תענית דף ז. א

במה נחלקו ר' אבהו ורב יוסף במעלת יום הגשמים?

מה השואתה לתחיית המתים מה סברתו
לר' אבהו גדול יום הגשמים ממנה יום הגשמים גם לרשעים ולא רק לצדיקים
לרב יוסף שקול הוא כמוה התבואה גדלה מהגשם ומחיה את האנשים [1]

איזה פסוקים נאמרו בתלמיד הגון ואיזה בתלמיד שאינו הגון?

בתלמיד הגון בתלמיד שאינו הגון
לר' חנינא
בר פפא
"לקראת צמא התיו מים" (ישעיה כד:יד)
- שיש להביא את המים לצמא
"הוי כל צמא לכו למים" (שם נה:א)
- שיש לצמא ללכת אצל המים
לר' חנינא
בר חמא
"יפוצו מעינותך חוצה" (משלי ה:טז)
- שיש ללמד תורה ברבים
"יהיו לך לבדך" (שם:יז)
- שתשמרם לעצמם ואל תלמדם
-------------------------------------------------

[1] וכיון שהוא שקול כתחיית המתים לכן קבעו הזכרת הגשמים בברכה זו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף