NAZIR 44 (Shmini Atzeres) - l'Iluy Nishmas Chaim Noach ben ha'Chaver Reb Yehudah (Kruskal). Dedicated by his son and family

נזיר דף מד. א

מה הם החילוקים בין ג' דיני נזיר?

לענין סתירה האיסור מותר מכללו כמה סותר
א. שלא להטמא נטמא סותר הותר במת מצוה סותר הכל ומביא קרבן
ב. שלא לגלח גילח סותר הותר בתגלחת מצוה [1] סותר ל' ואינו מביא קרבן
ג. אסור ביוצא מהגפן שתה אינו סותר לא הותר [2] אינו סותר כלל

נזיר דף מד: א

נזיר טמא ומצורע אחרי שהיזו בשלישי ובשביעי וטבל, מתי מביאים קרבנם?

גילחו בשביעי גילחו בשמיני
לר' עקיבא מביאים קרבן בשמיני נזיר טמא: מביא קרבן בו ביום [3]
מצורע: מביא קרבנו ביום תשיעי
לר' טרפון מביאים קרבן בשמיני מביאים קרבן בתשיעי [4]
-------------------------------------------------

[1] כגון שאם היה מצורע ונזיר שצריך לגלח מחמת צרעתו, מותר לגלח אפי' שהוא באמצע נזירותו.

[2] ואפי' שנשבע שישתה יין - שאז יש לו מצוה לשתות יין, אם הוא נזיר אסור לו לשתות.

[3] סובר ר"ע שיש חילוק בין מצורע לנזיר טמא, דנזיר "טהרתו תלויה בימיו", דהיינו שאם היזו עליו שלישי ושביעי וטבל ג"כ בשביעי קודם התגלחת מהני, ואין טהרתו תלויה גם בתגלחת, וכל מה שהוא מגלח זה רק כדי שיוכל להתחיל למנות נזירות טהרה - אבל אינה מעכבת את טבילתו. משא"כ מצורע ש"טהרתו תלויה בתגלחתו", דהיינו כל זמן שלא גילח לא יכול להטהר, ואפי' אם טבל קודם התגלחו צריך לחזור ולטבול אחר התגלחת, וכיון שגילח בשמיני אינו יכול להביא קרבנו עד שיהיה "מעורב שמש" דהיינו שיעבור עליו יום השמיני.

[4] וסברה הגמ' שאף שענה ר"ע לא קיבל ר' טרפון תשובתו, דהא תני האמורא הלל בברייתא שגילח בשמיני מביא קרבנותיו בתשיעי (והיה לגמ' קבלה שברייתא זו מדברת בנזיר טמא), ואם נאמר שר' טרפון חזר בו והודה לר"ע, א"כ אין כמו מי להעמיד את הברייתא הזו. ודחה רבא הראיה, והעמיד את הברייתא בכה"ג שגם טבל הנזיר רק ביום השמיני, וממילא לא יכול להביא קרבנותיו קודם התשיעי, אולם היכא שטבל קודם ביום השביעי - ונזיר יכול לטבול קודם תגלחתו, אה"נ דבכה"ג יתכן שמודה ר' טרפון לר"ע שמביא קרבנותיו בשמיני.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף