סנהדרין דף מ"ה ע"א

הנסקל, כמה מכסים אותו בסקילתו?

בסקילת איש בסקילת אשה
לר' יהודה [1] פרק אחד לפניו שני פרקים מלפניה ומאחריה
לרבנן [2] פרק אחד לפניו [3] בכסות (אחת - לכל גופה)

סנהדרין דף מ"ה ע"ב

האם אפשר להתחייב בסקילה בעדים דלהלן?

בעדים גידמים בעדים שנקטעה ידם אחר העדות [4]
למאן דבעי קרא כדכתיב אי אפשר אי אפשר
למאן דלא בעי קרא כדכתיב אפשר אי אפשר

מצורע שאין לו בהן יד וכו' האם יש לו טהרה? [תד"ה אין].

כשנקטע משהוזקק לטומאה כשנקטע קודם שנזקק לטומאה [5]
לתנא קמא אין לו טהרה עולמית אינו בפרשה [6]
לרבי אליעזר נותן על מקומו אינו בפרשה
לרבי שמעון נותן על שמאלו אינו בפרשה

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לדרוש מקרא דאותו ולא אותה, דבין האיש ובין האשה אינם נסקלים בכסותן.

[2] עי' בתד"ה אין, שביארו שאין דרשתם אותו ולא אותה, דהא צריך לאותו למעט שאין האיש נסקל בכסותו, אלא עיקר הטעם שאשה כן נסקלת בכסותה הוא להו"א משום הרהור, ולמסקנא משום בזיונא.

[3] הגם שרבנן לא הזכירו זאת בגמ' אלא אמרו בסתם שהאיש נסקל ערום, מ"מ עי' ברמב"ם הל' סנהדרין פרק ט"ו הל' א' שפסק כרבנן והזכיר שמכסים ערות האיש.

[4] דהנה דריש שמואל מקרא דיד העדים תהיה בו בראשונה, שצריך יד העדים שהיתה כבר, כלומר הגם שהם עדים גידמים כשרים, מ"מ אם היתה להם יד בשעת העדות ונקטעה ממועט מהפסוק הנ"ל היות שהיד שהיתה להם עתה לא יכולה לסקול.

[5] כתבו בתד"ה אין, שכל המחלוקת היא רק כשנקטעה משנזקק לטומאה, אולם בנקטע קודם הוי כמו עדים גידמים, שגם לשמואל שמצריך קרא כדכתיב מודה בעדים גידמים וה"ה כאן.

[6] דומיא דעדים גידמים [ולא נראה שיצטרך לתת על מקומו, ועדיין צ"ע].

עוד חומר לימוד על הדף