שבועות דף כ"א ע"א

הנשבע באופנים דלהלן אליבא דר' יוחנן, מה עובר?

אכלתי ולא אכלתי - לשעבר אוכל ולא אוכל - לעתיד
לרב דימי (לעיל כ' ע"ב) [1] שבועת שוא שבועת שקר
לרבין [2] שבועת שקר לא יחל דברו

הנשבע באופנים דלהלן לר' יוחנן, האם לוקה?

בלשעבר דלהבא
אכלתי או אוכל - ולא אכל לוקה - שבועת שקר אינו לוקה
לא אכלתי או לא אוכל - ואכל לוקה - שבועת שקר לוקה מבל יחל

הנשבע באופנים דלהלן לר' ישמעאל, מה דינו?

אכלתי ולא אכלתי - לשעבר לא אכל ואכל - לעתיד
לענין מלקות חייב חייב
לענין קרבן פטור חייב

שבועות דף כ"א ע"ב

הנשבע באופנים דלהלן לר' עקיבא מה דינו?

נשבע לשנות הידוע אכלתי ולא אכלתי - לשעבר
לא אוכל ואכל - להבא
שאוכל ולא אכל - להבא
לענין מלקות חייב חייב פטור
לענין קרבן פטור חייב חייב

עבר על איסורי אכילה בכל שהוא האם חייב מלקות?

לרבנן לר' עקיבא לר' שמעון
בשבועה פטור חייב [3] חייב
בשאר איסורים פטור פטור חייב

-------------------------------------------------

[1] ולשיטתו לעבור על בל יחל הוא בקונמות - נדרים.

[2] ולשיטתו אזהרת שבועת שוא הוא בנשבע לשנות את הידוע לאדם - כגון נשבע על איש שהוא אשה.

[3] מבואר ברש"י ותוס' ד"ה לא אמרו, שלענין קרבן בשבועה ג"כ חייב בכל שהוא ולשיטת ר' עקיבא ור' שמעון נשבע גם על כל שהוא ועבר על הלאו, ורק בשאר איסורים שאינו חייב קרבן ורק בכזית.

עוד חומר לימוד על הדף