סנהדרין דף מ"ב ע"א

האם אומרים בדינים דלהלן נזדקן הדין?

בדיני נפשות בדייני ממונות
לרב הונא - קש דינא [1] אומרים אין אומרים
לרב אשי - חכם הדין אין אומרים [2] אומרים

סנהדרין דף מ"ב ע"ב

באיזה אופן עובר אשחוטי חוץ? [תד"ה שכן].

כשהיתה הבהמה בחוץ כשהיתה הבהמה בפנים
כשהשוחט עומד בחוץ עובר אינו עובר [3]
כשהשוחט עומד בפנים עובר כך דינו

-------------------------------------------------

[1] רש"י בד"ה קש, פירש דהוא קשה וצריך להמתין בו. ובתד"ה קש פירש, מלשון קשה שאי אפשר לעמוד עליו.

[2] היות שגם כשנגמר הדין אם ידקדק אחד וימצא בו זכות מחזירים את הדין, לכך לא יאמר חכם הדין, דהיינו שגמרנו לדקדק בו כל שצרכו.

[3] הגם שהקרא באדם מיירי, מ"מ אם הייתה לו סכין ארוכה והיה הוא בחוץ והבהמה בפנים פטור, דלמעשה לא בשוחט תליא מילתא אלא בבהמת קדשים תלוי אם היא בחוץ או לא.

עוד חומר לימוד על הדף