סנהדרין דף מ"ד ע"א

רב שילא ורב שנחלקו אם יהושע עבד שפיר, כמי מהתנאים דלהלן ס"ל להו? [תד"ה ואתם].

אליבא דרב שילא אליבא דרב
לר' יהודה - רחוקים היו לא ס"ל כוותיה [1] ס"ל כוותיה [2]
לר' אליעזר - קרובים היו ס"ל כוותיה ס"ל כוותיה

מתי יש לאדם לחשוש שלא לתת שלום לחבירו דשמא הוא שד? [תד"ה חיישינן].

בעיר בשדה
ביום אין לחשוש אין לחשוש
בלילה אין לחשוש יש לחשוש

-------------------------------------------------

[1] דרב שילא ס"ל שדיוק הפסוקים הוא כמו ר' אליעזר שהיו הר גריזים והר עיבל קרובים אל הירדן - והכוונה שהיו שתי גבשושיות שקראו אותם בשמות אלו. והיה לו ליהושע להקים את האבנים שם, והוא הלך שישים מיל עד הר גריזים והר עיבל הרחוקים הנמצאים בין הכותים.

[2] דרב ס"ל לדרוש מהפסוק שכאשר ציוה ה' את משה כן עשה יהושע ולא שינה, וא"כ אליבא דר' יהודה עשה בהר גריזים והר עיבל הרחוקים והלכו שישים מיל באותו היום, ואליבא דר' אליעזר עשו בסמוך ליציאתם מהירדן, ולא זזו ממקומן. וא"כ אליבא דכו"ע עשה יהושע כמו שנצטווה.

עוד חומר לימוד על הדף