1)

TIMES THAT PEOPLE REFRAIN FROM MELACHAH (Yerushalmi Halachah 6 Daf 6a)

מתני' עברו אלו ולא נענו ב"ד גוזרין עוד שלש תעניות על הציבור אוכלין ושותין מבעוד יום ואסורין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה ונועלין את המרחצאות:

(a)

(Mishnah): If these and these [fasts] passed and they were not answered, Beis Din decrees another three fasts on the Tzibur. They eat and drink while it is still day (before the night of the fast), and they are forbidden Melachah, bathing, Sichah, wearing shoes and Bi'ah, and we lock the bathhouses.

גמ' ר' זעירה בשם רב ירמיה העושה מלאכה בתענית ציבור כעושה מלאכה ביום הכיפורים מ"ט [יואל ב טו] קדשו צום קראו עצרה.

(b)

(Gemara - R. Ze'irah citing R. Yirmeyah): One who does Melachah on a Ta'anis Tzibur, he is like one who does Melachah on Yom Kipur. What is the reason? "Kadshu Tzom Kir'u Atzarah."

והא תני הלילה מותר והיום אסור

(c)

Question (Beraisa): The night is permitted [to do Melachah], and the day is forbidden. (On Atzeres (Shavu'os or Shemini Atzeres), also the night is forbidden!)

א"ר זעירה קיימה אבא בר ירמיה אספו עם משעת אסיפת עם

(d)

Answer (R. Ze'irah): Aba bar Yirmeyah defended [my teaching. The next verse says] "Isfu Am" - [Melachah is forbidden] from when the nation gathers [during the day].

נשייא דנהגן דלא למיעבד עובדא בפוקי שובתא אינו מנהג עד דיתפני סידרא מנהג

(e)

Women who have the custom not to do Melachah on Motza'ei Shabbos, this is not a [proper] custom. [Those who do not do Melachah on Motza'ei Shabbos until the Tzibur says the Kedushah (in vi'Hi No'am), this is a [proper] custom.

בתרייא ובחמישתא אינו מנהג עד דיתפני תעניתא מנהג ביומא דערובתא אינו מנהג מן מנחה ולעיל מנהג ביומא דירחא מנהג.

1.

[Those women who do not do Melachah] on Monday and Thursday, this is not a [proper] custom; until a Ta'anis Tzibur ends, this is a [proper] custom. On Erev [Shabbos or Yom Tov], this is not a custom; after [the time for] Minchah, this is a custom. On the day of Rosh Chodesh, it is a custom.

א"ר זעירא נשייא דנהגן דלא למישתייא [צ"ל חמר - כמה מקורות באהבת ציון, והגר"ח קניבסקי שליט"א] מן דאב עליל מנהג שבו פסקה אבן שתייה מ"ט [תהילים יא ג] כי השתות יהרסון.

(f)

(R. Ze'irah): Women who have the custom not to drink wine from [Rosh Chodesh] Av and after [until after Tish'ah b'Av], this is a custom, for then ceased Even Shesiyah. What is the source of this? "Ki ha'Shasos Yeharesun."

1.

Some reject the text "wine", for also men refrain! I answer that in the days of the Gemara, men refrained only during the week of Tish'ah b'Av, and women from Rosh Chodesh - PF.

א"ר חיננא כל הדברים מנהג אעין דשיטין הוון במגדל צבעייא אתון ושאלון לר' חנניה חברהון דרבנן מהו מיעבד בהון עבידא אמר להן מכיון שנהגו אבותיכם בהם באיסור אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש.

(g)

(R. Chinena): Everything is a custom. There were cedar trees in [the village] Migdal Tzav'aya that they used to treat with Kedushah (because Yakov brought from them to Mitzrayim, for the sake of the Mishkan). They asked R. Chananyah the colleague of Rabanan, may one use them for Melachah? He told them, since you ancestors conducted Isur, do not change from the custom of your deceased ancestors.

רבי לעזר בשם רבי אבון [דף ו עמוד ב] כל דבר שהוא מותר והוא טועה בו באיסור נשאל ומתירין לו וכל דבר שהוא יודע בו שהוא מותר והוא נוהג בו באיסור נשאל ואין מתירין לו.

1.

