1)

TOSFOS DH Rebbi Omer Eino Tzarich

תוספות ד"ה רבי אומר אינו צריך

(SUMMARY: Tosfos explains how Rebbi expounds.)

תער לאתויי לתגלחת אחרונה של נזיר דכי נמי צריך לגופיה אפ"ה ידעינן ממילא דתגלחת אחרונה בתער

(a)

Explanation: [Rebbi holds that we do not need] "Ta'ar" to teach about the final shaving of a Nazir, for even if we would need it for itself [to forbid shaving with a razor during Nezirus], automatically we would know that the final shaving is with a razor

ובהא פליג את"ק דידיה דת"ק אייתי לתער משום תגלחת אחרונה

1.

Rebbi argues with his first Tana as follows. The first Tana brings Ta'ar for the final shaving.

ופריך והא כתיב תער לא יעבור דמשמע שאר מעבירין נמי והיכי קאמר רבי דאתי לגופיה דמשמע דבתער דוקא מיחייב

2.

We ask that "Ta'ar Lo Ya'avor" connotes also other matters that remove. How can Rebbi say that we need it for the simple meaning, that one is liable only through a razor?

דס"ל לגמרא דאין לנו לומר דרבי יסבור כר' יונתן דלא אסר שאר מעבירין

(b)

Implied question: Why doesn't the Gemara say that Rebbi holds like R. Yonason, who does not forbid other matters that remove?

דמדקאמר אינו צריך משמע דלא אתי לאפלוגי על תנא קמא דידי' דמחייב על כל מעבירין

(c)

Answer: Since he said "it is not needed", this connotes that he does not come to argue with his first Tana who forbids all matters that remove.

ומשני לעבור עליו בב' לאוין לכך כתב תער דמגלח בתער עובר בשני לאוין משום תער ומשום מעבירין

(d)

Explanation (cont.): We answer that it teaches a second Lav. The Torah wrote Ta'ar to teach that one who shaves with a razor transgresses two Lavim - for a razor, and for other matters that remove;

דהלאו קאי אתער וקאי נמי אשאר מעבירין והוי כאילו כתב תער לא יעבור ולא יעבור (הגהה בגליון) דאותו לשון [קאי] לפניו ולאחריו

1.

The Lav applies to a razor, and also to other matters that remove. It is as if it wrote "Ta'ar Lo Ya'avor v'Lo Ya'avor." The expression ["Lo Ya'avor"] applies to what is before it (Ta'ar) and after it ("Al Rosho");

והשתא נפקי תרוייהו מתער לרבי

2.

Now, we learn both of them (Tiglachas Mitzvah and an extra Lav) from Ta'ar according to Rebbi;

דאי לא נכתב תער אלא לתגלחת מצוה כדקאמר ת"ק א"כ (הגהת ברכת ראש) לכתביה לתער בפירוש גבי תגלחת של מצוה למאי הילכתא כתבו גבי איסורא לומר [לך] שלוקה שתים

3.

Had the Torah written Ta'ar only for Tiglachas Mitzvah, like the first Tana says, if so, it should have written Ta'ar explicitly regarding Tiglachas Mitzvah. Why was it written regarding Isur? This teaches that he is lashed twice.

ואם כוליה להכי הוא אתא אמאי סמיך עד מלאת אל תער לא יעבור אלא רצה לומר עד מלאת לא יעבור תער הא לאחר מלאת לא יעביר שער ראשו אלא בתער.

i.

If it came only for this (that he is lashed twice), why was "Ad Melos" written next to "Ta'ar Lo Ya'avor"? Rather, it teaches that until Melos (the end of Nezirus), a razor will not pass. However, after Melos, only a razor will remove his hair.

2)

TOSFOS DH uv'Ta'ar

תוספות ד"ה ובתער

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to back to the Reisha.)

[ונראה] (פי') דקאי ארישא דאינו לוקה אלא בתער

(a)

Explanation: This refers to the Reisha [of Rav Chisda's teaching]. He is lashed only [for shaving] with a razor;

אבל הוא סותר כי נמי אינו כעין תער אלא [ברוב] ראשו סותר [היכא] דלא שיירו בו כדי לכוף אע"ג דלא הוי כעין תער

1.

However, he is Soser even when it is not like a razor. Rather, on the majority of his head he is Soser when he did not leave enough to bend, even though it is not like [one shaved] with a razor.

ופריך בתער אין דוקא לוקה בשאר מעבירין לא הא תנן נזיר שגילח בין בתער בין בזוג בין בשפשוף כל שהוא חייב

2.

We ask "is he is lashed for a razor, but not for other matters that remove? The Mishnah teaches that a Nazir who shaved, whether with a razor, or with scissors, or through rubbing any amount, he is liable!

אלא אימא כעין תער שעוקר השער ומשחיתו מעיקרו.

i.

[We answer] rather, [he means] like a razor. He uproots the hair and destroys it from its source.

3)

TOSFOS DH Nasha

תוספות ד"ה נשא

(SUMMARY: Tosfos explains why this needed to be taught explicitly.)

מין המשיחה שמשרת השער

(a)

Explanation: This is an ointment that makes hair fall out.

ותימה דהא מסיפא שמעינן לה בהדיא דהא קתני סיפא וכולן שגילחו שלא בתער לא עשו ולא כלום

(b)

Question: We learn this explicitly from the Seifa! The Seifa teaches that if any of them shaved without a razor, he did nothing!

וצריך לומר דאי מההיא הוה אמינא מאי שלא בתער שלא כעין תער ואפי' סך נשא נמי.

(c)

Answer: We must say that if we had only the Seifa, one might have thought that "without a razor" means unlike a razor, [however, he is Yotzei any way that removes like a razor], and even if he anointed with Nasha.

40b----------------------------------------40b

4)

TOSFOS DH Ein Korbano b'Dalos

תוספות ד"ה אין קרבנו בדלות

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from a Tzad ha'Shavah.)

אלא קרבן קבוע בין עניים בין עשירים תאמר במצורע שאם עני הוא מביא צפורים ואם כן גם לא נחמיר עליו להטעינו תער

(a)

Explanation: Rather, his Korban (a Nazir (Tahor), or a Levi) is fixed, whether he is rich or poor. You cannot learn to a Metzora, for if he is poor, he brings birds. If so, we cannot be stringent to obligate him to shave with a razor!

1.

Note: We cannot learn from a Nazir Tamei, who shaves with a razor even though he brings birds, for also his Korban is fixed, whether he is rich or poor.

ואין להקשות לפי מה שמסקינן דיליף מצורע מקרא אחרינא שלא בנזיר דהיינו מזקנו (הגהת ברכת ראש) דבסמוך לייתי (כן הוא בדפוס ונציה) נזיר במה הצד

(b)

Question: We conclude that we learn Metzora from another verse, and not from Nazir, i.e. from "Zekano", below. We should learn Nazir from a Tzad ha'Shavah [from Leviyim and Metzora. Why did we need to learn from "Ta'ar Lo Ya'avor"?]

דאיכא למיפרך שכן אינו בשאלה או שכן שכל גופו טעון תגלחת.

(c)

Answer: We could challenge and say that we cannot learn from the Tzad ha'Shavah. The sources cannot be undone through She'elah [like Nezirus can], or that they need to shave the entire body.

5)

TOSFOS DH v'Hai Tana me'Ikara

תוספות ד"ה והאי תנא מעיקרא

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

בברייתא דלעיל קאמר ללמדו ממצורע אי אפשר כו' אלמא דקים ליה לתנא [תער] במצורע בלא נזיר שהרי בא למילף (הגהת ברכת ראש) נזיר ממצורע

(a)

Explanation: In the Beraisa above (Sof 39b), [the Tana] said that we cannot learn from Metzora. This implies that he knew that a Ta'ar is needed for a Metzora without [learning from] Nazir, for he comes to learn Nazir from Metzora;

ובהך ברייתא בעי למילף מצורע דבעי תער מדינא דנזיר ולוים אלמא מצורע גופיה לא יליף אלא מנזיר

1.

[Rava bar Mesharshiya asks that] in this Beraisa, he wants to learn that a Metzora requires a razor from the law of Nazir and Leviyim. This implies that Metzora itself he learns only from Nazir!

i.

Note: On 40a, we cited a Mishnah "three shave...", and the Gemara tried to learn Metzora from Nazir and Leviyim. However, Tosfos (40a DH Tanan, without any Hagahah) says that we cite Toras Kohanim. I.e. "three shave...", and the entire discussion, are one long Beraisa. It is not in our text of Toras Kohanim.

6)

TOSFOS DH v'Hai (part 2)

תוספות ד"ה והאי (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Eliezer learns Metzora from Nazir.)

ומדינא נמי לא אייתי

(a)

Citation of Gemara: Also from the Tzad ha'Shavah we cannot learn [Metzora].

[דקאמר] מה להצד כו' וסוף לומדו מראשו דכתיב בנזיר מצורע (הגהת ברכת ראש)

(b)

Explanation: We say "you cannot learn from the Tzad ha'Shavah..." and in the end, we learn from "Rosho" written regarding a Nazir who is a Metzora.

7)

TOSFOS DH v'Hai (part 3)

תוספות ד"ה והאי (חלק ג)

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Eliezer learns Metzora from Nazir.)

והא (הגהת ברכת ראש) רבי אליעזר

(a)

Citation of Gemara: And this is like R. Eliezer.

לא ידע תער במצורע אלא מנזיר כדמפרש והולך,

(b)

Explanation: [R. Eliezer] knew a razor for a Metzora only from Nazir, like it proceeds to explain.

8)

TOSFOS DH v'Hai (part 4)

תוספות ד"ה והאי (חלק ד)

(SUMMARY: Tosfos brings the argument of R. Eliezer and Rabanan

דתנן

(a)

Citation of Gemara: A Mishnah teaches.

בפרק בתרא דמכות (דף כ.) אינו חייב כו' לגבי פיאות דזקן תניא דאין חייבין בהשחתת פאת זקן בין כהנים בין ישראלים עד שיטלנו בתער

(b)

Citation (Makos 20a - Mishnah): "One is liable only..." Regarding the corners of the beard, it teaches that one is liable for cutting the corners of the beard, both for Kohanim and Yisre'elim, only with a razor;

ור"א אמר אפי' ליקטו במלקט ורהיטני מיחייב.

1.

R. Eliezer said, even if he removed them with Melaket or Rehitani (planing tools; some say, tweezers), he is liable.

9)

TOSFOS DH u'Mai Taimaihu d'Rabanan

תוספות ד"ה ומאי טעמייהו דרבנן

(SUMMARY: Tosfos explains Rabanan's source that a Metzora must shave with a razor.)

כלומר מהיכא נפקא לן דפשיטא להו דמצורע בתער אפילו בלא נזיר כדס"ל

(a)

Explanation: What is our source, due to which it is obvious to Rabanan that Metzora requires a razor, even without [learning from] Nazir, like they hold?

דתניא זקנו מה ת"ל במצורע כתיב והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו וכו' והלא בכלל כל שערו הוא ולמה פרט זקנו

1.

The Beraisa asks what we learn from "Zekano". It says "v'Hayah va'Yom ha'Shevi'i Yegalach Es Kol Se'aro Es Rosho v'Es Zekano..." The beard was included in "all his hair." Why was the beard taught by itself?

לפי שנא' גבי כהנים ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף מצורע כלומר כהן והוא מצורע כן שלא יכול לגלח זקנו

2.

[We answer that] regarding Kohanim, it says "u'Fe'as Zekanam Lo Yigalechu." One might have thought that this applies even to a Metzora, i.e. a Kohen Metzora may not shave his beard;

והא דכתיב וגלח את כל שערו

i.

Implied question: (How could we think so?) It says "v'Gilach Es Kol Se'aro"!

ע"כ לבר מזקנו א"נ בנמרט זקנו שאין עשה דגילוח דוחה לאו דהשחתת זקן הכהנים ועשה דקדושים דכהנים

ii.

Answer: You are forced to say [that this means all his hair] except for his beard, or if [the hairs of] his beard fell out, because the Aseh of shaving is not Docheh the Lav of cutting a Kohen's beard, and the Aseh of "Kedoshim [Yihyu]" of Kohanim (to guard the Mitzvos of Kohanim).

ת"ל זקנו מיותר שנכתב במצורע לאשמועינן עשה דזקנו דחי לאו דלא יגלחו בכהנים ועשה דקדושים יהיו

3.

[Therefore,] it says "Zekano", which is extra. It is written regarding a Metzora, to teach that the Aseh of Zekano is Docheh the Lav "Lo Yegalechu" of Kohanim and the Aseh "Kedoshim Yihyu."

ואע"פ שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה בעלמא

(b)

Question: Normally, an Aseh is not Docheh a Lav and an Aseh!

הכא דחי כדאמר בריש יבמות (דף ה.) דהאי לאו ועשה שאינו שוה [בכל] הוא דהשחתת זקן אינו בנשים כדאמר פרק קמא דקדושין (דף לה:)

(c)

Answer: Here it is Docheh, like it says in Yevamos (5a), because this Lav and Aseh are not Shavah b'Chol (do not apply to everyone). There is no Isur for women to cut the beard [of a man, or of a woman, if she would grow hairs there], like it says in Kidushin (35b).

וא"ת ודלמא אתי למישרי לאו גרידא דלא תשחית פאת זקנך

(d)

Question: Perhaps [Zekano] comes to permit only the Lav [regarding Yisre'elim] "Lo Sashchis Pe'as Zekanecha"!

וי"ל דמיסתברא דאיכא למימר קרא סתמא כתיב בין בישראל בין בכהנים (הגהת מהר"ב רנשבורג)

(e)

Answer #1: Presumably, we should say that the verse was written Stam, [to teach about] both Yisre'elim and Kohanim.

ועי"ל והוא העיקר דע"כ לרבנן ללאו גרידא דישראל לא איצטריך קרא דנפקא להו מראשו (הגהת הרש"ש) קמא דדחי עשה דמצורע לאו דהקפה

(f)

Answer #2: This answer is primary. You are forced to say that according to Rabanan, we do not need a verse for the mere Lav regarding Yisre'elim. They learn from Rosho [written in the verse before Zekano] that the Aseh of [shaving a] Metzora overrides the Lav of Hakafah (cutting the sideburns);

דסבירא להו דהקפת כל הראש שמה הקפה כדאיתא בסמוך

1.

They hold that the Hakafah of the entire head (which includes the sideburns) is called Hakafah, like it says below;

א"כ זקנו לא איצטריך קרא אלא לכהנים ולאשמועינן דעשה דמצורע דחי לאו ועשה דהשחתת זקן הכהנים (גרידא)

i.

If so, we [do not] need Zekano [to permit only the Lav of Yisre'elim, rather,] only for Kohanim, to teach that the Aseh of Metzora overrides the Lav and Aseh of shaving for Kohanim.

ומדאתא קרא דזקנו למישרי לו לאו דהשחתת זקן והשחתת זקן לא מחייב אלא בתער מכלל דמצורע תגלחתו אינו אלא בתער

(g)

Conclusion: Since the verse Zekano comes to permit for him the Lav of shaving, and one is liable for the Lav of shaving only with a razor, this implies that shaving a Metzora must be with a razor;

דאם לא כן זקנו למה לי.

1.

If not, what would Zekano teach?! (Since he may shave without a razor, there is no Heter to shave with a razor, like we say below.)

10)

TOSFOS DH Ha Keitzad...

תוספות ד"ה הא כיצד...

(SUMMARY: Tosfos explains the question against this answer.)

והאי שרא רחמנא במצורע כהן ובקידושין (הגהת ברכת ראש) גמרינן פאה פאה כהנים מישראלים,

(a)

Explanation: [Shaving that totally cuts is with a razor,] and the Torah permitted a Metzora Kohen, and in Kidushin (35b) we learn a Gezeirah Shavah "Pe'ah-Pe'ah" Kohanim from Yisre'elim [and vice-versa];

ופריך ממאי דתגלחת מצורע ליכא אלא בתער

1.

[Our Gemara] asks "what is the source that Tiglachas Metzora is only through a razor?

דילמא אפי' במלקט ורהיטני קיים המצורע מצות גילוח וקרא דזקנו אתא לאשמועינן דאם בא לגלח [בתער] הרשות בידו

i.

Perhaps even through Melaket or Rehitani, a Metzora fulfills the Mitzvah of shaving, and Zekano comes to teach that if he wants to slave with a razor, he may!

שהוא [מוזהר] עליו בעלמא בפאה דזקן הכא שרי ולא מיחייב.

ii.

Normally, he is forbidden [to shave] the corners of his beard. Here it is permitted, and he is not liable!

11)

TOSFOS DH Ha (part 2)

תוספות ד"ה הא (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos justifies the proof that he must shave with a razor.)

ומשני אמרי

(a)

Citation of Gemara: The Gemara answers "I can say..."

כלומר [על כרחך] זקנו דכתיב בא (הגהת מהר"ב רנשבורג) דזקוק לגלח ולעשות בתער ולא בדבר אחר

(b)

Explanation: You are forced to say that Zekano was written to teach that he must shave with a razor, and not with something else;

דאי ס"ד כי עביד נמי במלקט ורהיטני שפיר דמי לשתוק קרא מיניה

1.

If you will say that if he shaved with Melaket or Rehitani, it is fine, the Torah should have omitted [Zekano]!

דאם בא [למימר] שהרשות בידו לגלח בתער פאת זקנו

2.

Implied question: Perhaps it comes to teach that he may shave the corners of his beard with a razor!

להא לא בעי קרא דזקנו דרשות ידעינן מק"ו,

3.

Answer: We do not need "Zekano" for this. We know that it is permitted from a Kal va'Chomer [that the Gemara brings now]!

12)

TOSFOS DH Ha (part 3)

תוספות ד"ה הא (חלק ג)

(SUMMARY: Tosfos concludes that this answer is not primary.)

ה"ג ומה נזיר כו'

(a)

Citation of Gemara: The text says "a Nazir..."

הוה מצי למפרך דכהן מצורע לא אתי שכן ריבה הכתוב [בהן] מצות יתירות וכה"ג פריך בכל דוכתי ולכך לא לידחי עשה דמצורע לאו דכהנים

(b)

Implied question #1: We could have asked that we cannot learn to a Kohen Metzora, for the Torah gave extra Mitzvos to Kohanim! (Perhaps it is harder to override a Kohen's extra Mitzvos than a Yisrael's Mitzvos.) The Gemara asks like this everywhere. Therefore, the Aseh of Metzora is not Docheh the Lav of Kohanim.

ועוד מה לנזיר שכן לאו גרידא דדחי לאו דהקפה תאמר בכהנים דאיכא לאו ועשה לאו דהשחתת זקן ועשה דקדושים (הגהת ר' בצלאל אשכנזי)

(c)

Implied question #2: Also [we could have asked that Mitzvas Tiglachas] Nazir overrides only a mere Lav of Hakafah. We cannot learn to Kohanim, for whom there is a Lav and an Aseh - the Lav of shaving the beard, and the Aseh of Kedoshim [Yihyu]!

לכ"נ דעיקר אפירכא אחרונה סמיך דפריך מרשב"ל,

(d)

Answer: Primarily, [the Gemara's answer] relies on the latter challenge from Reish Lakish's teaching.

13)

TOSFOS DH Ha (part 3)

תוספות ד"ה הא (חלק ד)

(SUMMARY: Tosfos explains the source of the Kal va'Chomer.)

ה"ג ומה נזיר דאיסורא קעביד,

(a)

Citation of Gemara: The text says "a Nazir did an Isur..."

ואפילו נזיר טהור חוטא קצת כדאיתא פ"ק דנדרים (דף י.) ולעיל בפ' שלישי (דף יט.)

(b)

Explanation #1: Even a Nazir Tahor sins a little, like it says in Nedarim (10a) and above (19a).

ועוד דמנזיר טמא קא יליף שגם הוא תגלחתו (הגהת ר' בצלאל אשכנזי וברכת ראש) בתער כדמשמע בסמוך דגמרינן טהור מטמא וטמא מטהור

(c)

Explanation #2: We learn from a Nazir Tamei. Also his shaving it is with a razor, like it connotes below that we learn Tahor from Tamei and Tamei from Tahor;

ואפ"ה תגלחת מצוה דידיה דחי לאו דהקפה דסבירא ליה דהקפת כל הראש שמה הקפה ואפ"ה (הגהת תפארת ציון) מיחייב

1.

Even so, his Mitzvah of shaving overrides the Lav of Hakafah. He holds that Hakafah of the entire head is called Hakafah, like it says below, and even so, he is obligated;

פי' מיחייב לגלח כל ראשו ולדחות לאו דהקפה (כן הוא בדפוס ונציה)

2.

I.e. even so he is obligated to shave his entire head and override the Lav of Hakafah.

14)

TOSFOS DH Metzora d'Mitzvah Lo Kol she'Chen

תוספות ד"ה מצורע דמצוה לא כל שכן (הגהת ברכת ראש)

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara above.)

דמצות תגלחת לא (הגהת ברכת ראש) באה לו ע"י שום איסור לכ"ש שתגלחתו דמצוה תדחה לאו דהשחתה

(a)

Explanation: [A Metzora's] Mitzvah of shaving did not come through any Isur. All the more so, his Mitzvah to shave overrides the Lav of shaving!

1.

Note: Even though Chachamim explained that Tzara'as comes due to certain Aveiros, we may make a Kal va'Chomer based on what is written. The laws of Tzara'as were written about anyone with Tzara'as, whether or not he sinned.

ואי קשה מה לנזיר שכן קרבנו טעון לחם כדפ"ל

(b)

Question: How can we learn from a Nazir? His Korban requires bread, like [the Gemara] asked above!

וי"ל דלא דמי דודאי לעיל דבעינן להטעין תער למצורע ולא שאר משחיתים פריך שפיר

(c)

Answer: Here is different. Surely, above, we needed to obligate a razor for a Metzora, and not other matters that remove hair. We properly challenged this;

דמ"ה בנזיר דין הוא שיהא טעון תער לתגלחתו שכמו כן חומרא אחרת בו שקרבנו טעון לחם

1.

For a Nazir, it is proper that he needs a razor to shave, for we find another stringency in him. His Korban requires bread;

אבל הכא דלא בעינן למילף להטעין תער במצורע מתגלחת דנזיר רק שהרשות יהיה בידו להעבירו בתער כמו בשאר משחיתין ולא שייכא כלל ההיא פירכא דלא בעינן למילף חומרא מנזיר

2.

However, here we do not want to learn to obligate a razor for a Metzora from Tiglachas Nazir, only that it is permitted to remove with a razor, like other matters that remove. This challenge does not apply at all, for we do not seek to learn a stringency from Nazir.

אלא מכל מקום תימה הוא והא הך סוגיא לרבנן [והרי] מוכח דלרבנן פשיטא להו תער מתגלחת דמצורע מקמי דידעינן ליה בנזיר

(d)

Question: However, in any case, this is astounding. This Sugya is according to Rabanan. It is proven that according to Rabanan, they knew that Tiglachas Metzora requires a razor before they knew regarding Nazir!

דקאמר בברייתא דלעיל ללמדו ממצורע אי אפשר כו' אלמא במצורע פשיטא להו (מכאן מדף הבא) לרבנן דטעון תער לתגלחתו

1.

The Beraisa above (39b) said "we cannot learn [Nazir] from Metzora... This shows that it was obvious to Rabanan that a Metzora requires a razor for his Tiglachas;

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF