1)

RAN DH Aval Beis Hillel Omrim Ein Yachol Lehafer Klal

ר"ן ד"ה אבל בית הלל אומרים אין יכול להפר כלל

(SUMMARY: The Ran explains how ability to annul depends on whether one partner cuts or weakens.)

ואפי' חוזר ומפר חלקו וחלק הבעל

(a)

Explanation: Even if he returns to annul his share and the husband's share [he cannot annul].

וקא יהבינן טעמא משום דלב"ש מיגז גייז כשהפר האב תחלה הפר חלקו בלבד וחלק הבעל לא נגרע כלל אלא עדיין הוא קיים לגמרי וחשוב הוא להורישו לאב

1.

We give the reason, because according to Beis Shamai he cuts. When the father annulled first, he annulled only his share. The husband's share was not diminished at all. Rather, it is totally intact, and proper to bequeath it to the father;

ולב"ה מקלש קליש כשהפר האב חלקו נגרע חלקו של בעל ואינו חשוב להורישו לאב

2.

According to Beis Hillel, he weakens. When the father annulled his share, the husband's share was weakened. It is not eminent enough to bequeath it to the father;

דכיון דאב אכתי איתיה הפרה דידיה לא בטלה לה ואכתי נדרא בקלישותה קאי וכיון דקליש ליה חלקו של בעל לא מצי מפר אב

i.

Since the father is still alive, his Hafarah is not Batel. The vow is still weakened. Since the husband's share was weakened, the father cannot annul.

מיהו הני מילי בשלא נתארסה לאחר

(b)

Distinction: This is only if she did not become Mekudeshes to someone else;

אבל נתארסה לאחר בו ביום אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה כדתניא לקמן /נדרים/ (דף עא) וכמו שנפרש עלה דההיא בס"ד

1.

If she became Mekudeshes to someone else on that day, her father and her new husband annul her vows, like a Beraisa teaches below (71a), like we will explain about this law with Hash-m's help.

הדין הוא פירושא דהאי שמעתא דסמכא דעתין עילויה וחזינא לרבנן טובא מילי דלא נהירי ולא ברירי לן ולא חיישינא למכתבינהו.

(c)

Summary: This is the Perush of this Sugya that I rely on. I saw Rabanan explain many matters that are not clear in my eyes. I was not concerned to write them.

2)

RAN DH Ba'i Rabah Yesh She'elah b'Hekem

ר"ן ד"ה בעי רבה יש שאלה בהקם

(SUMMARY: The Ran explains how this leads to a question about retracting Hafarah.)

אם קיים הנדר ונשאל בו ביום על ההקם מי מצי מפר בו ביום או לא

(a)

Explanation: If one was Mekayem a Neder, and that same day asked to permit his Hakamah, can he annul that same day, or not?

אבל למחר פשיטא דלא מצי מפר דלא גרע משתיקה,

1.

However, obviously he cannot annul the next day. This is not worse than silence.

ואת"ל יש שאלה בהקם יש שאלה בהפר או אין שאלה

(b)

Explanation (cont.): If you will say that one can permit his Hakamah, can he permit his Hafarah, or not?

נראה בעיני דאף על גב דבהפר לא שייך שאלה

(c)

Implied question: She'elah does not apply to Hafarah.

דבשלמא הקם כעין נדרא הוא אבל הפרה לא

1.

Granted, Hakamah is like a Neder [so She'elah could apply to it]. However, Hafarah is not [like a Neder]!

אפילו הכי מבעיא לן אי יש שאלה בהפר משום דהפרה והקמה איתקוש להדדי וכדאמרי' לקמן /נדרים/ (עו:)

(d)

Answer: Even so, he asks whether She'elah applies to Hafarah, because Hafarah and Hakamah are equated to each other, like we say below (76b);

שאני הכא דאמר קרא אישה יקימנו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר

1.

Citation (76): Here is different, for the verse says "Ishah Yekimenu v'Ishah Yeferenu" - what can be Mekuyam (it took effect) can be annulled. What cannot be Mekuyam (it did not yet take effect) cannot be annulled.

ומשום הכי בעי את"ל דיש שאלה בהקם בהפר מהו

2.

Therefore, we ask "if you will say that there is She'elah regarding Hakamah, what is the law about Hafarah?"

מי אמרינן נהי דלא שייכא ביה שאלה אפילו הכי אמרינן דיש שאלה דאיתקושי איתקוש

i.

Do we say that granted, She'elah should not apply to it (Hafarah). Even so, we say that there is She'elah, for they are equated?

או דלמא למילתא דהפרה דלא חזיא ליה לא איתקוש

ii.

Or, perhaps for a matter of Hafarah that is not proper of it, they are not equated?

ומסקינן מדרבי יוחנן דלענין שאלה לא איתקוש.

3.

We conclude from R. Yochanan that regarding She'elah, they are not equated.

3)

RAN DH Ba'i Rabah Kayem Lechi u'Mufar Lechi...

ר"ן ד"ה בעי רבה קיים ליכי ומופר ליכי...

(SUMMARY: 1. The Ran explains the question. 2. He explains how we resolve it from the Mishnah.)

חזינא בהך בעיא ובמאי דפשטינן בה לקמאי ז"ל מילי דלא נהירי ומשום הכי מפרשנא בה מאי דאיתחזי לי,

(a)

Remark: I saw regarding this question and its resolution, that early Meforshim said matters that not clear. Therefore, I explain like it seems to me.

לרבה פשיטא ליה דהקמה לא חיילא דממ"נ

(b)

Explanation: It is obvious to Rabah that Hakamah does not take effect, either way you say:

אי הפרה חיילא הקמה לא חיילא

1.

If Hafarah takes effect, Hakamah does not take effect.

דנהי דלקמן /נדרים/ (דף ע) מספקא לן קיים ליכי שעה ומופר ליכי שעה אי חיילי תרוייהו או לא

i.

Implied question: Below (70a), we are unsure about "it is Mekuyam for you for a Sha'ah (a short time), and annulled for a Sha'ah", whether or not both take effect!

שאני התם שנתן קצבה להקמה והפרה

ii.

Answer: There is different, for he set a limit for the Hakamah and Hafarah;

69b----------------------------------------69b

אבל הכא שלא נתן קצבה פשיטא דאי הפרה חיילא הקמה לא חיילא וכדכתיבנא

iii.

However, here he did not set a limit. It is obvious that if the Hafarah takes effect, the Hakamah does not take effect, like I wrote.

ואי אמרת דהפרה לא חיילא מינה דהקמה נמי לא חיילא דהא אתני ואמר דלא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה,

2.

And if you will say that Hafarah does not take effect, also Hakamah does not take effect, for he stipulated and said that Hakamah will not take effect unless Hafarah takes effect.

הלכך פשיטא ליה לרבה דהקמה לא חיילא אבל בהפרה הוא דמספקא ליה

(c)

Conclusion: Therefore, it is obvious to Rabah that Hakamah does not take effect. However, he was unsure about Hafarah;

מי אמרינן כיון דאקדים ואמר קיים ליכי ובתר הכי אמר מופר ליכי משמע דאיכוון דתיחול (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) הפרה בתר הקמה ולא תיחול הפרה אא"כ קדמה לה הקמה

1.

Do we say that since he first said "it is Mekuyam for you", and afterwards said "it is annulled for you", this implies that he intended that Hafarah take effect after Hakamah, and Hafarah should not take effect unless Hakamah came first?

ומאי דאתני (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) לא תיחול הקמה אא"כ חלה הפרה ולא אתני נמי איפכא לא תחול הפרה אלא אם כן חלה הקמה

i.

Implied question: [If so,] why did he stipulate that Hakamah not take effect unless Hafarah takes effect, and he did not stipulate also oppositely that Hafarah not take effect unless Hakamah takes effect?

משום דכיון דאקדים קיים ליכי למופר ליכי סמיך אלישניה דהקמה חיילא דברישא אדכר לה וליכא דליעכב עלה

ii.