(R. Lazar citing R. Avun): Everything permitted, and he errs about it, he asks, and we permit him. Everything that he knows is permitted, and he conducts Isur, if he asks, we do not permit him.

ברחיצה.

(h)

(Mishnah): Bathing [is forbidden].

זעירה בר חמא יוסה בריה דר' יהושע בן לוי בשם רבי יהושע בן לוי בתענית ציבור מרחיץ ידיו ופניו ורגליו כדרכו בתשעה באב מרחיץ ידיו ומעבירין על פניו ביום הכיפורים מרחיץ ידיו ומקנחן במפה ומעביר את המפה על פניו.

1.

(Ze'ira bar Chama citing Yosah brei d'R. Yehoshua ben Levi citing R. Yehoshua ben Levi): On a Ta'anis Tzibur, one may wash his hands, face and feet normally. On Tish'ah b'Av, one may wash his hands and [when they are still wet] pass them over his face. On Yom Kipur, one may wash his hands and dry them on a cloth, and he passes the cloth over his face.

רבי יונה תרי מרטוטה ויהב לה תחות כדה

2.

R. Yonah soaked worn out clothes [on Erev Yom Kipur] and put them under a barrel [to dry out, and on Yom Kipur he passed them over his face].

והא תני אין בין ט' באב לתענית ציבור אלא איסור מלאכה במקום שנהגו

(i)

Question: It was taught that the only difference between Tish'ah b'Av and a Ta'anis Tzibur is the Isur of Melachah, in a place where the custom is [not to do Melachah on Tish'ah b'Av]!

היה הולך אצל רבו אצל בתו ועבר בים או בנהר אינו חושש ניטנפו רגליו מטבילן במים ואינו חושש

1.

If one was going to his Rebbi or daughter, and he passed through a sea or river, he is not concerned. If his feet became dirty, he may immerse them in water without concern.

הורי רבי בא כהין תנייא

(j)

R. Ba ruled like this Beraisa [that permits passing through water].

הורי ר' אחא בבא מן הדרך והיו רגליו קיהות עליו שמותר להרחיצם במים

1.

R. Acha ruled that if one came from the road, and his feet were weary, he may wash them in water.

תני אבל ומנודה שהיו מהלכין בדרך מותרין בנעילת הסנדל לכשיבואו בעיר יחלוצו וכן בט"ב וכן בתענית ציבור.

(k)

(Beraisa): An Avel or Menudah (mourner or someone excommunicated) who were going on the road, they may wear shoes. When they reach the city, they remove them. The same applies to Tish'ah b'Av and a Ta'anis Tzibur.

בסיכה.

(l)

(Mishnah): Sichah [is forbidden].

כהדא דתני בשבת בין סיכה שהיא של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג מותר ביום הכיפורים בין סיכה שהיא של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג אסור

1.

This is like was taught - on Shabbos, both Sichah of pleasure and Sichah that is not of pleasure is permitted. On Yom Kipur, both Sichah of pleasure and Sichah that is not of pleasure is forbidden.

בט"ב ובתענית ציבור סיכה שהיא של תענוג אסור שאינה של תענוג מותר

2.

On Tish'ah b'Av and a Ta'anis Tzibur, Sichah of pleasure is forbidden, and what is not of pleasure is permitted.

והא תני שוות סיכה לשתייה לאיסור ולתשלומין אבל לא לעונש ביה"כ לאיסור אבל לא לעונש

(m)

Question (Beraisa #1): [For Ma'aser Sheni and Terumah,] Sichah and drinking are the same for Isur and payment (e.g. if a Zar anointed with or drank Terumah), but not for punishment. On Yom Kipur, they are the same for Isur, but not for punishment;

והא תני [ויקרא כב טו] ולא יחללו להביא את הסך ואת השותה

(n)

Contradiction (Beraisa #2): "V'Lo Yechalelu" include one who anoints and one who drinks. (They are the same for punishment!)

א"ר יוחנן לית כאן סך

(o)

Answer (R. Yochanan): [The correct text of Beraisa #2] does not mention Sichah.

אמר רבי אבמרי אין לית כאן סך לית כאן שותה דלכן דבר שהוא בא מחמת שני לאוין מצטרף.

