סנהדרין דף ס"ט ע"א

האם קטן יכול להוליד? [תד"ה בידוע].

בדורות הראשונים בדורות האחרונים
אליבא דרב חסדא (לעיל עמ' ב') יכול [1] יכול [2]
אליבא דרבה יכול אינו יכול

סנהדרין דף ס"ט ע"ב

אשה המסוללת בבנה קטן, האם פסלה מן הכהונה?

כשהוא פחות משמונה בין שמונה לתשע יותר מתשע
לבית שמאי לא פסלה פסלה פסלה
לבית הלל לא פסלה לא פסלה פסלה

-------------------------------------------------

[1] אמנם מבואר בתוס' שאינו חשוב אז כקטן אלא כגדול, דכיון שמיהרו להביא ב' שערות הרי שזמן הגדלות שלהם מוקדם הרבה, ועי' היטב בדברי המהר"מ על התוס'.

[2] דדריש לעיל בדף ס"ח ע"ב, קטן שהוליד אין בנו נעשה בן סורר ומורה, שנאמר לאיש בן ולא לבן בן.

עוד חומר לימוד על הדף