Answer: Since he said "it is Mekuyam for you" before "it is annulled for you", he relies on his words that Hakamah take effect first, for he mentioned it first, and nothing will be Me'akev it;

ואדרבה משום דחייש דחיילא הקמה כולי האי עד דלא שבקה רווחא להפרה אתני ואמר דלא תיחול הקמה אא"כ חלה הפרה

iii.

Just the contrary, because he was so concerned that Hakamah take effect, to the point that he did not leave room for Hafarah, he stipulated that Hakamah not take effect unless Hafarah takes effect;

והרי הוא כאילו התנה על שתיהן שיחולו הקמה בתחלה ואח"כ הפרה

iv.

It is as if he stipulated about both of them. Hakamah should take effect first, and afterwards Hafarah.

או דלמא נהי דאמר ומופר ליכי בתר קיים ליכי לאו דתחול הפרה בתר הקמה איכוין אלא משום דא"א לקרות שני שמות כאחד

2.

Or, perhaps even though he said "it is annulled for you" after "it is Mekuyam for you", he did not intend that Hafarah take effect after Hakamah. Rather, it is because one cannot say two matters at once;

ומיהו האי גברא בהפרה קפיד דתחול דהא אמר דלא בעי דתחול הקמה אא"כ חלה הפרה ודעתו היה שיחולו כאחת

3.

However, this man is adamant that Hafarah takes effect, for he said that Hakamah should not take effect unless Hafarah takes effect. He wanted that they should take effect at once;

מיהו משום דקפיד טפי דתיחול הפרה מהקמה אתני שאם חלות ההקמה מעכב חלות ההפרה דמגלי דעתיה דלא תיחול הקמה

i.

However, because he was more adamant that Hafarah take effect than Hakamah, he stipulated that if\ Chalos (taking effect) of Hakamah is Me'akev Chalos Hafarah, he revealed his intent that Hakamah not take effect.

אבל אע"ג דחלות הפרה מעכב חלות הקמה לא אתני דלא תיחול הפרה הלכך הפרה חיילא הקמה לא חיילא,

ii.

However, even though Chalos Hafarah is Me'akev Chalos Hakamah, he did not stipulate that Hafarah not take effect. Therefore, Hafarah takes effect, and Hakamah does not take effect.

ופשטינן לה מפלוגתא דר"מ ורבי יוסי דאפליגו דומיא דהך גוונא בתמורה בפרק כיצד מערימין (דף כה:)

(d)

Explanation (cont.): We resolve the question from R. Meir and R. Yosi, who argued in a similar case in Temurah (25b);

דתנן הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר וכו'

1.

Citation (25b - Mishnah): R. Meir says, if one said "this is Temuras Olah Temuras Shelamim", it is Temuras Olah. R. Yosi says...

ואמרינן עלה בגמרא התם דהכל מודים באומר תחול זו ואחר כך תחול זו דברי הכל תפוס לשון ראשון

2.

Citation (26a): All agree that when he said "this should take effect, and afterwards this should take effect", we follow his initial words;

דאפילו רבי יוסי מודה משום דאי אפשר דלבתר דחיילא תמורת עולה תחול תמורת שלמים

i.

Even R. Yosi agrees, for it is impossible that after Temuras Olah takes effect, Temuras Shelamim will take effect;

לא תחול זו אלא אם כן חלתה זו תרוייהו קדשן

3.

Citation (cont.): [If he said] "this should not take effect, unless this took effect", both Kedushos take effect;

משום דהתם אפשר לתמורת עולה ותמורת שלמים לחול כאחת דתרעה בהמה זו עד שתסתאב ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים

i.

This is because there it is possible for Temuras Olah and Temuras Shelamim to take effect together. The animal will graze until it gets a Mum, [then it is redeemed] and we bring an Olah with half the redemption money, and a Shelamim with half.

לא נחלקו אלא באומר תמורת עולה תמורת שלמים

4.

Citation (cont.): They argue only one about who says Temuras Olah Temuras Shelamim;

רבי מאיר סבר מדהוה ליה למימר תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת עולה תמורת שלמים הוה ליה כאומר תחול זו ואחר כך תחול זו

i.

Citation (cont.): R. Meir holds that since he should have said "Temuras Olah and Shelamim", and rather, he said Temuras Olah Temuras Shelamim, it is as if he said "this will take effect, and afterwards this will take effect";

ור"י סבר דאפשר דמאי דקאמר תמורת עולה תמורת שלמים טעי דסבר אי לא אמינא תמורה אכל חד וחד לא חיילא תמורה אתרוייהו הלכך בודקין אותו

ii.

Citation (cont.): R. Yosi holds that perhaps he said "Temuras Olah Temuras Shelamim", mistakenly. He thought "if I do not say Temurah regarding each one, Temurah will not take effect on both of them. Therefore, we check him. (This is the text of Shitah Mekubetzes there. It is not in our text);

אם אמר לעולה ושלמים נתכוונתי תרעה עד שתסתאב ותמכר ויפלו חצי דמיו לעולה וחצי דמיו לשלמים

iii.

If he says that he intended for Olah and Shelamim, it grazes until it gets a Mum, and it is sold, and half the money is used for an Olah, and half the money is for Shelamim.

אלמא פלוגתייהו דרבי מאיר ורבי יוסי תליא במוציא שני שמות מפיו

5.

Inference: The argument of R. Meir and R. Yosi depends on one who says two things from his mouth;

אי אמרינן שיחול השני אחר הראשון או שיחולו שניהם בבת אחת הואיל ואי אפשר לקרות ב' שמות כאחת

i.

Do we say that the latter will take effect after the former? Or both should take effect, since he cannot say two matters at once.

ומש"ה אמרינן דלרבי יוסי ודאי אפשיט בעיין דכי אמר ומופר ליכי לאו בתר הקמה קאמר אלא בבת אחת הלכך הפרה חיילא

ii.

Therefore, we say that according to R. Yosi, surely the question was resolved. When he said "and it is annulled for you", he does not mean after Hakamah, rather, at once. Therefore, Hafarah takes effect.

וכי תימא אפ"ה היכי חיילא דהא אסיקנא לקמן דכל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו

(e)

Question: Even so, how does it take effect? We conclude below that whenever two matters cannot take effect one after the other, also at once not (neither takes effect)!

לאו מילתא היא דהא הכא לא מעכבא הקמה אהפרה דהא אתני ואמר לא תיחול הקמה הלכך לרבי יוסי פשיטא דהפרה חיילא

(f)

Answer: Here, Hakamah is not Me'akev Hafarah, for he stipulated and said that Hakamah will not take effect [unless Hafarah does]. Therefore, according to R. Yosi it is obvious that Hafarah takes effect;

ואפי' לר"מ נמי פשטינן הכי דאע"ג דאמר התם דכי אמר תמורת שלמים בתר תמורת עולה קאמר ולא חיילא הכא שאני

1.

Even according to R. Meir, we resolve like this. Even though he said there that when he said Temuras Shelamim, he means [that it should take effect] after Temuras Olah, and it (Temuras Shelamim) does not take effect, here is different;

דכיון דאמר לא תיחול הקמה אא"כ חלה הפרה גלי אדעתיה דאהפרה הוא דקפיד אהקמה לא

2.

Since he said that Hakamah will not take effect unless Hafarah takes effect, he revealed that he is adamant that Hafarah take effect, but not about Hakamah;

הלכך כי אמר ומופר ליכי לאו בתר הקמה קאמר דהיכי תחול בתרה כיון שאי אפשר להקמה שתחול

i.

Therefore, when he said "and it is annulled for you", he does not mean after Hakamah, for how can [Hafarah] take effect after [Hakamah], since it is impossible for Hakamah to take effect!

וכ"ת אמאי לא אמרינן ואפי' ר' מאיר לא קאמר אלא התם מדהוה ליה למימר תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת עולה תמורת שלמים הוה ליה כאומר תחול זו ואח"כ תחול זו וכסוגיא דהתם

(g)

Question: Why don't we say that even R. Meir said only there, since he should have said "Temuras Olah and Shelamim", and rather, he said Temuras Olah Temuras Shelamim, it is as if he said "this will take effect, and afterwards this will take effect, like the Sugya there?

אבל הכא דליכא לישנא יתירא בבת אחת קאמר

1.

However, here there are no extra words. He means [that they should take effect] at once!

לאו מילתא היא דבשלמא התם כיון דאפשר לתמורת עולה ושלמים לחול כאחת כל היכא דליכא לישנא יתירא אמרי' דלבת אחת נתכוון

(h)

Answer: This is wrong. There it is possible for "Temuras Olah and Shelamim" to take effect at once, so whenever there are no extra words, we say that he intended that they should take effect at once;

אבל הכא שאי אפשר להקמה והפרה לחול כאחת אפילו בלאו לישנא יתירא אמרינן דלזה אחר זה אי לאו משום דאתני ואמר ולא תחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה

1.

However, here it is impossible for Hakamah and Hafarah to take effect at once. Even without extra words, we say that [he intended that] one take effect after the other, unless he stipulated, and said that Hakamah will not take effect unless Hafarah takes effect.

כנ"ל פירושא דשמעתא ופירושא תריצא ומעליא הוא.

(i)

Conclusion: It seems to me that it the Perush of the Sugya. It is a proper, correct Perush.

4)

RAN DH Ba'i Rabah Kayam u'Mufar Lechi b'Vas Achas Mahu

ר"ן ד"ה בעי רבה קיים ומופר ליכי בבת אחת מהו

(SUMMARY: The Ran explains the two sides of the question.)

כלומר דקיים לחודיה לאו כלום הוא וליכי הוא שכוללן שתיהן כאחת

(a)

Explanation: "Kayam" by itself has no effect. "Lechi" (to you) includes both of them (Hakamah and Hafarah) like one.

ואיכא נסחי דגרסי קיים ליכי ומופר ליכי בבת אחת מהו

(b)

Alternate text: Some texts say that he asked about one who said "Kayam Lechi u'Mufar Lechi b'Vas Achas."

ולהנך נסחי בעי דלימא הכי בהדיא בבת אחת דמגלי בדעתיה שהוא רוצה שיחולו בבת אחת

(c)

Assertion: According to the latter texts, he must say explicitly "at once." This reveals his intent that he wants both to take effect at once.

1.

Note: According to our text, he need not say "at once." Since "Lechi" includes Hakamah and Hafarah, this shows that he wants both to take effect at once.

ונראה בעיני דבהכי מספקא ודאי אי אפשר לשניהם לחול כאחת

(d)

Explanation: It seems to me that this is his Safek. Surely, both cannot take effect at once;

מיהו נהי דאי חד מינייהו קדים אידך לא חייל כלל הכא דבבת אחת לגבי כל חד מנייהו אמרינן דקדים דחייל

1.

However, granted, if one of them is first, the other does not take effect at all. Here, [when they are] at once, regarding each of them we say that it is first, and it takes effect.

ואיכא למימר נמי דמאחר ולא קדים וכיון שאי אפשר לשניהם לחול כאחת מספקין דלמא הקמה חיילא ותו לא מצי מפר,

2.

Alternatively, we could say that since it is not first, and since both cannot take effect at once, we are unsure whether Hakamah takes effect, and after this he cannot annul.

ופשטינן לה מדרבה דאמר בפרק האיש מקדש גבי המקדש שתי אחיות כאחת

(e)

Explanation (cont.): We resolve this from Rabah's teaching in Kidushin (50b), regarding one who was Mekadesh two sisters at once;

דכיון דלא מצי לקדשינהו בזה אחר זה אפי' בבת אחת ליכא לחדא מינייהו ספק קדושין כלל

1.

Since he cannot be Mekadesh them one after the other, even at once not of them has [even] a Safek of Kidushin at all;

הכא נמי ליכא לספוקי בהקמה ובהפרה כלל ומצי בתר הכי להפר ולקיומי כדבעי

2.

Also here, there is no Safek about Hakamah and Hafarah at all. After [he said this], he can annul or be Mekayem like he wants.

ולא נתחוורו לי דברי הר"מ במז"ל בזה בפרק אחרון מהלכות נדרים.

(f)

Remark: The Rambam's words in Hilchos Nedarim (13:22) are not clear to me. (He ruled that the Neder is Mekuyam.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF