שבועות דף כ' ע"א

אמר שבועה שאוכל לך, האם הכוונה שבועה שיאכל ממנו, או שבועה שלא יאכל ממנו?

הפצירו בו לאכול ולא רצה בשלא הפצירו בו
לאביי שבועה שלא יאכל שבועה שיאכל
לרב אשי שבועה שיאכל [1] שבועה שיאכל

האומר מבטא או איסר ככר זה עלי, או אומר מבטא או איסר שלא אוכל ככר זה, מה דינו?

אמר מבטא וכו' אמר איסר וכו'
לאביי שבועה שבועה [2]
לרבא שבועה או נדר או שבועה [3]

לאביי, האומר בלשונות דלהלן האם הוי שבועה? [תד"ה איסר].

איסר ככר זה עלי הנשבע על ככר והתפיס בו ככר אחר
לרש"י [4] הוי שבועה וחייב ספק במתפיס אי הוי כשבועה
לר"ת [5] לא הוי שבועה ופטור הוי מתפיס וחייב

שבועה דף כ' ע"ב

המתפיס בנדר אחר שנדר ביום שאסור לו לאכול כדלהלן האם חל? [תד"ה דכי].

ביום שאסור לאכול בו מה"ת ביום שאסור מדרבנן לאכול בו
לרש"י חל חל
לרבינו יצחק לא חל חל

האם קידוש בדברים וקידוש על היין הוי מהתורה? [תד"ה נשים].

הקידוש עצמו לקדש על היין
לתי' א' בתוס' מהתורה מדרבנן
לתי' ב' בתוס' מהתורה מהתורה [6]

-------------------------------------------------

[1] ולכן הגיה רב אשי את הברייתא שבועה שאי אוכל לך, ומשמע שבשבועה שאוכל לך אין חילוק בין הפצירו ללא הפצירו ותמיד הכוונה לשבועה שיאכל, ועי' בשו"ע יו"ד סי' רל"ז סעי' י"ב.

[2] והסתפק התנא כשחזר אח"כ ואמר על ככר אחר הרי זה כזה, האם מתפיס שבועה הוי כמוציא שבועה מפיו לענין קרבן ומלקות או לא.

[3] פי', דהאומר לשון מבטא הוא שבועה גם אם אמר מבטא ככר זה עלי, אולם גבי איסר אם אמר איסר ככר זה עלי הוא לשון נדר, ורק אם יאמר איסר שלא אוכל ככר זה הוי לשון שבועה.

[4] רש"י מפרש שלשון איסר הוי שבועה וחייב, וספק התנא הוי אם התפיסה הוי כשבועה.

[5] ר"ת מפרש שלשון איסר הוי התפסה ולאביי מתפיס בשבועה הוי שבועה, ולא הסתפק בזה התנא, אלא אמר שאם אמר בלשון התפסה, כלומר: שנשבע על ככר אחד ואח"כ אמר על ככר אחר הרי עלי שלא אוכל ככר זה כזה הוי התפסה וחייב, ואם אמר: איסר ככר זה עלי - פטור - דלא הוי שבועה.

[6] אולם מה שהמקדש עצמו צריך לטעום מן היין הוי מדרבנן, דמדאורייתא העיקר שיקדש על כוס יין, אפי' אם לא ישתהו בעצמו.

עוד חומר לימוד על הדף