1)

TOSFOS DH Metzora d'Mitzvah (cont.)

תוספות ד"ה מצורע דמצוה... (הגהת ברכת ראש) (המשך)

והכא אי לאו ק"ו דמנזיר לא אתי [להו] תער במצורע

(a)

Summation of question: Here, if not for the Kal va'Chomer from Nazir, we would not know that a Metzora must shave with a razor!

וי"ל דאפילו לא קים לן (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) דמצות נזיר בתער מ"מ שפיר ילפינן ק"ו מנזיר דדחי תגלחת דידיה פיאות דהקפת הראש דאיכא בהו לאו במקיף במספרים כדמשמע בסמוך

(b)

Answer: Even if we did not know that the Mitzvah for a Nazir to shave is with a razor, we could learn a Kal va'Chomer from Nazir that his Tiglachas overrides [the Isur of] Hakafah of the sideburns, for there is a Lav of Hakafah with scissors, like it connotes below;

מצורע לא כל שכן שיהא מותר לגלח אף בתער וידחה לאו דהשחתת זקן

1.

A Metzora, all the more so he may shave even with a razor, and override the Lav of shaving the beard!

אלא ע"כ קרא דזקנו אתא להטעינו תער ולא משחיתים אחרים.

2.

Conclusion: Rather, you are forced to say that the verse of Zekano comes to obligate a razor, and not other matters that remove.

2)

TOSFOS DH v'Su Iy Salka Daitach Ki Avid b'Melaket u'Rehitani

תוספות ד"ה ותו אי ס"ד כי עביד במלקט ורהיטני

(SUMMARY: Tosfos justifies the inference that he must shave with a razor.)

דקיים מצות גילוח ע"כ קרא דזקנו לא אתא למימר דמצי עביד בתער

(a)

Explanation: [If you think that through Melaket or Rehitani] he fulfills the Mitzvah of shaving, you are forced to say that "Zekano" does not come to say that he may use a razor;

מדלא כתיב תער פירוש בהדיא דמבעי לן למימר כדרשב"ל

1.

Since the Torah did not write Ta'ar, i.e. explicitly, we must say like Reish Lakish...

דאסור לעשות ולגלח בתער הואיל ויכול לקיים שניהם שיגלח במלקט ורהיטני או במספרים ולא ידחה לאו דהשחתת זקן

2.

It is forbidden to shave with a razor, since he can fulfill both of them through shaving with a Melaket, Rehitani or scissors, and not override the Lav of shaving the beard.

והיה להש"ס לומר לא שרינן תער מדלא כתב תער

3.

Implied question: The Gemara should have said "we do not permit a razor, since the Torah did not [explicitly] write Ta'ar!"

אלא הש"ס קצר הלישנא דנזיר לישנא קלילא ורגיל בכמה מקומות לקצר לשונו

4.

Answer: The Gemara abbreviated what it should have said. The text in Nazir is concise. In several places it is abbreviated.

אלא ע"כ קרא דזקנו אתא לקובעו חובה ולהטעין תער למצורע דלא יצא ידי תגלחתו אלא בתער.

(b)

Conclusion: You are forced to say that "Zekano" comes to make a razor obligatory for a Metzora. He fulfills his Tiglachas only with a razor.

3)

TOSFOS DH v'Rosho Mah Talmud Lomar

תוספות ד"ה ראשו מת"ל

(SUMMARY: Tosfos explains how R. Eliezer learns from Rosho.)

ראשו דכתיב במצורע והלא כבר כתיב ברישא דקרא יגלח את כל שערו את ראשו (הגהת ברכת ראש) מת"ל

(a)

Explanation: [We ask, what do we learn from] Rosho written regarding Metzora? The beginning of the verse already said "Yegalach Es Kol Se'aro." What does "Es Rosho" teach?

לפי שנאמר גבי נזיר תער לא יעבור על ראשו תוך ימי נזירותיו יכול אף נזיר [מצורע] כך יהא אסור לגלח

1.

[We answer that] since it says regarding Nazir "Ta'ar Lo Ya'avor Al Rosho" during his Nezirus, one might have thought that even a Nazir Metzora may not shave;

וכל שערו (הגהת ר' בצלאל אשכנזי וברכת ראש) דקרא בשאר גופו או בכל אדם (הגהת ברכת ראש)

i.

"Kol Se'aro" refers to the rest of his body, or to other people (Metzora'im who are not Nezirim);

דאין לומר דעשה דוגילח דמצורע דחי לא תעשה דנזיר דתער לא יעבור על ראשו ועשה דגדל פרע שער ראשו

ii.

We should not say that the Aseh of shaving a Metzora overrides the Lav of a Nazir "Ta'ar Lo Ya'avor Al Rosho" and the Aseh of "Gadel Pera Se'ar Rosho"!

ת"ל (שער) ראשו מיותר דאף נזיר ומצורע חייב לגלח בתער

2.

[We answer that] Rosho is extra, to teach that even a Nazir Metzora must shave with a razor.

והאי דלא מוקי ר"א ראשו בראשו דכל אדם ולא בנזיר ולמדחי [לאו] דהקפה [גרידא]

(b)

Implied question: Why doesn't R. Eliezer establish Rosho to discuss any person's head, and not [only] a Nazir, to override the Lav of Hakafah alone?

אי משום דס"ל הקפת כל הראש [לא] שמה הקפה

(c)

Answer #1: He holds that Hakafah of the entire head is not called Hakafah. (It is always permitted, so we do not need a verse to permit it.)

אי משום דעשה דחי לא תעשה [גרידא] נפקא לר"א מגדילים כדבסמוך א"כ ראשו לא איצטריך אלא לראשו דנזיר

(d)

Answer #2: R. Eliezer knows that Aseh is Docheh a mere Lo Sa'aseh from "Gedilim", like we say below. If so, Rosho is needed only for a Nazir's head;

אע"ג דאיכא לאו דתער לא יעבור ועשה דגדל פרע דחי להו עשה דוגילח מיתורא דראשו דכתיב במצורע

1.

Even though there is a Lav "Ta'ar Lo Ya'avor" and an Aseh of "Gadel Pera", the Aseh v'Gilach overrides them, due to the superfluous Rosho written regarding Metzora.

והשתא נפקא ליה לר"א תער במצורע מנזיר דמידי דאסר בנזיר להעביר תער על ראשו הטעין במצורע לגלח בתער

(e)

Observation: Now, R. Eliezer learns a razor for a Metzora from Nazir. What is forbidden for a Nazir, to pass a razor on his head, is required for a Metzora, to shave with a razor.

והיינו דקא מהדר בברייתא דלעיל (דף מ:) למילף תער במצורע מלוים ונזיר מן דינא ולא אתי ליה

(f)

Support: This is what the Beraisa above (40b) tried to learn a razor for a Metzora from Leviyim and Nazir from a Tzad ha'Shavah, and could not;

וצריך הוא ללומדה מראשו (הגהת ברכת ראש) ולעולם מנזיר ילפינן למצורע דטעון תער

1.

It needed to learn from Rosho. Really, we learn from Nazir to Metzora, that he requires a razor [for Tiglachas].

וס"ל לר"א דנזיר לא לקי אלא בתער דוקא כר' יונתן דלעיל

(g)

Explanation: R. Eliezer holds that a Nazir is lashed only for [shaving with] a razor, like R. Yonason above (39b).

הילכך מידי דאסור בנזיר דהיינו תער הטעין לגבי מצורע (הגהה בגליון) כדמשמע

1.

Therefore, what is forbidden for a Nazir, i.e. a razor, is required for a Metzora, like it (Rosho) connotes;

[דאי] על שאר מעבירין נמי לילקי בנזיר אכתי לא ידעינן תער במצורע דאיכא למימר קרא דראשו לשאר מעבירין.

2.

If a Nazir were lashed also for other matters that remove, we would not know that a Metzora need a razor. We could say that the verse Rosho teaches about other matters that remove!

4)

TOSFOS DH u'Parich kid'Le'eil

תוספות ד"ה ופריך כדלעיל

(SUMMARY: Tosfos explains the proof that there is no Mitzvah through Melaket or Rehitani.)

דלמא אפילו במלקט ורהיטני נמי מצוה קעביד במצורע

(a)

Explanation: [We ask like above, that] perhaps even through Melaket or Rehitani, he fulfills the Mitzvah of [Tiglachas] Metzora.

וכ"ת למה לי למישרי דאפילו בתער

1.

[The Gemara asks, if so,] why would we need [Rosho] to permit even through a razor?

דסד"א כו' גבי מצורע נמי ליחייב כלומר גם כשיהיה הנזיר מצורע קמ"ל

2.

[It answers that] one might have thought that [since a Nazir is liable,] also regarding a Metzora he is liable. I.e. also when the Nazir is a Metzora [he is liable. Rosho] teaches that this is not so.

ומשני אי ס"ד כי עביד במלקט ורהיטני מצוה קעביד במצורע מדלא כתיב היתר תער בפירוש לא לדחי עשה דמצורע לא תעשה דנזיר שהרי אפשר לקיים שניהם

(b)

Explanation (cont.): [We answer that] if you would think that through Melaket or Rehitani, he fulfills the Mitzvah of [Tiglachas] Metzora, since the Torah did not explicitly write Ta'ar, the Aseh of Metzora would not be Docheh the Lo Sa'aseh of Nazir, since it is possible to fulfill both of them.

וק"ק אמאי לא מסיק נמי הכא לשינויא דלעיל לשתוק קרא מיניה ואנא אמינא ומה נזיר דאיסורא קעביד כו'

(c)

Question: Why didn't we give here also the answer we gave above (40b) [that if through Melaket or Rehitani he fulfills Tiglachas Metzora,] the Torah should have omitted ["v'Lo Sashchis" and "Lo Yegalechu", which teach a Ta'ar], and I would say that a Nazir transgressed... [yet his Tiglachas overrides Hakafah. All the more so, Tiglachas Metzora overrides the Isur of shaving!]?

וי"ל דהכא איכא למימר דשאני נזיר דליכא אלא חד לאו דהקפת ראש ולכך דחי ליה תגלחתו דנזיר

(d)

Answer #1: Here [we cannot give this answer, for] we can say that Nazir is different, for there is only one Lav of Hakafas Rosh. Therefore, Tiglachas Nazir overrides it;

אבל נזיר מצורע אית ביה תרין לאוין לאו דנזיר דתער לא יעבור ולאו דהקפת הראש ולכך לא ידחה עשה דמצורע להנך תרי לאוין ועוד עשה דגידול פרע

1.

However, a Nazir Metzora has two Lavim - the Lav of Nazir "Ta'ar Lo Ya'avor", and the Lav of Hakafas ha'Rosh. Therefore, the Aseh of [Tiglachas] Metzora does not override these two Lavim, and also the Aseh of Gadel Pera.

ועוד תירץ הר"ם דלמאי דבעי למימר פרק ב' נזירין (לקמן דף נח.) אהך ברייתא דראשו דהקפת כל הראש לא שמה הקפה אפילו חד איסורא ליכא בנזיר במקום פאת הראש

(e)

Answer #2 (Maharam): Based on the Havah Amina below (58a) about this Beraisa, that Hakafah of the entire head is not called Hakafah, there is not even one Isur for a Nazir in the place of the sideburns;

וליכא למימר ק"ו מנזיר דהתם ליכא תו שום דחיה.

1.

We cannot make a Kal va'Chomer from Nazir, for there, there is no Dichuy.

5)

TOSFOS DH Miba'i Lehu

תוספות ד"ה מיבעיא להו

(SUMMARY: Tosfos explains how Rabanan expound Rosho.)

למדחי לאו דהקפה אף במצורע שאין נזיר דאיצטריך קרא לומר דדחי לאו דהקפה

(a)

Explanation: [Rabanan need Rosho] to override the Lav of Hakafah, even for a Metzora who is not a Nazir. We need a verse to override the Lav of Hakafah;

דתניא לא תקיפו פאת ראשכם יכול אף מצורע כן

1.

(Beraisa) Suggestion: Perhaps "Lo Sakifu Pe'as Roshchem" applies even to a Metzora;

והא דכתב וגילח את כל שערו

i.

Implied question: (How could we think so?) It says "v'Gilach Es Kol Se'aro"!

[חוץ] מפאת הראש או כשמירט פאת ראשו

ii.

Answer: [This means all his hair] except for the sideburns, or if the sideburns fell out.

ת"ל ראשו מיותר דכתיב במצורע (מכאן מעמוד ב) לאשמועינן דעשה דוגילח דמצורע דחי לאו דהקפת הראש

2.

Rejection: Rosho written regarding a Metzora is extra. It teaches that the Aseh of Tiglachas Metzora overrides the Lav of Hakafas ha'Rosh;

41b----------------------------------------41b

6)

TOSFOS DH Miba'i (part 2)

תוספות ד"ה מיבעיא להו (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos discusses Hakafas Kol ha'Rosh.)

ואיצטריך למיכתב זקנו [וראשו] דאי כתב רחמנא זקנו ולא כתב ראשו ה"א דהקפת כל הראש [לא שמיה] הקפה

(a)

Citation of Gemara: The Torah needed to write Zekano and Rosho. Had it written only Zekano but not Rosho, one might have thought that Hakafah of the entire head is not called Hakafah;

דעיקר איסור הקפה דכתיב לא תקיפו פאת ה"א היינו דוקא כשנוטל הפאות לבד כדאמר בעלמא איזו היא הקפה זה המשוה צדעיו לאחורי אזנו ופדחתו

1.

The primary Isur of Hakafah "Lo Sakifu Pe'as", one might have thought that this is only when he cuts only the sideburns, like we say elsewhere (Makos 20b) "what is Hakafah? It is one who [cuts his sideburns, and] makes his [hairline at the] Tzida'a even with [his hairline] in back of his ear and his forehead.

פי' צידעא הוא השער הרבה וגדל סמוך לאזנים ומאחורי אזניו חלק הוא ואין שם שער וכן בפדחתו אין שער

2.

Tzida'a is the hair that grows near the ears, and in back of his ears it is smooth, and there is no hair. Also on his forehead, there is no hair;

וכשנוטל אותם שבצדעיו דהיינו פאת הראש ויהיה חלק (הגהת ברכת ראש) נמצא שהוא שוה לאחורי אזניו ופדחתו ובהא כ"ע מודו שהוא בלאו

i.

When one removes the hair on the temples, and it is smooth, it turns out that it is even with in back of his ears and his forehead. All agree that he transgresses a Lav;

ופליגי במגלח כל הראש וגם הפאות דאיכא למ"ד שמה הקפה ואיכא למ"ד לא שמה הקפה.

ii.

They argue about one who shaves the entire head, and also the sideburns. One opinion holds that this is called Hakafah, and one opinion holds that this is not called Hakafah.

7)

TOSFOS DH v'Iy Kasav Rachmana Rosho Havah Amina Mashma Tartei

תוספות ד"ה ואי כתב רחמנא ראשו ה"א משמע תרתי

(SUMMARY: Tosfos explains why also Zekano is needed.)

כלומר אף כי משמע תרתי דמשמע דעשה דחי לא תעשה ומשמע נמי דהקפת כל הראש שמה הקפה [ואכתי] בתער לא ידעינן שיהא גילוח דמצורע דוקא בתער

(a)

Explanation: [Had the Torah written only Rosho,] even though this connotes both, i.e. Aseh Docheh Lo Sa'aseh, and Hakafah of the entire head is called Hakafah, still, we would not know a razor, that Tiglachas Metzora requires a razor;

שהרי אהקפת פאת ראש חייב אפילו במספרים שלא בתער שלא הוזכר תער בקרא אלא לא תקיפו סתמא

1.

One is liable for Hakafas Pe'as Rosh even with scissors, without a razor. The verse did not mention Ta'ar. It says only Lo Sakifu Stam;

כתב רחמנא זקנו מינה דרשי רבנן לעיל דתגלחת דמצורע דוקא בתער הלכך צריכי תרתי ראשו וזקנו

2.

Therefore, the Torah wrote Zekano. From this, Rabanan expound above that Tiglachas Metzora is specifically with a razor. Therefore, we need both Rosho and Zekano.

ואי קשיא לרבנן היכא דהוא נזיר ומצורע דאיכא בראשו דנזיר תרי לאוין ועשה לאו דתער לא יעבור ועשה דגידול פרע ולאו דהקפה

(b)

Question: According to Rabanan, when a Nazir is a Metzora, on his head there are two Lavim and an Aseh! There is the Lav "Ta'ar Lo Ya'avor Al Rosho", the Aseh Gadel Pera, and the Lav of Hakafah;

מנא להו לרבנן דדחי עשה דגילוח דמצורע לכל הנהו

1.

What is Rabanan's source that the Aseh of Gilu'ach Metzora overrides all of these?

וצ"ל הכל נפקא להו מראשו דמקרא מלא דבר הכתוב לא שנא הוא נזיר ולא שנא אינו נזיר

(c)

Answer #1: We must say that they learn all of them from Rosho. The verse discusses every case, whether he is a Nazir or he is not a Nazir.

ועוד כיון דגלי לן בזקנו דדחי עשה דגילוח לאו ועשה דכהנים לאו דהשחתת זקן ועשה דקדושים יהיו (הגהת ברכת ראש) הוא הדין שידחה ב' לאוין ועשה

(d)

Answer #2: Since the Torah revealed through "Zekano" that the Aseh of Gilu'ach overrides the Lav and Aseh of Kohanim - the Lav of shaving, and the Aseh of "Kedoshim Yihyu" - similarly, it overrides two Lavim and an Aseh;

דאין סברא להם לחלק בין לאו אחד לשני לאוין

1.

Rabanan hold that it is unreasonable to distinguish between one Lav and two Lavim.

והכי איכא תנא לקמן (דף מח:) (הגהת מהר"ב רנשבורג) דלא מפליג בין לאו אחד לשני לאוין

(e)

Support: There is a Tana below (48b) who does not distinguish between one Lav and two Lavim.

ואע"ג דלאו ועשה [דכהנים] אינו שוה בכל

(f)

Implied question: The Lav and Aseh of Kohanim is not Shavah b'Chol! (It is reasonable to distinguish regarding a Nazir, who has a Lav that is Shavah b'Chol!)

ה"נ לאו ועשה דנזיר [ולאו] דהקפה אינו שוה בכל אלא בנזירין ואנשים (הגהת ברכת ראש)

(g)

Answer: Also the Lav and Aseh of Nazir and the Lav of Hakafah are not Shavah b'Chol. They apply only to Nezirim and only to men, [respectively].

מיהו (הגהת אורח מישור) ולקמן בפרק שני נזירים (שם) חשיב לאו דנזיר שוה בכל ועביד צריכותא דנזיר מכהנים לא אתי שכן אינו שוה בכל

(h)

Disclaimer: However, below (48b), the Lav of Nazir is considered Shavah b'Chol! We make a Tzerichusa (show the need for both), and say that we could not learn Nazir from Kohanim, because Kohanim is not Shavah b'Chol;

וכהנים מנזיר לא אתי שכן ישנו בשאלה

1.

We could not learn Kohanim from Nazir, because Nezirus can be permitted through She'elah.

וא"ת לר"א כיון דמוקי ראשו לראשו דנזיר ולמימר דעשה דגילוח דחי לאו דתער לא יעבור [וגם] עשה דגידול פרע

(i)

Question: According to R. Eliezer, since he establishes Rosho for the head of a Nazir [Metzora], to teach that the Aseh of Gilu'ach overrides the Lav of "Ta'ar Lo Ya'avor" and also the Aseh of Gadel Pera...

מאי איצטריך תו [זקנו] לר"א דעשה דגילוח דחי לאו דכהנים דהשחתת זקן [ועשה] דקדושים [יהיו] (הגהת ר' בצלאל אשכנזי וברכת ראש) תיפוק ליה מראשו

1.

Why does R. Eliezer further need Zekano to teach that the Aseh of Gilu'ach overrides the Lav of Kohanim to shave and the Aseh of "Kedoshim Yihyu"? He should learn this from Rosho!

וי"ל (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) דאיכא למיפרך מה לראשו דנזיר שכן ישנו בשאלה

(j)

Answer #1: We can challenge this. You cannot learn from a Nazir's head, since he can permit Nezirus through She'elah.

ועוד מה לכהנים שכן ריבה בהן הכתוב מצות יתירות ולכך לא ידחה עשה דגילוח לאו ועשה דכהנים

(k)

Answer #2: [You cannot learn to] Kohanim, for the Torah gave them extra Mitzvos. Therefore, the Aseh of Gilu'ach is not Docheh the Lav and Aseh of Kohanim.

וכ"ת לכתוב זקנו ולשתוק מראשו

(l)

Suggestion: The Torah should have written Zekano, and omitted Rosho!

ראשו (כן הוא בדפוס ונציה) איצטריך לר"א לאגמורי לן דמצות גילוח דמצורע הוי דוקא בתער ולא בשאר משחיתים כדאמר לעיל.

(m)

Answer: R. Eliezer needs Rosho to teach that the Mitzvah of Gilu'ach Metzora is specifically with a razor, and not with other matters that remove, like it says above.

8)

TOSFOS DH Hashta

תוספות ד"ה השתא

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Hakafas ha'Rosh is only with a razor.)

ע"כ (הגהת מהר"ב רנשבורג) משמע הכא בסוגיא דידן דהקפת הראש הוי אפילו בלא תער

(a)

Observation: You are forced to say that here, our Sugya connotes that Hakafas ha'Rosh is even without a razor.

וכן איתא בת"כ זאת תהיה תורת המצורע ראשו מה ת"ל לפי שיש בזקן משא"כ בראש ובראש משא"כ בזקן

(b)

Support (Toras Kohanim, Parshas Zos Tihyeh Toras ha'Metzora): What do we learn from Rosho? Since there are [laws of] the beard that do not apply to the [corners of the] head, and [laws of] the head that do not apply to the beard...

שהראש אסור במספרים והזקן מותר

1.

It is forbidden to cut the [hair on the corners of the] head with a scissors, and this is permitted in the beard.

והא דתניא בתוספתא (דמכות פ"ג) חייב שתים אחת לצידעא מכאן ואחת לצידעא מכאן ואינו חייב עד שיקיפנו בתער

(c)

Contradiction (Tosefta Makos 4:10): One is liable twice [for the sideburns], once for this temple, and once for this temple. He is liable only for cutting them with a razor.

היינו כעין תער

(d)

Answer: It means that he is liable only for cutting them [very short] like a razor.

ובמכות (דף כ:) נמי דקאמר משוה צידעיו לאחורי אזנו ופדחתו נמי היינו כעין תער ואפילו במספרים

(e)

Support: Also in Makos (20b), it says that one who evens [his hairline at the] Tzida'a with [his hairline] in back of his ear and his forehead [is lashed]. Also this means like a razor, and even with scissors.

וההיא דת"כ איכא למדחי דע"כ לאו באיסור הקפת הראש מיירי אלא בנזיר

(f)

Disclaimer: We can reject the [support from] Toras Kohanim. You are forced to say that it does not discuss the Isur of Hakafas ha'Rosh, rather, a Nazir;

דאסור לגלח ראשו תוך ימי נזרו ואף במספרים למ"ד לעיל לרבות כל מעבירין

1.

It is forbidden to shave his head during the days of his Nezirus even with scissors, according to the opinion above that includes all matters that remove.

והכי מוכחא סיפא דהתם דתנא בו והראש מותר לכל אדם והזקן אסור לכל אדם

(g)

Proof: The Seifa there proves so. It teaches "the head is permitted to all people, and the beard is forbidden to all people";

ואי בהקפת הראש איירי איך מותר ראש בכל אדם אלמא בנזיר מיירי וקאמר דתגלחת (הגהת מהר"ב רנשבורג) מותר בכל אדם שאינם נזירין

1.

If it refers to Hakafas ha'Rosh, how is everyone's head permitted?! [Rather,] we infer that it discusses a Nazir, and teaches that shaving [the head] is permitted for all people who are not Nezirim.

i.

Note: "The head is permitted" does not include the sideburns. Alternatively, it refers to shaving the entire head, according to the opinion that Hakafah of the entire head is not called Hakafah. Seemingly, the Seifa should forbid the beard to all men. Perhaps since the Reisha must teach "to all people", also the Seifa says so.

ומיהו צריך ליזהר שלא ליטול פאת הראש אפילו במספרים דשפיר איקרו כעין תער

(h)

Pesak: One must be careful not to cut the sideburns even with scissors, for this is properly called like a razor;

וכן נהגו העולם כשמגלחין התינוקות לשייר בצדעיהן הרבה שערות.

1.

People do so when they shave children. They leave on the temple many hairs.

i.

Note: Tosfos forbids only evening the hairline. If he leaves many hairs, there is no concern. The Shulchan Aruch (YD 181:9) says not to cut anything in the area, for it is a Safek mid'Oraisa (Bi'ur ha'Gra); Semag and a Tosefta hold that one who cuts two hairs transgresses.

9)

TOSFOS DH v'R. Eliezer d'Asi Aseh v'Dachi Lo Sa'aseh Mina Lei

תוספות ד"ה ור"א דאתי עשה ודחי לא תעשה מנא ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why we ask only according to R. Eliezer.)

וא"ת וליתי מראשו וזקנו דדחי עשה אפילו לאו ועשה

(a)

Question: He should learn from Rosho and Zekano that Aseh Docheh Lo Sa'aseh, and even a Lav and Aseh!

וכ"ת דמה להנך שכן לאו שאינו שוה בכל הוא דלאו דזקנו ליתא בנשים כדאמר פ"ק דקידושין (דף לה:)

1.

Suggestion: We cannot learn from them, for the Lav is not Shavah b'Chol. The Lav of Zekano does not apply to women, like it says in Kidushin (35b).

א"כ גם לרבנן תיקשה מנלן דבעלמא עשה דחי לא תעשה

2.

Rejection: If so, we can ask also against Rabanan, what is their source in general that Aseh Docheh Lo Sa'aseh!

ואומר הר"ף דמש"ה פריך לר"א דמוקי להאי ראשו משום נזיר דאיכא לאו ועשה וא"כ אית ליה עשה דוחה לא תעשה (הגהת ברכת ראש) מקרא אחרינא

(b)

Answer #1 (R. Peretz): We ask against R. Eliezer, because he establishes Rosho for Nazir, which has a Lav and an Aseh. If so, he [must] know that Aseh Docheh Lo Sa'aseh from another verse;

דאל"כ לא מצי לאוקמי לקרא דראשו ללא תעשה ועשה

1.

If not, he could not establish Rosho for a Lav and an Aseh;

אלא בלאו גרידא ובראשו דאיניש דעלמא למידחי לאו דהקפה כמו שרבנן מעמידין אותו לאשמועינן דהקפת כל הראש שמה הקפה וזקנו לאשמועינן דאפילו לאו ועשה דחי

i.

Rather, [he would establish it] for a Lav alone, for the head of a Stam person (not a Nazir), to override the Lav of Hakafah, like Rabanan establish it to teach that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah, and Zekano teaches that it is Docheh even a Lav and Aseh.

ואי לא הוה [כתיב ראשו לא הוי] ידעינן דהקפת כל הראש שמה הקפה קמ"ל ראשו.

2.

Had it not written Rosho, we would not know that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah. Rosho teaches [that it is].

ובתוספות אחרינא מפרש הכי לר"א עשה דדחי לא תעשה מנא ליה

(c)

Answer #2 (another Tosfos): We ask what is R. Eliezer's source that Aseh Docheh Lo Sa'aseh;

מדמוקי זקנו לעיל בכהן מצורע ודחי עשה דגילוח לאו ועשה דכהנים לאו דזקן ועשה דקדושים יהיו (הגהת ברכת ראש) אלמא פשיטא ליה לר"א בעלמא דעשה דחי לאו גרידא

1.

Since he establishes Zekano above for a Kohen Metzora, and the Aseh of Gilu'ach is Docheh the Lav and Aseh of Kohanim, i.e. the Lav of the beard and the Aseh "Kedoshim Yihyu", this implies that it is obvious to him that elsewhere, an Aseh is Docheh a mere Lav;

דאל"כ מנא ליה לאוקמיה בכהן לוקמיה בזקן דישראל דמצורע ולאשמועינן דעשה דגילוח דמצורע דחי לאו דהשחתה דישראל

i.

If not, what is his source to establish [Zekano] regarding a Kohen? He should establish it to teach about a Yisrael's beard, to teach that he Aseh of Gilu'ach Metzora is Docheh the Lav of shaving for Yisre'elim;

אבל בכהן מצורע דלמא לא דחי לאו ועשה דכהנים דקדושים

2.

However, a Kohen Metzora, perhaps [his Aseh to shave] is not Docheh the Lav and Aseh of Kohanim "Kedoshim [Yihyu]"!

דבשלמא לרבנן דמוקמי ראשו דמצורע למימר דעשה דגילוח דחי לאו דהקפת הראש א"כ ה"ה דעשה דמצורע דחי לאו דפאת זקן

(d)

Distinction: Granted, according to Rabanan, who establish Rosho of Metzora to teach that the Aseh of Gilu'ach is Docheh the Lav of Hakafas ha'Rosh, if so, similarly, the Aseh of Metzora is Docheh the Lav of the corners of the beard;

והלכך לישראל וכו'

1.

Therefore, for a Yisrael [we do not need Zekano, for we learn from Rosho. Rather, Zekano teaches about a Kohen - Birkas Rosh].

והר"ם אמר דלרבנן ניחא דמצינו למימר דראשו אם אינו ענין לשאינו שוה בכל דנפקא לן מזקנו אפילו לאו ועשה שאינו שוה בכל תניהו ענין ללאו השוה בכל

(e)

Answer #3 (Maharam): It is fine for Rabanan. We can say that Rosho, Im Eino Inyan (if we do not need it to teach that Aseh Docheh Lo Sa'aseh) that is not Shavah b'Chol, for we know from Zekano even a Lav and an Aseh that are not Shavah b'Chol, we use it to teach a Lav that is Shavah b'Chol.

ואל תתמה דהלא שפיר אצטריך ראשו לאשמועינן דהקפת כל הראש שמה הקפה

(f)

Question: We need Rosho to teach that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah!

דאיכא למימר [מסברא] נפקא ליה וכזה תמצא הסוגיא חלוקה ריש שני נזירין (לקמן דף נח. ושם)

(g)

Answer: We can say that we know this from reasoning. In this way, the Sugya is unlike the Sugya below (58a):

דמעיקרא בעי הש"ס למימר דמוקי ראשו להקפת ראש גרידא לאשמועינן דהקפת כל הראש שמה הקפה

1.

[Here], initially the Gemara wanted to say that we establish Rosho only for Hakafas Rosh, to teach that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah;

ובתר הכי צ"ל בכל (הגהת ברכת ראש) הסוגיא דהקפת כל הראש שמה הקפה מסברא (הגהת ברכת ראש)

2.

After this, we must say in the entire Sugya that we know that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah from reasoning;

ולרווחא (הגהת ברכת ראש) דמלתא אמרה הש"ס הכי את"ל דשפיר נפקא לן דעשה דוחה לא תעשה מגדילים דלכלאים אתי (הגהת ברכת ראש)

i.

Merely to cover all possibilities, the Gemara [initially] said so, if you will say that we properly learn Aseh Docheh Lo Sa'aseh from Tzitzis of Kil'ayim (then Rosho teaches only that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah);

אבל אי (הגהת ברכת ראש) אתי גדילים לכדרבא כדאמר במסכת יבמות (דף ד:) שקיל הש"ס דא"ה (כן הוא בדפוס ונציה) לרבנן שפיר נפקא דעשה דוחה לא תעשה באם אינו ענין

3.

However, if Gedilim comes to teach like Rava, like he said in Yevamos (4b, that wool and linen exempt garments of any material), the Gemara discusses [and concludes that] even so, Rabanan properly learn that Aseh Docheh Lo Sa'aseh through Im Eino Inyan;

ואז נאמר דהקפת כל הראש שמה הקפה מסברא (הגהת ברכת ראש) כדמסיק ריש פרק שני נזירין

4.

Then, we will say from reasoning that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah, like we conclude below (58a).

אבל לר"א דמוקי ראשו לנזיר מצורע וגם זקנו אתא לכהן

(h)

Explanation: [This is why the Gemara asks] however, according to R. Eliezer, who establishes Rosho for a Nazir Metzora, and also Zekano comes to teach about a Kohen, [what is his source that Aseh Docheh Lo Sa'aseh ha'Shavah b'Chol]?

אי גמרינן מנייהו נאמר דפליג בעלמא (הגהת ברכת ראש) דעשה דוחה לא תעשה ועשה

1.

If we learn from them, will we say that he argues everywhere and says that Aseh Docheh Lo Sa'aseh v'Aseh?!

i.

Note: We explain like Birkas Rosh, who moves the next two lines of Tosfos (printed in our Gemaros) to the end of this Dibur.

אלא משום דאיכא למפרך כדפריך (הגהת ברכת ראש) בריש מסכת יבמות (דף ה.ושם)

2.

Rather, [he does not learn from them] because we can ask like it asks in Yevamos (5a);

מה לכהן שכן אינו שוה בכל (הגהת ברכת ראש) מה לנזיר שכן ישנו בשאלה ואיצטריך תרוייהו

i.

We cannot learn from a Kohen, for [his Lav and Aseh are] not Shavah b'Chol. We cannot learn from a Nazir, because She'elah can undo [his Nezirus]. We need both of them.

ואכתי דעשה דחי לא תעשה השוה בכל מנליה (הגהת ברכת ראש)

3.

It is still difficult, what is his source that Aseh Docheh Lo Sa'aseh ha'Shavah b'Chol?

אבל לר"א צ"ל ע"כ דנפקא ליה דעשה דוחה ל"ת גרידא בכל לאו כהאי דאי לא תער מנא ליה במצורע

(i)

Explanation: However, you are forced to say that R. Eliezer derives that an Aseh is Docheh a Lo Sa'aseh alone for all Lavim like this (i.e. without an accompanying Aseh). If not, what is his source for a Metzora to shave with a razor?

דאי מראשו דלמא לאו למדחי נזיר דאית ביה תרי לאוי דהקפה ודנזיר (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) אלא לאו דהקפה גרידא

1.

He cannot learn from Rosho. Perhaps it does not come to override for a [Metzora] Nazir, for there are two Lavim, of Hakafah and of Nazir. Rather, it comes only for Hakafah [of one who is not a Nazir]!

אלא דס"ל השתא להש"ס דפליג ר"א [ואמר] הקפת כל הראש לא שמה הקפה

2.

Rather, now the Gemara holds that R. Eliezer argues, and holds that Hakafah of the entire head is not called Hakafah.

10)

TOSFOS DH Yalif me'Gedilim

תוספות ד"ה יליף מגדילים

(SUMMARY: Tosfos discusses why he must learn from Tzitzis.)

דסמכיה רחמנא ציצית לכלאים למימר דעשה דציצית דחי לא תעשה דכלאים

(a)

Explanation: The Torah wrote Tzitzis next to Kil'ayim, to teach that the Aseh of Tzitzis overrides the Lav of Kil'ayim.

ובהכי ניחא בריש מסכת דיבמות לא מצי הש"ס למיפשט דעשה דוחה לא תעשה גרידא השוה בכל מראשו וזקנו והכא פשיטא לרבנן דדחי בלא גדילים

(b)

Support: Based on this, we can answer [a difficulty]. In Yevamos (5a), the Gemara was unable to learn that an Aseh is Docheh a Lav alone that is Shavah b'Chol from Rosho and Zekano. Here, it is obvious to Rabanan that it is Docheh, without Tzitzis!

1.

Note: In Defus Vinitziya, Birkas Rosh and Be'eros ha'Mayim, this (DH Yalif) is not a new Dibur. It is the end of the previous Dibur (DH v'R. Eliezer). "Based on this", i.e. what Tosfos said above, that R. Eliezer holds that Hakafah of the entire head is not called Hakafah, we can resolve the Sugyos.

והשתא ניחא (הגהת ברכת ראש) דסוגיא דשמעתין דיבמות דבעי למימר דאיצטריך קרא לראשו דהקפת ראש שמה הקפה ולהכי ליכא לאוכוחי דעשה דוחה לא תעשה באם אינו ענין

2.

Now, this is fine. The Sugya in Yevamos wanted to say that we need "Rosho" to teach that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah. Therefore, we cannot prove from it that Aseh Docheh Lo Sa'aseh [ha'Shavah b'Chol] through Im Eino Inyan [just like R. Eliezer cannot learn from Im Eino Inyan, for if he had nothing else to learn from Rosho, he would learn from it that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah. Therefore, he must learn from Tzitzis];

[אבל הכא ס"ל כסוגיא דפרק שני נזירין דהקפת (הגהת ברכת ראש) כל הראש שמה הקפה מסברא.

i.

However, here we hold like the Sugya below (58a), that [Rabanan] know from reasoning that Hakafas Kol ha'Rosh is considered Hakafah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF