סנהדרין דף ס"ח ע"א

מה דין כדור ואימוס לענין טומאה וטהרה?

כדור ואימוס שלמים האם מקבלים טומאה? כדור ואימוס קרועים האם המילוי חוצץ לטבילה?
לר' אליעזר מקבלים טומאה [1] אינו חוצץ [2]
לרבנן אינם מקבלים טומאה חוצץ

סנהדרין דף ס"ח ע"ב

קטן - ודעת אחרת מקנה אותו [3] - האם זוכה מדאורייתא, והאם מזכה לאחרים? [תד"ה קטן].

לזכות לעצמו מדאורייתא לזכות לאחרים מדאורייתא
אליבא דרב אסי בגיטין זוכה מזכה
אליבא דרב חסדא בגיטין זוכה אינו מזכה

-------------------------------------------------

[1] פי', נחלקו ר"א ורבנן בכלי קבול העשוי להתמלא האם מקבל טומאה, לר' אליעזר מקבל ולחכמים אינו מקבל.

[2] פי', דבכה"ג שנקרעו (אולם עדיין נשאר להם בית קיבול) ונראה חלל שלהם, שמודים חכמים שמקבל טומאה - וצריך טבילה, מ"מ נחלקו האם צריך להוציא המילוי שלא יחצוץ, שכאן ר"א מיקל וסובר שלא חוצץ וחכמים סוברים שחוצץ.

[3] אולם בלא דעת אחרת מקנה אותו אין לקטן זכייה מדאורייתא כלל אלא רק מדרבנן, ולר"א בב"ב [דף קמ"ז ע"א] ס"ל שאפי' מדרבנן אין זכין לו. אמנם גבי חילול מעשר איכא סברא בגיטין [דף ס"ה ע"א] שכמו שזוכה לעצמו מדאורייתא כיון שמופלא סמוך לאיש דאורייתא, כמו כן זוכה לאחרים מה"ת. ובירושלמי בעירובין פרק חלון משמע שאם יש לו דעת יש לו זכייה מה"ת.

עוד חומר לימוד על הדף