1)

TOSFOS DH Im Ra'isa Dor sheha'Shamayim Mishtachin Alav ki'Nechoshes mi'Lehorid Geshem Alav

תוספות ד"ה אם ראית דור שהשמים משתכין עליו כנחושת מלהוריד גשם עליו וכו'

(SUMMARY: Tosfos supports R. Tam from our Gemara, unlike Rashi.)

מכאן מוכיח ר"ת דהא דאמרי' בבבא בתרא (דף יט. ושם) אין טומנין בסלעים מ"ט משום דמשתכי ליה לקדירה ר"ל משתכי מקלקלים המאכל שבקדירה ובלע"ז אורמשי"ר

(a)

Opinion #1: R. Tam proved from here that this that we say in Bava Basra (19a) that people are not Tomen (wrap food to keep it warm) in rocks because it is Mishtachei the pot, i.e. ruins the food in the pot. This is Ormashir (ruins) in old French;

והא דאמר לקדירה לאו דוקא לקדירה אלא למאכל שבקדירה דהכי נמי קאמר (שבת דף יח:) האי קדרה חייתא שרי

(b)

Explanation: We say "it is Mishtachei the pot." This is not literally so, rather, [it is Mishtachei] the food. We say similarly in Shabbos "a raw pot is permitted (to leave it on the fire when Shabbos begins. It means that the food inside is raw.)

ואין לפרש כפרש"י שפי' התם משתכי משברים הקדירה

(c)

Rashi's opinion: There (Bava Basra 19a), Rashi explained that the rocks break the pot.

דא"כ מאי קאמר הכא שהשמים משתכין ר"ל שהשמים משתברין

(d)

Rejection: If so, why do we say here that Shamayim is Mishtachei, i.e. (Rashi must say that) it breaks [something else]?!

אלא ודאי משתכים ר"ל מעלין חלודה כמו דבר שבטל ממלאכתו ימים רבים ומחליד ובלע"ז ראוליי"ר.

1.

Rather, surely Mishtachei means to make rust, like something not used for many days, which rusts. This is Re'ulyar (rust) in old French.

i.

Note: It seems that Tosfos explains that here Mishtachei is a metaphor. It will be as if Shamayim rusted, for it will not function (give rain) for a long time. The Ya'avetz points out that this supports Rashi, for pots rust, but food does not!

2)

TOSFOS DH v'Iy Lochesh v'Alsah b'Yado u'Megis Daito Mevi Af l'Olam she'Ne'emar Yagid Alav Rei'o v'Gomer

תוספות ד"ה ואי לוחש ועלתה בידו ומגיס דעתו מביא אף לעולם שנאמר יגיד עליו ריעו וגו'

(SUMMARY: Tosfos explains how we learn this from the verse.)

- כלומר אם יגיד עליו ריעו שעל ידו באו הגשמים והוא מגיס דעתו מקנה אף עולה כלומר הוא קונה אף ועולה

(a)

Explanation: If Yagid Alav Rei'o (his colleague testifies about him), that through him rain comes and he becomes haughty, "Mikneh Af [Al] Oleh" (the end of the verse), i.e. he acquires anger and rises;

כלומר אם עולה שמגיס דעתו עליו הוא מקנה האף.

1.

I.e. if he rises and becomes haughty, he acquires anger.

3)

TOSFOS DH b'Chuldah v'Bor Kach ha'Kadosh Baruch Hu Al Achas Kamah v'Kamah

תוספות ד"ה בחולדה ובור כך בהקב"ה על אחת כמה וכמה

(SUMMARY: Tosfos brings the episode of trust in a weasel and a pit.)

- פי' מאמין בחולדה ובור מעשה היה בנערה אחת היתה רוצה לילך לבית אביה והיה בור בדרך ונפלה

(a)

Explanation: "One who believes in a weasel and pit" refers to an episode in which a girl wanted to go to her father's house. There was a pit on the path, and she fell in;

ובא בחור אחד ואמר אם אני אעליך תנשאי לי אמרה לו הן ונשבעו ביניהן שהוא לא ישא אשה אחרת והיא לא תנשא לאיש אחר

1.

A bachelor came and said 'if I take you out, will you marry me?' She agreed, and he took her out. They swore among themselves that he will not marry another woman, and she will not marry another man.

ואמרו מי מעיד בינינו והיתה חולדה אחת הולכת לפני הבור ואמרו אלו שנים בור וחולדה יהיו עדים בינינו

2.

They said "who will testify among us?" There was a weasel going in front of the pit. They said "these two, the pit and the weasel, will be witnesses about us."

והלכו לדרכם והיא עמדה בשבועתה והוא נשא אשה אחרת וילדה בן באת חולדה ונשכתו ומת וילדה לו בן שני ונפל לבור ומת

3.

They went on their way. She fulfilled her oath, but he married another woman. She bore a son, and a weasel bit him, and he died. She bore another son, and he fell in a pit and died.

אמרה לו אשתו מה זה המעשה שהגיע לנו שלא כשאר בני אדם

4.

His wife asked him "why did this happen to us, unlike other people?"

נזכר השבועה וסיפר לאשתו כל המעשה אמרה לו א"כ חזור וקחנה וכתב לה גט והלך ונשא את הבתולה

5.

He remembered the oath, and told her the entire story. She said "if so, go back and marry her." He wrote a Get to his wife, and married the virgin.

והיינו דאמרי המאמין בבור וחולדה שהעמידו עדותן.

(b)

Conclusion: This is what we say "one who believes in a pit and weasel." They enforced their testimony.

8b----------------------------------------8b

4)

TOSFOS DH v'Natzumah u'Nevakshah me'Elokeinu

תוספות ד"ה ונצומה ונבקשה מאלהינו

(SUMMARY: Tosfos shows how we learn to request for only one matter.)

- ויעתר לנו

(a)

Completion of verse: [The verse ends] "and Hash-m will grant our request."

פירוש מדקאמר על [זאת] משמע דאיכא מילתא אחריתא וכן פירש בסמוך על דנא.

(b)

Explanation: Since it says "Al Zos (for this)", this connotes that there was another matter [for which we will not request]. "Al Dena" below is explained similarly.

5)

TOSFOS DH Ela b'Davar ha'Samuy Min ha'Ayin she'Ne'emar Yetzav Hash-m v'Gomer

תוספות ד"ה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' וגו'

(SUMMARY: Tosfos resolves our Gemara with the Gemara in Chulin.)

- תימה דאמרינן פרק כל הבשר (חולין דף קה:) גבי הני שקולאי דדרו חביתא דחמרא בעו לאתפוחי אותבוהו תותי מרזיבא פקע חביתא

(a)

Question: We say in Chulin (105b) regarding carriers who carried a barrel of wine. They wanted to rest. They rested it under a gutter pipe. The barrel broke;

ומפרש שם בשביל השד שהיה שם עד דאכפייה מר בר רב אשי לשד לשלם

1.

The Gemara explains there that this was due to a Mazik (Shed) that was there. Mar bar Rav Ashi forced it to pay.

אמר ליה שידא למר בר רב אשי ליקבע לי מר זימנא דאיזיל ואשלם קבע ליה זימנא כי מטא זימניה איעכב

2.

Citation (105b): The Shed asked Mar bar Rav Ashi to fix a time for it to pay. He fixed a time to pay. The time came, and the Mazik was late.

ואמר ליה אמאי לא אתית בזמנך אמר ליה כל מידי דצייר וחתים וכייל ומני לית לן רשות למישקל מיניה

3.

Citation (cont.): Mar bar Rav Ashi asked why it did not come in time. It explained 'we may not take from what is wrapped, sealed, measured or counted.'

אלמא בדבר המדוד והמנוי לית ליה רשות למשקל מיניה ובדבר הסמוי אית ליה רשות אלמא אין ברכה בדבר הסמוי

4.

Inference: It may not take from what is wrapped, sealed, measured or counted. It may take from what is hidden [from the eye]. This shows that there is no Berachah in what is hidden!

וי"ל דלא קשה מידי דהא דקאמר התם היינו טעמא דלית להו אלא בדבר הפקר ולא דבר דכייל ומנוי או צייר וחתים

(b)

Answer #1: This is not difficult. We say that they may take only from Hefker, but not from what is measured and counted, or wrapped and sealed;

היינו בשביל דאין ברכה מצויה בהני ולית בהו דבר הפקר והאי דבעלים נינהו

1.

This is because Berachah is not found in these (latter) matters. They are not Hefker. They belong to the owner!

אלא בדבר הסמוי והיינו מטעם דהברכה מצויה בדבר הסמוי

2.

Rather, [they may take] only from something hidden, because Berachah is found in hidden things;

ומה שמתרבה בשביל הברכה אית להו רשות למישקל בסמוי דהיינו כמו הפקר שאין לשום אדם זכות בו

i.

What increases due to Berachah they may take, in hidden things, for it is like Hefker, which no person owns.

ii.

Note: Sefas Emes asks that surely the owner acquires the increase. If someone else takes it, this is theft!

אי נמי הכא מיירי בדבר המנוי והמדוד בלא צייר וחתים ובהא אית להו רשותא

(c)

Answer #2: Here we discuss something counted or measured but not wrapped or sealed. This they may take;

והתם מיירי במדוד ומנוי וכייל וצייר וחתים ובהא לית להו רשותא.

1.

There we discuss something counted or measured and wrapped or sealed. This they may not take.

6)

TOSFOS DH Gadol Yom Geshamim k'Yom Kibutz Galiyos she'Ne'emar Shuvah Hash-m Es Sheviseinu ka'Afikim ba'Negev v'Gomer

תוספות ד"ה גדול יום גשמים כיום קיבוץ גליות שנאמר שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב וגו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say that rain is greater than gathering of exiles.)

- ואם תאמר אמאי לא קאמר גדול יום הגשמים יותר מקיבוץ גליות

(a)

Question: Why didn't it say that the day of rain is greater than gathering of exiles?

דהא כאפיקים בנגב כתיב ומי נתלה במי קטן נתלה בגדול שאפיקים גדולים מיום קיבוץ גליות

1.

It says "ka'Afikim ba'Negev" - what is attributed to what? We attribute the lower matter to the greater matter! Rain is greater than the gathering of exiles!

דהכי נמי אמר (לעיל דף ז.) יערוף כמטר לקחי מי נתלה במי קטן נתלה בגדול

(b)

Strengthening of question: We said so above (7a). "Ya'arof k'Matar Likchi" - what is attributed to what? We attribute the smaller matter to the greater matter!

וי"ל דה"פ אנו מתפללים הכי שובה ה' את שביתנו כאפיקים היורדין בנגב שגדול יום קיבוץ כאפיקים בנגב

(c)

Answer: The Gemara means that we pray as follows. "Hash-m, return our exile like rain descending in the south, for the day of gathering is like rain in the south.

א"כ עשה עמנו לטובה אות בקבוץ גליות בהיות כי זה כמו זה ואפיקים בנגב תחדש בכל יום כיום קיבוץ גליות אבל יותר לא.

1.

If so, do for our benefit a sign of gathering exiles, for this is like this (rain), and make rain in the south every day, like the day of gathering exiles." However, it is not greater.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF