נזיר דף מה. א

נזיר שגמר נזירותו את תגלחת הטהרה, על איזה קרבן [1] מגלח?

לכתחילה בדיעבד
לר' יהודה על השלמים [2] שמקריב אותם ראשון אם גילח על אחד משלשתן שהקדים להקריבו יצא
לר' אלעזר על החטאת שמקריב אותה ראשון

היכן מגלח הנזיר או הנזירה?

נזיר זכר אשה נזירה
לכל התנאים בלשכת הנזירים בלשכת הנזירים
לר' שמעון שזורי בפתח אהל מועד בלשכת הנזירים

נזיר דף מה: א

נזירים דלהלן האם משלחים שערותיהם תחת הדוד?

נזיר טהור נזיר טמא
גילח בירושלים גילח במדינה גילח בירושלים גילח במדינה
לחכמים משלח שערו וכו' אינו משלח תחת הדוד
לר' מאיר משלח שערו תחת הדוד אינו משלח וכו'
לר' יהודה משלח שערו תחת הדוד אינו משלח תחת הדוד
-------------------------------------------------

[1] נזיר שגמר נזירותו מביא ג' קרבנות, כבשה לחטאת וכבש לעולה ואיל לשלמים, ואחר שמקריב אחד מן הקרבנות - וכדלהלן - הוא יכול לגלח, ונחלקו איזה מקריב ראשון שעליו יגלח.

[2] הגמ' מביאה ברייתא שמדייקת כן מפסוק, דכתיב (במדבר ו:יח) "וגלח הנזיר פתח אהל מועד", ועל כרחך אין הכוונה שיגלח הנזיר פתח אהל מועד דהרי זה דרך בזיון, או כמו שלמד ר' יאשיה דבר זה בק"ו ממה שאסור לעשות מדרגות למזבח, וא"כ מה שאמר "פתח אהל מועד" הכוונה היא לשלמים שנאמר עליהם (ויקרא ג:ב) "ושחטו פתח אהל מועד". ור' יצחק באיכא דאמרי למד זאת מהפסוק עצמו, דכתיב (במדבר ו:יח) "וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֶת רֹאשׁ נִזְרוֹ וְלָקַח אֶת שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ וְנָתַן עַל הָאֵשׁ אֲשֶׁר תַּחַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים", משמע שבמקום שהיה מבשל שם היה מגלח כדי שלא יהיה מחוסר הבאת השער - ומקום הבישול היה, וכן משמע שאחר הקרבת השלמים אז היה מגלח.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף