תענית דף ח: א

באיזה דבר הברכה שרויה בו, ובאיזה דבר השד שולט בו? [תוד"ה אלא].

באיזה דבר
הברכה שרויה בו?
ובאיזה דבר
השד שולט בו?
לתירוץ
א' בתוס'
בדבר הסמוי העין שורה הברכה אינו שולט
בדבר הפקר אינה שורה ברכה שולט
לתירוץ
ב' בתוס'
בדבר מנוי ומדוד ולא צרור וחתום אינה שורה ברכה שולט [1]
בדבר מנוי ומדוד צרור וחתום אינה שורה ברכה אינו שולט

-------------------------------------------------

[1] אכן לפי התירוץ הראשון בתוס' אין השד שולט בזה.

עוד חומר לימוד על הדף