פסחים דף פג. א

עצמות הפסח שיש בהם מוח - אחר שנעשו נותר, האם צריך לשורפן?

בעצמות עם
מוח לפנינו
כשחילץ את המוח מן העצמות
כשהיו כבר נותר [1] לפני שהיו נותר [2] ספק מתי נחלצו
לר' יצחק: שימשו
נותר - בשריפה
צריך לשורפן צריך לשורפן [3] אין צריך לשורפן [4] לרב נחמן: צריך [5]
לרב זביד: אין צריך
לצד שאינן בשריפה צריך לשורפן אין צריך לשורפן

באיזה פסח יש בו דין שבירת העצם ובאיזה לא?

בפסח כשר בפסח פסול [6]
שלא היתה לו שעת הכושר שהיתה לו שעת הכושר
לר' יעקב [7] יש איסור אין איסור [8] יש איסור
לר' שמעון יש איסור אין איסור

פסחים פג: א

גידים דלהלן של הפסח שלא אכלם האם טעונים שריפה?

גידי הצואר גיד הנשה שאר גידים
מה הדין? אין טעונים - דקשים הוא עצמו לא [9] טעונים - דהם כבשר
-------------------------------------------------

[1] וכגון אליבא דר' שמעון שפירש בדעת ת"ק שבין פסח שהיה לו שעת הכושר ובין שלא היה לו שעת הכושר, הדין הוא שכשנפסל מותר לחלץ את המוח משם.

[2] ובכה"ג שחילצם באיסור שבירת העצם, או שהניח אותם על האש (אף שלכתחילה אין לעשות זאת, שמא תפקע העצם).

[3] ומשום שנעשו העצמות בסיס לדבר האסור, ונעשית גם העצם כדין נותר - וצריך לשורפה.

[4] והטעם משום שלמעשה לא שימשו לנותר.

[5] ע' רש"י (ריש עמוד ב') שביאר, שאליבא דרב נחמן צריך לשורפם, דיש לנו לומר שודאי לא עשה איסור לחלצם. ואילו רב זביד ס"ל שכיון שהוא רק איסור דרבנן בעצמות ששימשו נותר, לכן יש להקל בספק זה. אכן מודה רב זביד שאם מצא ציבור של עצמות, שצריך הוא לבדוק את כולם אם הם חלוצות, דשמא לא חילץ רק מקצתם, דסוף סוף יש איסור לחלוץ.

[6] בפסח פסול יש לדון מתי נפסל, האם נפסל כבר משעה ראשונה (כגון שנטמא קודם זריקה) שלא היה ראוי לאכילה, או שהיה כשר ועתה נעשה נותר.

[7] ביארו התוס' (בד"ה רבי), שמחלוקתם היא מה דעת ת"ק בדין פסח פסול.

[8] דכתיב (שמות יב:מו) "ועצם לא תשברו בו", ודרשינן: "בו" - דהיינו בכשר ולא בפסול.

[9] אכן, אם נתערב ימין בשל שמאל ומחמת זה לא אכלם ואליבא דר' יהודה שרק אחד מהם אסור, צריך לשרוף את שניהם. וכן שמנו של הגיד צריך לשרוף, כיון שמה"ת הוא נאכל ורק ישראל קדושים נהגו בו איסור. וכן גיד החיצון הסמוך לבשר שאסור רק מדרבנן ג"כ צריך לשרפו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף