סנהדרין דף ע' ע"א

מתי חשוב בשר ויין כדי להאסר בערב תשעה באב, וכדי להחשב בן סורר?

בבשר ביין
בערב תשעה באב בב' ימים ולילה א' משחיטתו [1] לאחר ג' ימים משנסחט
בבן סורה ומורה בלילה אחד משחיטתו לאחר מ' יום משנסחט

במה חטא חם בן נח?

סרסו לנח רבעו לנח
חד אמר חטא בזה לא חטא בזה
וחד אמר חטא בזה [2] חטא בזה

סנהדרין דף ע' ע"ב

האם נעשה בן סורר באופנים דלהלן?

בעוף טהור בעוף טמא
אכל כל אכלתו מבשר עוף אינו נעשה אינו נעשה
אכל בשר בהמה והשלים בעוף נעשה [3] אינו נעשה

-------------------------------------------------

[1] והיינו כל זמן שהוא כשלמים, דאז לא נקרא בשר מליח, ולכך אסור. אולם עיין בשו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעי' ב', שנהגו לאסור גם בבשר מליח ויין מגיתו.

[2] כן הסיקה הגמ', שלמ"ד רבעו הא והא הואי. ולא נראה לפרש שלפי מסקנה זו לא נחלקו רב ושואל כלל ולכו"ע שניהם היה, דהיה לגמ' לפרש כן בהדיא ולומר דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, וכן משמע ביד רמה כאן.

[3] כלומר, שאם אכל פחות מתמיטר בשר בהמה והשלים לתרמיטר עם בשר עוף - נעשה בן סורר ומורה, וכמפורש ברש"י ד"ה להשלים. ויותר מפורש ביד רמה כאן.

עוד חומר לימוד על הדף