(p)

Objection (R. Avmari): If it does not mention Sichah, it does not mention drinking! If you would not say so (rather, the verse includes only drinking) - does something that comes from two Lavim ("v'Chol Zar Lo Yochal Kodesh" forbids eating, and v'Lo Yechalelu forbids drinking) join?! (However, if the Beraisa mentions both, we can say that "eating" includes drinking, and from v'Lo Yechalelu we include Sichah like drinking. This is like the GRA (Ma'aser Sheni 2:1. However, our text of the Tosefta (Terumos 7:3) says that eating and drinking do not join for Terumah! PNEI MOSHE (Ma'aser Sheni 2:1) says that they join for Nazir, e.g. he drank wine and bread soaked in wine.)

מניין שהוא מחוור בעשה

(q)

Question: What is the source for an Aseh [to forbid Sichah of Ma'aser Sheni outside Yerushalayim]?

רבי לעזר בשם רבי סימיי [דברים כו יד] ולא נתתי ממנו למת מה נן קיימין

(r)

Answer (R. Lazar citing R. Simai) Question: "V'Lo Nasati Mimenu l'Mes" - what is the case (that he did not spend Kesef Ma'aser for the dead)?

אם להביא לו ארון ותכריכין דבר שהוא מותר לחי לחי הוא אסור לא כל שכן למת

1.

If it is to bring for him a coffin or shrouds, this is forbidden even for a live person (one must buy food and drink with the money), and all the more so for a Mes!

אי זהו דבר שהוא מותר לחי ואסור למת הוי אומר זו סיכה:

2.

Answer: What is permitted [to buy with Kesef Ma'aser] for a live person, and forbidden for a Mes? It is Sichah.

בנעילת סנדל.

(s)

(Mishnah): Wearing shoes [is forbidden].

תני כל אלו שאמרו אסורין בנעילת סנדל יצא לדרך נועל הגיע לכרך חולץ וכן באבל וכן במנודה.

(t)

(Beraisa): All these [people] that it was said that they may not wear shoes, if he goes on the road, he may wear shoes. When he reaches the city, he removes them. The same applies to an Avel or Menudah.

אית תניי תני יוצאין באנפילייא ביום הכפורים ואית תניי תני אין יוצאין

(u)

Contradiction: Some teach that one may go out with socks on Yom Kipur, and some teach that one may not go out [with them]!

אמר רב חסדא מאן דאמר יוצאין באנפילייא של בגד ומאן דאמר אין יוצאין באנפילייא של עור

(v)

Answer (Rav Chisda): The one who says that one may go out, he discusses cloth socks. The one who says that one may not go out, he discusses leather socks.

רבי יצחק בר נחמן סלק גבי רבי יהושע בן לוי בלילי צומא רבא נפק לגביה לבוש סולייתיה א"ל מהו הכין אמר ליה איסתנים אני

(w)

R. Yitzchak bar Nachman went to R. Yehoshua ben Levi on the night of the great fast (Yom Kipur. R. Yehoshua) went out to him wearing Solyaisei (a shoe without a heel. R. Yitzchak) asked, what is this? He said, I am an Istanim (very finicky. I wear it only to avoid pain.)

ר' יהושע בר נחמן סלק גבי רבי יהושע בן לוי בלילי תעניתא נפק לגביה לביש סולייתיה א"ל מהו הכין א"ל איסתנים אני

(x)

R. Yehoshua bar Nachman went to R. Yehoshua ben Levi on the night of the fast. [R. Yehoshua] went out to him wearing Solyaisei. He asked, what is this? He said, I am an Istanim.

רבי שמי חמוניה נפק לביש סולייתיה בלילי תעניתא

1.

R. Sami Chamuniyah went out on the night of the fast wearing Solyaisei.

חד תלמיד מן דר' מנא הורי לחד מן קריבוי דנשייא למילבש סולייתיה א"ל מן הדא דרבי יהושע בן לוי דריב"ל אמר איסתנים אני:

2.

One Talmid of R. Mana ruled to one of the relatives of the Nasi's house to wear Solisah. [R. Mana] said to him, what is the source of this [Heter]? He said, it is from R. Yehoshua ben Levi. He said to him, R. Yehoshua ben Levi was an Istanim. (Others are forbidden.)

בתשמיש המיטה.

(y)

(Mishnah): Bi'ah [is forbidden].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF