1)

REQUESTING RAIN (Yerushalmi Halachah 3 Daf 4a)

מתני' בג' במרחשון שואלין את הגשמים

(a)

(Mishnah): [Starting] on the third of Cheshvan we request rain;

ר"ג אומר בז' בו חמשה עשר יום אחר החג כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת:

(b)

R. Gamliel says, [we start] on the seventh, 15 days after Sukos, in order that the last person in Yisrael (furthest from Yerushalayim) will reach the Pras river.

גמ' מתניתא דר' מאיר דתני אי זהו זמנה של רביעה ר' מאיר אומר הבכירה בשלשה והבינונית בשבעה והאפילה בשבעה עשר

(c)

(Gemara): [The first Tana of] our Mishnah is like R. Meir, for it was taught, what is the time of the Revi'ah (first rainfalls)? R. Meir says, the early [Revi'ah] is on the third [of Cheshvan], the middle is on the seventh, and the late is on the 17th;

ר' יהודה אומר הבכירה בשבעה [צ"ל עשר] והבינונית בשבעה והאפילה בעשרים ושלשה.

1.

R. Yehudah says, the early is on the seventh, the middle is on the 17th, and the late is on the 23rd;

ר' יוסה אומר הבכירה בי"ז והבינונית בעשרים ושלשה והאפילה בשלשים יום

2.

R. Yosi says, the early is on the 17th, the middle is on the 23rd, and the late is on the 30th day [of Cheshvan];

שכן מצאנו שאין היחידים מתחילין להתענות אלא בראש חדש כסליו.

i.

Source: We find that individuals begin to fast only on Rosh Chodesh Kislev.

א"ר אבמרי אחוי דר' יוסי הכל מודים בשבעה עשר שהיא זמן כימא לשקע שבו ירד מבול לעולם

(d)

(R. Avmari, the brother of R. Yosi): All agree that the 17th [is the time of one of them], for it is when [Mazel] Kimah sets. On that day, the flood descended to the world.

מה טעמא [בראשית ז יא] ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה.

1.

What is the source? "[B'Shiv'ah Asar Yom la'Chodesh] ba'Yom ha'Zeh Nivke'u Kol Mayanos Tehom Rabah."

ר' אבא בר זמינא ר' לעזר בשם ר' הושעיה הלכה כמי שהוא אומר בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים.

(e)

(R. Aba bar Zamina citing R. Lazar citing R. Hoshayah): The Halachah follows the opinion that says that on the third of Cheshvan we [begin to] request rain.

ולמה לא אמר כר"מ

(f)

Question: Why didn't he say "[the Halachah is] like R. Meir"?

אית תניי תני ומחליף.

(g)

Answer: There are some who switch the opinions [of the Tana'im].

2)

BLESSING AND FASTING FOR RAIN

וכמה גשמים ירדו ויהא אדם צריך לברך

(a)

Question: How much rain must fall, and then one must bless on it [ha'Tov veha'Metiv]?

ר' חייה בשם ר' יוחנן בתחילה כדי רביעה ובסוף כדי שידוחו פני הקרמיד

(b)

Answer #1 (R. Chiyah citing R. Yochanan): At first (the first rain of the year, the normal) amount of the Revi'ah. At the end (rain fell previously), enough to rinse (dissolve) the surface of a shingle.

ר' יניי בי ר' ישמעאל בשם רשב"ל בתחילה כדי רביעה ובסוף כדי (שתשרף) [צ"ל שתשרה פני - קרבן העדה] המגופה.

(c)

Answer #2 (R. Yanai bei R. Yishmael citing Reish Lakish): At first, the amount of the Revi'ah. At the end, enough to soak a plug [for a barrel, made of hardened mud].

ויש מגופה נשרית

1.

Objection: Does a cork get soaked?!

אלא רואין אותה כאילו היא שרויה.

2.

Answer: Rather, we view [the ground] as if it is soaked (if it is soft enough to seal a barrel without adding any water).

רבי יוסה בשם רב יהודה רבי יונה רב יהודה בשם שמואל בתחילה כדי רביעה ולבסוף אפילו כל שהוא.

(d)

Answer #3 (R. Yosah citing Rav Yehudah, and R. Yonah citing Rav Yehudah citing Shmuel): At first, the amount of the Revi'ah. At the end, any amount. (OHR LA'YESHARIM - Rav Yehudah himself taught this, and R. Yonah holds that he taught it in the name of Shmuel.)

ר' יוסה בשם ר' זעירה [דף ד עמוד ב] להפסק תענית נאמרה.

(e)

(R. Yosah citing R. Ze'irah): [All of these Shi'urim] were said to cease a fast [due to lack of rain]. (At first is the limit of how much rain we could receive, and still we decree a fast. At the end is the amount of rain needed to interrupt a fast.)

רבי חזקיה ורבי נחום ורב אדא בר (איכומה) [צ"ל אבימי - קרבן העדה] הוון יתיבון אמר רבי נחום לרב אדא בר (איכומה) [צ"ל אבימי - קרבן העדה] לא מסתברא לברכה נאמרה א"ל אין.

(f)

R. Chizkiyah, R. Nachum and Rav Ada bar Avimi were sitting. R. Nachum said to Rav Ada bar Avimi is it not reasonable that these Shi'urim were said for Brachah?" He said "yes".

(א"ל ולמה אמרת ליה דאי נהיג בשיטת) [צ"ל א"ל ר' חזקיה לרב אדא בר אבימי לא מסתברא להפסק תענית נאמרה א"ל אין א"ל למה אמרת ליה אין הכין א"ל דהוא נהיג בשיטת - קרבן העדה] רביה

(g)

R. Chizkiyah (to Rav Ada bar Avimi): Is it not reasonable that it was said regarding interrupting a Ta'anis?! He said "yes". Why did you tell [R. Nachum] that it is not so? He holds like his Rebbi.

אמר ר' מנא (ר' חזקיה מני רביה א"ל( [צ"ל לר' חזקיה מני רביה א"ל ר', כמו בברכות ט:ב] זעירא

1.

R. Mana asked R. Chizkiyah, who is [R. Nachum's] Rebbi? He said, it is R. Ze'ira.

א"ל (אף אנן) [צ"ל ואנן - קרבן העדה] אמרין ר' יוסה בשם ר' זעירה להפסק תענית נאמרת.

2.

Question (R. Mana): We say that R. Yosah said in the name of R. Ze'irah that [these Shi'urim] were said to cease a fast!

רב יהודה בר יחזקאל אמר הכין הוה יחזקאל אבא מברך על ירידת גשמים יתגדל יתקדש יתברך יתרומם שמך מלכנו על כל טיפה וטיפה שאת מוריד לנו שאת ממניען זו מזו

(h)

(Rav Yehudah bar Yechezkel): So my father Yechezkel used to bless on rain - "Yisgadel Yiskadesh Yisbarach Yiromam Shimcha Malkeinu for every drop that You bring down to us, that You separate one from another;

שנאמר [איוב לו כז] כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו כמה דאת אמר [ויקרא כז יח] ונגרע מערכך.

1.

It says "Ki Yegara Nitfei Mayim Yazoku Matar l'Edo." [Yegara refers to withholding,] like it says "v'Nigra me'Erkecha."

א"ר יודן אבוי דר' מתנה ולא עוד אלא שהוא מורידן במדה שנאמר [איוב כח כה] ומים תכן במדה.

(i)

(R. Yudan, father of R. Masnah): Not only this, rather, further - You bring down [rain] by measure - "u'Mayim Tiken b'Midah."

ר' יוסה בר יעקב סלק מבקרה לר' יודן מיגדליא עד דהוא תמן נחת מיטרא קליה שמע אמר אלף אלפים אנו חייבין להודות לשמך מלכנו על כל טיפה וטיפה שאת מוריד לנו שאת גומל טובה לחייבים

(j)

R. Yosah bar Yakov went to visit R. Yudan Migdalya (who was sick). When he was there, rain came. He heard [R. Yudan] say "millions we must thank Your name for every drop that You bring down to us, that You bestow good to the liable."

א"ל הדא מנן לך א"ל הכין היה ר' סימון ר' מברך על ירידת גשמים.

1.

[R. Yosah] asked, what is your source to bless so? He said, so R. Simon used to bless on rain.

3)

HOW FAR INTO THE GROUND RAIN PENETRATES

וכמה גשמים ירדו ויהא בהם כדי רביעה

(a)

Question: How much rain must fall, and it is the Shi'ur of Revi'ah?

מלא כלי (מחזיק) [צ"ל המחרישה - קרבן העדה] שלש טפחים דברי ר"מ

(b)

Answer #1: It is to fill a furrow made by plowing tools, [i.e. a depth of] three Tefachim. R. Meir says so;

ר' יהודה אומר בתחילה טפח ובשנייה טפחיים ובשלישית ג' טפחים.

(c)

R. Yehudah says, in the first [Revi'ah] it is a Tefach, in the second it is two Tefachim, and in the third it is three Tefachim.

תני רבי שמעון בן אלעזר אומר אין לך טפח שהוא יורד מלמעלן שאין הארץ מעלה טפחיים כנגדו

(d)

(Beraisa - R. Shimon ben Elazar): No Tefach [of rain] descends from above that the land does not raise two Tefachim [of water from the Tehom] corresponding to it;

ומה טעם [תהילים מב ח] תהום אל תהום קורא לקול צנוריך.

1.

What is the source of this? "Tehom El Tehom Korei l'Kol Tzinorecha."

אמר רבי לוי המים העליונים זכרים והתחתונים נקבות מה טעמא [ישעי' מה ח] תפתח ארץ ויפרו ישע תפתח ארץ כנקיבה הזאת שהיא פותחת לפני הזכר ויפרו ישע זו פריה ורביה

(e)

(R. Levi): The upper water is male, and the lower water is female. What is the source? "Tiftach Eretz va'Yifru Yesha." Tiftach Eretz - the land will open like a female, who opens in front of a male. Va'Yifru Yesha - this is Peru u'Rvu.

וצדקה תצמיח זו ירידת גשמים אני ה' בראתיו לכך בראתיו לתיקונו וליישובו של עולם.

(f)

"U'Tzedakah Tatzmi'ach" - this is rain falling. "Ani Hash-m Barasiv" - I created it for the fixing and settlement of the world.

רבי אחא ותני לה בשם רבן שמעון בן גמליאל ולמה נקרא שמה רביעה שהיא רובעת את הארץ.

(g)

(R. Acha, and some teach it in the name of R. Shimon ben Gamliel): Why is it called Revi'ah? It is Rove'a the land (enables it to beget Peros).

רבי חנינה בריקה בשם רב יהודה שורשי חיטה בוקעין בארץ חמשים אמה שרשי תאינה רכין בוקעין בצור

(h)

(R. Chaninah Brikah citing Rav Yehudah): Roots of wheat break through the land 50 Amos. Soft roots of fig trees break through [land as hard as] rock.

תני רבי שמעון בן אלעזר אומר (מלמד שאין) [צ"ל אין - קרבן העדה] הארץ שותה אלא לפי חיסומה

(i)

(Beraisa - R. Shimon ben Elazar): Only the surface of the land drinks.

א"כ מה יעשו שרשי חרוב ושרשי שקמה

(j)

Question: If so, what do roots of carob and sycamore trees (they are very deep) do (to absorb water)?

אמר רבי חנינה אחת לשלשים יום התהום עולה ומשקה אותה מ"ט [שם כז ג] אני ה' נוצרה לרגעים אשקנה.

(k)

Answer (R. Chaninah): Once every 30 days, [water from] the depth rises and waters them. What is the source? "Ani Hash-m Notzrah li'Rega'im Ashkenah."

(תני רבי שמעון בן אלעזר אומר מלמד שאין הארץ שותה אלא לפי חיסומה - קרבן העדה מוחקו וגורסו לעיל) תני אם היתה השנה חסירה נותנין לה חסרונה וא"ל הולכין אחר סידרה דברי ר' שמעון בן גמליאל

(l)

(Beraisa): If the year was Chaser, we give it its Chisaron. (Three of the months from Nisan to Tishrei should have 29 days, and three should have 30. If an extra month or two has 29, we add one or two days to the date the Revi'ah.) If not, we follow the normal order (e.g. the third, seventh or 17th of Cheshvan, even if the coming year will be a leap year with an added month). R. Shimon ben Gamliel says so;

ר' אומר לעולם הולכין אחר סידרה

(m)

Rebbi says, we always follow the normal order.

[דף ה עמוד א] אם היתה השנה מעוברת הולכין אחר עיבורה.

(n)

If the year was [declared to be] a leap year, we go according to the added month (the Revi'ah is in Kislev, five months before Nisan).

מחלפא שיטתיה דר' תמן הוא אמר אחר סידרה וכא הוא אמר אחר עיבורה.

(o)

Question: Rebbi contradicts himself! There (regarding Chaser months), he follows the normal order. Here, [even] he goes according to the added month!

ר"ז ר' יסא רבי שמואל בר רב יצחק ומטי בה בשם ר' יוחנן לבסוף נצרכה:

(p)

Answer (R. Ze'irah citing R. Yosah citing R. Shmuel bar Rav Yitzchak, and some say citing R. Yochanan): This is needed for the end. (The Beraisa means that if last year was a leap year, the Revi'ah is in Cheshvan, even though it is 13 months after last year's Revi'ah. We explained this like HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.)

4)

THE FASTS OF INDIVIDUALS (Yerushalmi Perek 1 Halachah 4 Daf 5a)

מתני' הגיע שבעה עשר במרחשון ולא ירדו גשמים התחילו היחידים מתענין אוכלין ושותין משחשיכה ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה:

(a)

(Mishnah): If the 17th of Cheshvan came and rain did not fall, individuals begin to fast. They eat and drink after dark (until dawn of the fast), and they are permitted Melachah, bathing, Sichah (anointing), wearing shoes and Bi'ah.

גמ' אלו הם היחידים אלו שהן מתמנין פרנסין על הציבור.

(b)

(Gemara): These are individuals - those who are appointed leaders over the Tzibur.

מכיון שהוא מתמנה פרנס על הציבור הוא מתפלל ונענה

(c)

Question: Once he is appointed leader over the Tzibur, he prays and he is answered?!

אלא מכיון שהוא מתמנה פרנס על הציבור ונמצא נאמן כדיי הוא מצלייא ומתענייא.

(d)

Answer: Rather, once he is appointed leader over the Tzibur, and he is found to be faithful [in serving the Tzibur], he is worthy to pray and be answered.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF