1) TOSFOS DH R. Yosi Omer Shifah u'Be'itah b'Batzek

תוספות ד"ה רבי יוסי אומר שיפה ובעיטה בבצק

(SUMMARY: Tosfos concludes that the Tosefta should say like our Gemara.)

פי' ולא בחיטין

(a) Explanation: [He rolls and beats the dough,] but not the wheat.

ובתוספ' (פ''ח) גרסינן אף בבצק ופליגא אהך

(b) Observation: In the Tosefta (8:14), the text says "even the dough." It argues with this [Beraisa].

ובתוספתא דיוקנית לא גרסי' אף:

(c) Remark: In precise [texts of the] Tosefta, the text does not say "even."

2) TOSFOS DH Asya Chukah Chukah mi'Lechem ha'Panim

תוספות ד"ה אתיא חוקה חוקה מלחם הפנים

(SUMMARY: Tosfos questions why we are able to learn the Gezeirah Shavah.)

תימה דבפ''ק (לעיל דף ח.) דרשינן חוקה דחביתין ובהקומץ רבה (שם דף יט.) דרשינן חוקה דלחם הפנים

(a) Question: Above (8a) we expound Chukah of Chavitim, and above (19a) we expound Chukah of Lechem ha'Panim! (Neither of them is Mufneh (free). Even though some hold that we can learn a Gezeirah Shavah in such a case (Nazir 23a), this is only if there is no challenge. Here we can challenge. We cannot learn Chavitim, which is a Korban Yachid (Temurah 14a), from a Korban Tzibur! Klei Chemdah (b'Sof Bamidbar, 7, cited in Daf Al ha'Daf (above, 51b) says that according to R. Shimon, who holds that when the Kohen Gadol dies, the Tzibur offers Chavitim, it is a Korban Tzibur. However, R. Yehudah argues, and here he learns the Gezeirah Shavah!)

3) TOSFOS DH d'Afreshinhu b'Lishaihu

תוספות ד"ה דאפרשינהו בלישייהו

(SUMMARY: Tosfos discusses what separation is possible and permitted before baking.)

לכאורה דאין שם תרומה עליהם בעיסה דבשחיטת הזבח הוא דקדשי ותנן בפ' התודה (לקמן דף עח:) שחטה עד שלא קרמו בתנור לא קדש הלחם

(a) Assertion: It seems that they are not called Terumah while it is a dough, for it becomes Kodesh through Shechitah of the Zevach, and a Mishnah below (78b) teaches that if he slaughtered [the Todah] before it formed a crust in the oven, the bread is not Mekudash.

ותימה דבסוף פ''ק דנדרים (דף יב.) אמרינן כחלת אהרן וכתרומתו מותר הא כתרומת לחמי תודה אסור והא תרומת לחמי תודה לאחר זריקת דמים הוא

(b) Question: In Nedarim (12a), we say [that if one forbade something] "like Chalas Aharon or like his Terumah", it is permitted. This implies that "like Terumas Lachmei Todah" is forbidden. Terumas Lachmei Todah is after Zerikah (then it is permitted)!

ומשני לפני זריקת דמים וכדרב טובי בר קיסנא כדאפרשינהו בלישייהו

1. It answers that it is before Zerikah, and like Rav Tuvi bar Kisna, that he separated them while they were a dough!

וצריך לומר דלאו תרומה ממש הוו עד אחר אפייה

(c) Answer: We must say that it is not truly Terumah until after baking. (I.e. until then it has only verbal Kedushah, that he may not use other bread in place of it.)

וא''ת דמשמע הכא דהך דרב טובי בר קיסנא בדיעבד ובפרק קמא דנדה (דף ו:) גבי שפחתו של רבן גמליאל שהיתה אופה ככרות של תרומה ומוקי לה בתרומת לחמי תודה

(d) Question: It connotes here that Rav Tuvi bar Kisna's law is b'Di'eved, and in Nidah (6b) regarding the Shifchah of R. Gamliel, who used to bake Terumah loaves, and we establish it to be Terumas Lachmei Todah...

ופריך תרומת לחמי תודה באפייה מאי בעי ומשני דאפרשינהו בלישייהו כדרב טובי בר קיסנא וכי לא עשתה מצוה מן המובחר

1. [The Gemara] asks, how are they Terumas Lachmei Todah while they are being baked?, and answers that he separated them while they were a dough, like Rav Tuvi bar Kisna's teaching. Did she not do the ideal Mitzvah?!

ויש לומר דהא דקאמר ארבע חלות הוא דיעבד דלכתחילה בעי ארבעים וגם היא עשתה ארבעים אלא שקודם אפייה הפרישה אותן של תרומה

(e) Answer: This that it says four Chalos is b'Di'eved. L'Chatchilah there must be 40. Also she did 40, just before baking them, she separated those that will be Terumah;

ולא הפרשה גמורה אלא שביררה אותן העתידות להיות תרומה לעשותן נאות ויפות:

1. It was not a full separation. Rather, she chose which will later be Terumah, in order to make them nice.

76b----------------------------------------76b

4) TOSFOS DH she'Ribah b'Midas Chalasan Oh she'Mi'et...

תוספות ד"ה שריבה במדת חלתן או שמיעט...

(SUMMARY: Tosfos explains the source for Menachos for which the Midah is Me'akev.)

זו גירסת הקונטרס טעמא משום דבלחם הפנים וחביתין כתיב חוקה לעכב ובלחמי תודה כתיב מצות בוי''ו

(a) Explanation: This is Rashi's text. The reason [the measure is Me'akev for these] is because it says about Lechem ha'Panim and Chavitim "Chukah" to be Me'akev, and [some include] Lachmei Todah, for it is written Matzos with a Vov.

אבל בשאר מנחות כתיב מצת ואפילו כתיב בהו מצות בוי''ו גמר ממנחת מאפה

(b) Distinction: However, in other Menachos it is written Matzas (without a Vov). And even if it is written Matzos with a Vov, we learn [other Menachos] from Minchas Ma'afe Tanur.

ונזירות דכתיב שלמיו לרבות שלמי נזיר

(c) Explanation (cont.): And [those who include Todah include also] Nezirus, for it is written [about Todah] "Shelamav" to include Shalmei Nazir.

ודבר תימה היאך יכול לכוין בחביתין שיהיו שוות דלקמן בריש שתי מדות (דף פז:) אמרינן דמחלקה ביד

(d) Question: This is astounding! How can he be precise about the Chavitim that [the two halves] are equal? Below (87b) we say that he divides them by hand! (Yashar v'Tov - Rashi connotes that making them too big disqualifies. If the Pesul were only for making too many Chalos, this would be fine.)

5) TOSFOS DH Kol ha'Menachos she'Ribah b'Midas Esronan Oh she'Mi'et...

תוספות ד"ה כל המנחות שריבה במדת עשרונן או שמיעט...

(SUMMARY: Tosfos concludes that a Gezeiras ha'Kasuv mandates the precise Shi'ur.)

פירש בקונטרס בלשון (אחר) [צ"ל ראשון - ישר וטוב] משום דכשריבה הוה קומץ נקמץ [צ"ל נמי - ישר וטוב] מן החצי היתר ונמצא שאין (עשרון קומץ) [צ"ל לעשרון קומץ שלם - ישר וטוב] והוה ליה קומץ חסר

(a) Explanation #1 (Rashi, first Perush): When he put too much, the Kometz is taken also from the extra half [Isaron]. It turns out there is not a full Kometz for the Isaron, and it is a deficient Kometz;

ואם מיעט במדת (עשרונות) [צ"ל עשרונן - ישר וטוב] הוה לה מנחה חסירה

1. And if he decreased the size of their Isaron, it is a deficient Minchah.

וקשה דהא אסיקנא בהקומץ רבה (לעיל כד:) דקומץ בדעתו דכהן תליא מילתא ואעשרון קא קמיץ

(b) Question: We concluded above (24b) that the Kometz depends on the intent of the Kohen, and he takes the Kometz for the Isaron!

ונראה כלשון אחר שפירש דכתיב שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל ואם ריבה או מיעט פסולות דגזירת הכתוב היא ואסור לשנותו

(c) Explanation #2: The other version of Rashi is primary. It is written three Esronim for a bull, and two Esronim for a ram. If he increased or decreased it is Pasul, for it is a Gezeiras ha'Kasuv, and it is forbidden to change it.

6) TOSFOS DH b'Dakah b'Gasah b'Dakah b'Gasah

תוספות ד"ה בדקה בגסה בדקה בגסה

(SUMMARY: Tosfos brings the Tosefta.)

תניא בתוספתא העומר היה מניפו בי''ג נפות שתי הלחם בי''ב לחם הפנים בי''א בדקה בגסה בדקה שתהא קולטת את הסולת בגסה שתהא קולטת את הסובין

(a) Citation (Tosefta): They sifted the Omer with 13 sieves, Shtei ha'Lechem with 12, and Lechem ha'Panim with 11, with fine and coarse [sieves]. A fine sieve absorbs the Soles, and the coarse absorbs the bran;

רבי שמעון בן אלעזר אומר י''ג נפות היו זו על גבי זו והתחתונה שבכולן עשויה שתהא קולטת את הסולת:

1. R. Shimon ben Elazar says, there were 13 sieves one on top of another. The bottom of all of them absorbs the Soles.

7) TOSFOS DH ha'Todah Ba'ah Chamesh Sa'in Yerushalmiyos...

תוספות ד"ה התודה היתה באה חמש סאין ירושלמיות...

(SUMMARY: Tosfos explains that here, we follow the initial Shi'ur.)

כמו שהוסיפו על הסאה שתות כך הוסיפו על האיפה שתות (דלעיל קים לן גם) [צ"ל ולעולם קים לן דגם - צאן קדשים] עכשיו איפה שלש סאין

(a) Explanation: Just like they added a sixth on the Se'ah, so they added a sixth on the Eifah. Really, we hold that also now an Eifah is three Sa'im.

וא''ת כי אמר רחמנא עשרון ניזיל בתר השתא כדאשכחן גבי חמש סלעים של בן בפ' יש בכור (בכורות נ.) בתר דאוסיפו עלייהו

(b) Question: When the Torah said "Isaron", we should follow [what is called Isaron] now, like we find regarding five Sela'im of [Pidyon] ha'Ben, in Bechoros (50a), after they increased on [the size of Sela'im]!

ויש לומר דשאני התם דגלי קרא כדדרשינן מדכתיב יהיה:

(c) Answer: There is different, for the Torah revealed, like we expound from "Yihyeh".

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF