סנהדרין דף מ"ג ע"ב

האם ענש הקב"ה אפי' לצדיקים על נסתרות של עוברי עבירה?

על הנגלות על הנסתרות
לר' יהודה ענש קודם שעברו: לא ענש
אחר שעברו: ענש [1]
לר' נחמיה קודם שעברו: לא ענש
אחר שעברו: ענש
לא ענש [2]

-------------------------------------------------

[1] ולכן נקוד על תיבות לנו ולבנינו, לומר לך שמדה זו שהנסתרות לה' אלקינו ולא לנו להענש על זה אינה לעולם. ונקוד נמי על הע' של ע"ד כדי לחלק, שלא תאמר שהנקודה מוציאה לגמרי ואומרת שמעולם ועד עולם היינו נענשים, אלא שמעתה שאנו עוברים את הירדן תנהג מידה זו להענש על הנסתרות.

[2] ס"ל לר' נחמיה שמכיון שכתוב עולם, ודאי שלעולם תנהג המדה הזו שלא יענשו שאר ישראל הצדיקים על מעשה הרשעים, ועל כרחך שהנקודה לא קאי על הנסתרות אלא לחלק בנגלות בין קודם שעברו לאחר שעברו.

עוד חומר לימוד על הדף