריהון אמרין אפילו מדבר אחר.

(f)

Rebuttal (R. Yonah and R. Yosa): It is even if [he saw Keri] due to something else.

תמן תנן יה"כ אסור באכילה ובשתייה ברחיצה בסיכה בנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה ותני עלה בעלי קריין טובלין כדרכן בצינעה ביום הכיפורים [דף ז עמוד א] לית הדא פליגא על ר"י בן לוי.

(g)

Question: A Mishnah (Yuma 8:1) taught that on Yom Kipur, eating, drinking, bathing, Sichah (anointing), wearing shoes and Bi'ah are forbidden, and a Beraisa taught about this that a Ba'al Keri immerses normally in private on Yom Kipur. Doesn't this argue with R. Yehoshua ben Levi [who said that Tevilah is needed only for one who had Bi'ah]?

פתר לה במי ששימש מיטתו מבעוד יום ושכח ולא טבל.

(h)

Answer: The case is, he had Bi'ah before Yom Kipur, and forgot and did not immerse.

והא תני מעשה בר' יוסי בן חלפתא שראו טובל אותו בצינעה ביה"כ אית לך מימר על אותו הגוף הקדוש בשוכח.

(i)

Objection: It was taught that a case occurred with R. Yosi bar Chalifta, that they saw him immerse covertly on Yom Kipur. Can you say about that Kadosh body that he forgot?!

ר' יודה בר פזי ר' חנין בשם ר' שמואל בר רב יצחק נח בכניסתו לתיבה נאסרה לו תשמיש המיטה. מ"ט [בראשית ו יח] ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך

(j)

(R. Yudah bar Pazi citing R. Chanin citing R. Shmuel bar Rav Yitzchak): When Noach entered the ark, Bi'ah was forbidden to him. What is the source? "U'Vasa El ha'Teivah Atah u'Vanecha v'Ishtecha u'Neshei Vanecha Itach" (the men are by themselves, and the women by themselves);

וביציאתו הותרה לו תשמיש המיטה מ"ט [שם ח טז] צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך.

1.

And when he left, Bi'ah was permitted to him. What is the source? "Tzei Min ha'Teivah Atah v'Ishtecha u'Vanecha u'Neshei Vanecha Itach."

א"ר חייה בר בא למשפחותיהם יצאו מן התיבה ע"י ששימרו יחסיהן זכו להנצל מן התיבה

(k)

(R. Chiya bar Ba): "L'Mishpechoseihem Yatz'u Min ha'Teivah" - through guarding their lineage (not crossbreeding), they merited to be saved from the ark.

תדע לך שהוא כן דתנינן חם כלב ועורב קילקלו מעשיהן חם יצא מפוחם כלב יצא (מפורצם) [צ"ל מפורסם, כשבראשית רבה] בתשמישו עורב יצא משונה מן הבריות.

(l)

Proof: We learned there that Cham, the dog and the raven ruined their deeds (had Bi'ah in the ark). Cham left black, the dog left publicized in its Bi'ah (they cannot separate for a while), and the raven left different from [other] creations (the male spits its seed into the female's mouth).

א"ר אבון כתיב [איוב ל ג] בחסר ובכפן גלמוד בשעה שאת רואה חסרון בא לעולם עשה אשתך גלמודה.

(m)

(R. Avun): It says "b'Cheser uv'Chafan Galmud" - at a time that you see lack [of food] come to the world, distance your wife.

א"ר לוי כתיב [בראשית מא נ] וליוסף ילד שני בנים אימתי בטרם תבוא שנת הרעב.

(n)

(R. Levi): It says "ul'Yosef Yulad Shnei Banim" - when? "B'Terem Tavo Shenas ha'Ra'av."

תני בשם ר' יהודה תאיבי בנים משמשין מיטותיהן

(o)

(Beraisa - in the name of R. Yehudah): People who desire children (they do not have children yet) may have relations.

א"ר יוסי ובלבד יום שטבלה:

(p)

(R. Yosi): [Childless people are permitted] only on the night she immerses (Magen Avraham 574:5, unlike Beis Yosef 574, who permits all on Leil Tevilah.)

2)

THE LAST SEVEN FASTS (Yerushalmi Halachah 7 Daf 7a)

מתני' עברו אלו ולא נענו ב"ד גוזרין עוד שבע שהן י"ג תעניות על הציבור

(a)

(Mishnah): If these and these [fasts] passed and they were not answered, Beis Din decrees another seven fasts on the Tzibur.

ומה אלו יתירות על הראשונות שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות ובשני מטין עם חשיכה ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת:

1.

How are these greater than the first ones? In these, we blow the Shofar and lock the stores. On Monday we open slightly close to dark, and on Thursday they are permitted, for the honor of Shabbos.

גמ' ר' יודן בריה דרבי חמא דכפר תחמין כבתוך ארבעים שעשה משה בהר.

(b)

(Gemara - R. Yudan brei d'R. Chama of the village Techamin): (In all there are 13 fasts on Mondays and Thursdays. They span six weeks and a day, i.e. 41 days if we exclude the first and last day.) This is like the 40 days that Moshe was on Har [Sinai. He was 40 full days, which spanned 41 days, since he ascended and descended in the middle of the day.]

א"ר יוסה על שם שאין מטריחין על הציבור יותר מדאי.

(c)

(R. Yosah): [We do not decree more than this] because we do not exert the Tzibur too much.

א"ר חייה בר בא שאם היו שני דברים כגון עצירת גשמים וגוביי מתריעין עליהן.

(d)

(Chiya bar Ba): If there were two things to fast over, e.g. lack of rain and locusts, we blow the Shofar due to them [immediately].

ולמה באילין תרתיי מילייא

(e)

Question: Why is this [only] for these two matters?

א"ר יוסי בי רבי בון באילין תרתין מילייא שיערייה רבי:

(f)

(R. Yosi bei R. Bun): These two matters, the ruin is great.

ובשני מטין עם חשיכה.

(g)

(Mishnah): On Monday we open slightly close to dark.

פותח א' ונועל א':

(h)

Explanation: He opens one [door] and closes one.

ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת.

(i)

(Mishnah): On Thursday they are permitted [to be open the entire day], for the honor of Shabbos.

מה פותח א' ונועל א' או פותח את שניהם:

(j)

Question: Does he open one [door the entire day] and close the other, or does he open both?

3)

IF THEY WERE NOT ANSWERED (Yerushalmi Halachah 8 Daf 7a)

מתני' עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן בבנין ובנטיעה באירוסין ובנישואין ובשאילת שלום בין אדם לחבירו כבני אדם הנזופין למקום.

(a)

(Mishnah): If these and these passed and they were not answered, we diminish buying and selling, building and planting, Eirusin and Nisu'in and She'elas Shalom between man and his friend. They are like outcasts to Hash-m.

היחידים חוזרין ומתענין עד שיצא ניסן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה שנאמר [שמואל א יב יז] הלא קציר חטים היום:

(b)

Individuals return and fast until Nisan ends. If Nisan ends and rain fell, it is a Siman of a curse, for it says "ha'Lo Ketzir Chitim ha'Yom" (and Hash-m will send rain, to show that He is angry).

גמ' א"ר יהושע בן לוי הדא דתאמר [דף ז עמוד ב] בבנין של שמחה אבל אם היה כותלו גוהה סותרו ובוניהו

(c)

(Gemara - R. Yehoshua ben Levi): (A Mishnah (1:7) says that we decrease building.) This refers to building of Simchah, but [other building is permitted;] if one's wall was leaning to fall, he destroys it and rebuilds it.

שמואל אמר כותלא דגנא ביה.

(d)

(Shmuel): [R. Yehoshua ben Levi permits rebuilding] a wall [of a house] in which he sleeps. (If a wedding hall wall is leaning, he destroys it and does not build it - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA, based on the Ran.)

רבי בא בר כהן אמר קומי רבי יסא ר' אחא בשם ר' יעקב בר אידי אסור לארס אשה בערב שבת

(e)

(R. Ba bar Kohen, in front of R. Yosah): R. Acha said in the name of R. Yakov bar Idi, it is forbidden to be Mekadesh a woman on Erev Shabbos.

הדא דאת אמר שלא לעשות סעודת אירוסין הא לארס יארס

(f)

Explanation: One may not make a Seudah [of Eirusin], but one may be Mekadesh.

שמואל אמר אפילו בט"ב יארס שלא יקדמנו אחר.

(g)

(Shmuel): Even on Tish'ah b'Av one may be Mekadesh, lest someone else [be Mekadesh her] first.

מחלפה שיטתיה דשמואל תמן הוא אמר [תהילים סח ז] אלהים מושיב יחידים ביתה [שם סב י] במאזנים לעלות המה מהבל יחד וכא הוא אמר הכין.

(h)

Question: Shmuel contradicts himself! There he said "Elokim Moshiv Yechidim Beisah", "b'Moznayim La'alos Hemah me'Hevel Yachad" (Hash-m makes matches while they are fetuses), and here he says so (it depends on people's actions)!

אלא שלא יקדמנו אחר בתפילה אפי' כן לא קיימה.

(i)

Answer: Rather, it is lest someone else [be Mekadesh her] first through prayer. Even so, it will not last (she will be widowed or divorced, and marry the one whom Hash-m intended for her - RAN, Mo'ed Katan 18b).

לא כן תני אין שואלין בשלום חבירים בתשעה באב אבל משיבין את ההדיוטות בשפה רפה.

(j)

Question: Was it not taught that we do not give to Shalom to Chaverim (very pious people) on Tish'ah b'Av, but we return [Shalom] to commoners (who did not know this) in a solemn voice? (Ta'anis Tzibur is like Tish'ah b'Av. Why does our Mishnah say that we merely decrease Shalom? - PNEI MOSHE)

לימים שבנתיים נצרכה:

(k)

Answer: It is needed for days in between [the fasts].

יצא ניסן הגשמים סימן קללה.

(l)

(Mishnah): If Nisan ends and rain fell, it is a Siman of a curse.

אמר ר' יוסי בי רבי בון ובלבד ניסן של תקופה.

(m)

(R. Yosi bei R. Bun): This refers to Nisan of the Tekufah (based on the equinox and Mazalos; it does not depend on whether or not it was made a leap year).

א"ר שמואל בר רב יצחק הדא דתאמר בשלא ירדו להן גשמים מכבר אבל אם ירדו להם גשמים מכבר סימן ברכה הן:

(n)

(R. Shmuel bar Rav Yitzchak): This is when rain did not fall already, but if it fell already, it is a Siman of Brachah.

הדרן עלך פרק מאימתי

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF