1) TOSFOS DH Mah Lehalan Yetzikah u'Blilah Af Kan Yetzikah u'Blilah

תוספות ד"ה מה להלן יציקה ובלילה אף כאן יציקה ובלילה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gezeirah Shavah is needed.)

תימה למה לי למילף מג''ש דקרבנך קרבנך תיפוק לי דמרבינן בסמוך מדכתיב מנחה לרבות כל המנחות ליציקה ולא ממעטינן אלא מנחת מאפה

(a) Question: Why must I learn from a Gezeirah Shavah "Korbanecha-Korbanecha"? I already know this, since we include below from "Minchah" to include all Menachos for Yetzikah. We exclude only Minchas Ma'afe!

ומצינו למימר דעיקר ג''ש למתן שמן בכלי אתיא ויציקה ובלילה דהכא הוא הדין דבלאו ג''ש הוה ידעינן מדכתיב מנחה

(b) Answer #1: We can say that the Gezeirah Shavah is primarily for putting oil in the Kli. Yetzikah and Blilah here, also without the Gezeirah Shavah I would know them, since it is written Minchah.

ועוד נראה דבלילה נמי איצטריך ג''ש דמדכתיב מנחה לא מרבינן אלא יציקה לחודה דעל יציקה כתיב ומרבינן מיניה פתיתה לכל מנחות דפתיתה ויציקה כתיבי בההוא קרא

(c) Answer #2: The Gezeirah Shavah is needed also for Blilah. From "Minchah" I would include only Yetzikah, for [Minchah] was written about Yetzikah, and we include from it Pesisah for all Menachos, for Pesisah and Yetzikah are written in that verse.

ומיהו צריך לדקדק דבמנחת סולת ובמנחת העומר דלא כתיב בהו בלילה (מתן שמן בכלי קודם לעשייתן) [צ"ל ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן מנין - ישר וטוב]

(d) Question: In Minchas Soles and Minchas ha'Omer, about which it is not written Blilah and putting oil in the Kli before making them, what is the source?

תינח מחבת ומרחשת דכתיב קרבנך אלא שאר מנחות מנלן

1. Granted, Machavas and Marcheshes, it says Korbanecha about them. However, what is the source for other Menachos?

ואם נפרש מדכתיב מנחה במחבת מרבינן כל מנחות לשלשה מתנות שמן

2. Suggestion: Since it says Minchah regarding Machavas, we include all Menachos for three Matanos of oil.

א''כ [צ"ל כי] היכי דממעטינן מאפה מיציקה מדכתיב עליה והיא נמעט נמי ממתן שמן בכלי קודם לעשייתן דהנך תיבות גבי הדדי כתיבי ויצקת עליה שמן מנחה היא

3. Rejection: If so, just like we exclude Ma'afe from Yetzikah, because it says Aleha and Hi, we should exclude also from putting oil in the Kli before making them, for these words are written together - "v'Yatzakta Aleha Shemeh Minchah Hi"!

ונראה לפרש דגבי שלשה מתנות שמן כל המנחות למידות זו מזו בלא שום ג''ש מסברא בעלמא דכיון דטעונות מתנות שמן נלמד סתום מן המפורש כעין גלוי מילתא בעלמא

(e) Answer: Regarding three Matanos of oil, we learn all Menachos from each other without any Gezeirah Shavah, from mere reasoning. Since they require Matanos of oil, we learn Sasum (what was not taught explicitly) from the explicit. It is like a mere Giluy Milsa.

והא דצריך הכא קרבנך לג''ש

(f) Implied question: Why do we need here Korbanecha for a Gezeirah Shavah?

היינו משום דכיון דבמחבת כתיב יציקה אחרונה ובמרחשת כתיב מתן שמן בכלי בתחילה ה''א שזו דינה בכך וזו דינה כך

(g) Answer: Since regarding Machavas Yetzikah is written last, and regarding Marcheshes putting oil in the Kli is written first, one might have thought that this [Minchah], its law is like this, and this [Minchah], its law is like this;

אבל אחר שמלמדינו בג''ש ליתן האמור של זה בזה ה''ה בכל המנחות חוץ ממאפה דמיעטה רחמנא מיציקה

1. However, after we learn from a Gezeirah Shavah to apply to what was said about this to this, the same applies to all Menachos except for Ma'afe, which the Torah excluded from Yetzikah;

ומשום דכתיבי מיעוטי גבי יציקה הוא דאיצטריך ליה מנחה לרבות כל המנחות ליציקה

2. Because the exclusions are written about Yetzikah, "Minchah" is needed to include all Menachos for Yetzikah.

2) TOSFOS DH Shapir ka'Amrei Lei Rabanan u'Mai Hi

תוספות ד"ה שפיר קאמרי ליה רבנן ומאי היא

(SUMMARY: Tosfos concludes that "Shapir ka'Amrei Lei" is not a question.)

תימה מעיקרא פשיטא ליה דשפיר קאמרי רבנן ואח''כ בעי מאי היא

(a) Question #1: Initially it was obvious to [the Makshan] that Rabanan said properly, and afterwards he asks "what is this [that Rabanan said]?"! (The Dibur ha'Maschil shows that Tosfos' text of the Gemara was like Shitah Mekubetzes brings.)

ועוד שאין מתרץ כלום אקושיא זו

(b) Question #2: [The Gemara] does not answer this question at all (Rabanan said properly! How can Rebbi answer?)

ונראה לפרש דלאו קושיא היא אלא בניחותא קאמר דשפיר קאמרי ליה רבנן

(c) Explanation: It seems that this is said b'Nichusa, i.e. it is not a question. Rabanan said properly to [Rebbi].

כדחזינן בתוספתא דחזר בו רבי דאמר נראין דבריהן מדבריי

(d) Support: We find in the Tosefta that Rebbi retracted, and said "their words are better than mine."

ומאי היא כלומר מאיזה טעם אמר ר' שמואל בר רב יצחק רביעית שמן היא ומתחלקת לכמה חלות ולאחר אפייתן יבישות הן ובולעות שמן מחמת האור וברביעית שמן לא ספקא להו

(e) Explanation (cont.): "Mai Hi" means from which reason? Rav Shmuel bar Rav Yitzchak said, it is a Revi'is of oil, and it is divided among many Chalos. After they are baked they are dry, and absorb oil due to the fire, and a Revi'is of oil does not suffice for them.

3) TOSFOS DH u'Mah Chalos she'Ein Te'unos Meshichah v'Chulei

תוספות ד"ה ומה חלות שאין טעונות משיחה כו'

(SUMMARY: Tosfos questions the Havah Amina to learn from each other to the other.)

צריך לדקדק אי שייך כאן כל חד וחד תיקום בדוכתיה

(a) Question: One must be meticulous [to clarify] whether or not applies here "each stands in its place" (we do not learn from either to the other).

4) TOSFOS DH k'Min Chai

תוספות ד"ה כמין כי

(SUMMARY: Tosfos brings different explanations of this.)

צייר בקונט' כמין טי''ת

(a) Explanation #1: Rashi drew [the shape of Chai] like a Tes.

ובפירושי חומש פי' גימל

(b) Explanation #2: In his Perush on Chumash, Rashi explained like a Gimel.

ויש מפרישים כמין נון או כמין כ'

(c) Explanation #3: Some say that it is like a Nun or Chaf.

ובערוך פירש דתניא בכריתות (דף ה:) המלכים מושחין כמין נזר והכהנים כמין כי יוונית פירוש יצק שמן על ראש [אהרן] ויורד אילך ואילך כמין שני (מרגליות) [נראה שצ"ל מרגלות] וזהו צורתו

(d) Explanation #4 (Aruch): A Beraisa in Kerisus (5b) teaches that kings they anoint (put the oil in a shape) like a crown, and Kohanim Gedolim like a Greek Chai. I.e. [Moshe] poured oil on Aharon's head, and it descended in two directions, like two legs (coming out of the torso), and this is its form. (Musaf ha'Aruch and Tif'eres Yisrael (Zevachim 10:37) drew the form of an upside-down V.)

1. Note: Rashi in Kerisus (5b DH k'Min) and the Rambam (Hilchos Klei ha'Mikdash 1:9) drew the form of an "X". Tif'eres Yisrael (ibid.) concludes like the Rambam.

5) TOSFOS DH Eima Lehotzi Minchah v'Chulei

תוספות ד"ה אימא להוציא מנחה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask so about Pesisah.)

הקשה בקונטרס גבי פתיתה נמי לפרוך אימא להוציא מנחת כהנים

(a) Question (Rashi): Also regarding Pesisah we should ask so, to exclude Minchas Kohanim!

ותירץ דמסתברא מנחת כהנים הוה ליה לרבויי (בדין) [נראה שצ"ל כדין, כברש"י כת"י עה:] מנחת מחבת (שכן פתיתה כתיבא ביה בהדיא ושתיהן) [צ"ל שפתיתה כתיבא ביה בהדיא שכן שתיהן - חק נתן] מנחת יחיד ונפש כתיב בפרשה

(b) Answer (Rashi): Presumably, we should include Minchas Kohanim like the law of Minchas Machavas, about which Pesisah is written explicitly, for both of them are Minchas Yachid and Nefesh is written in the Parshah;

למעט שתי הלחם ולחם הפנים דציבור הן:

1. This excludes Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim, which are of the Tzibur.

75b----------------------------------------75b

6) TOSFOS DH Eizehu Davar she'Tzarich Shnei Mi'utin v'Chulei

תוספות ד"ה איזהו דבר שצריך שני מיעוטין כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not expound like we did about Hagashah.)

תימה דלעיל בסוף כל המנחות באות מצה (דף ס:) גבי הגשה דכתיבי מיעוטי טובא ממעטינא מקמא שתי הלחם ולחם הפנים דאין מהן לאשים וממיעוט שני מנחת נסכים שאינה באה בגלל עצמה וממיעוט שלישי מנחת כהנים ומנחת כהן משיח שאין מהן לכהנים

(a) Question: Above (60b), regarding Hagashah, that many exclusions are written, from the first we exclude Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim, for none of them goes to the fire, and the second exclusion for Minchas Nesachim, which does not come due to itself, and the third exclusion for Minchas Kohanim and Minchas Kohen Mashi'ach, from which Kohanim do not get anything;

והשתא הכא גבי יציקה דאיכא תרי מיעוטי נהי דלא צריך למעוטי שתי הלחם ולחם הפנים שאפילו שמן אינה טעונה כדממעיט להו בפרק כל המנחות (גם זה שם)

1. Here, regarding Yetizkah, that there are two exclusions - granted, we need not exclude Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim, for they do not even require oil, like we exclude them there...

מכל מקום נוקי קמא למעוטי מנחת נסכים ואידך למעוטי מנחת כהנים ומנחת כהן משיח מטעמים דהתם

2. In any case, we should establish the first exclusion for Minchas Nesachim, and the other to exclude Minchas Kohanim and Minchas Kohen Mashi'ach, for the reasons there!

ויש לומר דלא דמי דגבי הגשה איכא תלתא מיעוטי ולא שייך לאוקמי כולהו במנחת מאפה

(b) Answer: This is different. Regarding Hagashah there are three exclusions, and we cannot establish all of them for Minchas Ma'afe;

אבל הכא דליכא אלא תרי מיעוטי ואיכא לקיומי תרוייהו במנחת מאפה מקיימינן

1. However, here there are two exclusions, and we can establish both of them for Minchas Ma'afe, so we do so.

7) TOSFOS DH Chavitza

תוספות ד"ה חביצא

(SUMMARY: Tosfos brings three opinions about this.)

פי' בקונטרס תבשיל שקורין שלינקו''ק שמפררין בו פת

(a) Explanation #1 (Rashi): This is a cooked food called Shelinkok. Bread is crumbed into it.

וקשה מה ענין זה אצל מנחות שהבישול מבטלו כאן מתורת לחם

(b) Question: How is this relevant to Menachos? Here, the cooking is Mevatel it from the form of bread!

ואי משום דטיגון דמנחה חשיבא כבישול דחביצא

1. Suggestion: Frying of Menachos is like cooking of Chavitza.

והא בסמוך מייתי עלה ליקט מכולן דליכא שום טיגון

2. Rejection #1: Below, we bring about this "if one gathered from all of them...." - there no frying!

ועוד אמרינן בפרק כיצד מברכין (ברכות לז.) גבי חטה טחנה לשה אפאה ובשלה בזמן שהפרוסות קיימות מברך המוציא אין הפרוסות קיימות מברך בורא מיני מזונות

3. Rejection #2: We say in Brachos (37a) regarding wheat - if he grinded it, kneaded it, baked it and cooked it, if the pieces are intact, he blesses ha'Motzi. If the pieces are not intact, he blesses Borei Minei Mezonos;

משמע אין הפרוסות קיימות אפילו יש בהן כזית

i. Inference: If the pieces are not intact, even if they are a k'Zayis [he blesses Borei Minei Mezonos].

ועוד בסמוך דקאמר ולרבי ישמעאל דמחזירן לסולתן הכי נמי דלא מברך המוציא

4. Rejection #3: Below, [Abaye] says "and according to R. Yishmael, he returns them to flour (breaks them very finely). Will you say that Kohanim do not bless ha'Motzi?!"

היכי בעי למימר דמברך וכי יש לך אין פרוסות קיימות יותר מזה

i. How did he want to say that he blesses ha'Motzi? Is there a greater case of "the pieces are not intact" than this?!

ומפרש ר''ת דחביצא הן פתיתין דקין שמדביקין אותן על ידי דבש או על ידי חלב ושומן כעין טיגון של מנחה

(c) Explanation #2 (R. Tam): Chavitza is fine [bread] crumbs stuck together via honey or Chelev and lard, like frying of a Minchah.

ובערוך פי' כעין חביצא דתמרי שפירר הפת בקערה ושופך מרק עליהן

(d) Explanation #3 (Aruch): It is like Chavitza of dates. He crumbs the bread in a bowl, and pours soup on it.

8) TOSFOS DH Hayah Omed u'Makriv Menachos bi'Yerushalayim

תוספות ד"ה היה עומד ומקריב מנחות בירושלים

(SUMMARY: Tosfos discusses in which cases he blesses she'Hecheyanu.)

פירש בקונטרס כהן שלא הביא מנחה בשנה זו

(a) Explanation #1 (Rashi): [This refers to] a Kohen who did not bring a Minchah this year [until now].

ולא היה לומר הביא דמנחת כהן כליל היא ובמנחה הנאכלת מיירי כדקאמר נטלן לאוכלן

(b) Objection: He should not have said "bring" (which connotes that he offers his own Minchah), for a Minchas Kohen is Kalil, and we discuss a Minchah that is eaten, like it says "if he took them to eat them..."!

ויכול לפרש כהן שלא הקריב מנחה בשנה זו ומיירי במנחת ישראל

(c) Explanation #2: He can explain a Kohen who did not offer a Minchah this year [until now], and we discuss a Minchas Yisrael.

עוד לשון אחר פירש ישראל שלא הביא מנחה מימיו

(d) Explanation #3: [Rashi] gave another explanation. [This refers to] a Yisrael who did not offer a Minchah in his lifetime [until now].

וקשה דנטלן לאוכלן קתני וישראל לא מצי אכיל

(e) Objection: It says "if he took them to eat them..." A Yisrael may not eat [Menachos]!

וה''ר (שמעון) [צ"ל שמעיה - שיטה מקובצת] פירש בברכות (דף לז:) דדוקא במנחות לפי שאין רגילין להתנדב מנחות

(f) Explanation #4 (Rabbeinu Shemayah, in Brachos (37b)): [He blesses she'Hecheyanu] only for Menachos, because it is not common to volunteer Menachos.

ואי אפשר לומר כן דבתוספתא קתני נמי הכי גבי זבח

(g) Rebuttal: One cannot say so, for a Tosefta teaches so also about a Zevach!

ונראה לפרש דלפי שהיו משמרות מתחדשות ומתחלפות פעמיים בשנה [צ"ל דכ"ד משמרות היו - שיטה מקובצת] ולכל משמרה היו [צ"ל ששה - שיטה מקובצת] בתי אבות נמצא שלא היו מקריבין אלא שני ימים בשנה וזמן קבוע להם להקריב לחצי שנה יום אחד לפיכך מברך אזבח ואמנחה שהחיינו לזמן

(h) Explanation #5: Because new Mishmaros came and switched [and each Mishmar served only] twice in a year, for there were 24 Mishmaros, and each Mishmar had six Batei Avos (a different subdivision of the Mishmar offered each day), it turns out that [each Kohen] offered only two days in a year, and there is a fixed time for them to offer, one day in half a year. Therefore he blesses on a Zevach or Minchah she'Hecheyanu at the time [he offers].

9) TOSFOS DH Liket mi'Kulan

תוספות ד"ה ליקט מכולן

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to from the five grains.)

אחמשת המינים קאי ובפסח

(a) Explanation #1: This refers to the five species [of grain], and during Pesach.

והא ליכא למימר דאמנחות קאי

(b) Implied suggestion: Perhaps it refers to Menachos!

דקתני אם חמץ הוא וכל המנחות באות מצה כך פירש בקונטרס

(c) Rejection: This cannot be, for it says "if it is Chametz", and all Menachos are Matzah. So Rashi explained.

ויש פירושים שכתוב בהן אפתיתין שאין בהן כזית ולא איתפרש לן היכא

(d) Explanation #2: In some Perushim, it is written [that this refers to] crumbs less than a k'Zayis. It is not explained where [this refers to].

10) TOSFOS DH Afilu Pirurin she'Ein Bahen k'Zayis

תוספות ד"ה אפילו פירורין שאין בהן כזית

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Brachos.)

וא''ת הא דאמרינן בפרק כיצד מברכין (שם לט. ושם) פת צנומה בקערה מברכין עליה המוציא ופליגא דר' חייא בר אבא דאמר צריך שתכלה ברכה עם הפת

(a) Question: [R. Chiya bar Ashi] says in Brachos (39a) that dry bread soaking in a bowl, one blesses on it ha'Motzi. He argues with R. Chiya bar Aba, who says that one must finish the Brachah with the loaf (while it is still whole);

היכי דמי אי דליכא לחם אחר הא מסקינן הכא דמברך המוציא

1. What is the case? If there is no other bread, we conclude here that he blesses ha'Motzi!

ואי דאיכא לחם אחר על הגדול מברך דעד כאן לא פליגי התם אלא בפתיתין גדולים ושלימים קטנים אבל פתיתין גדולים ופתיתין קטנים פשיטא (הואיל ואיכא לחם אחר שלם) [צ"ל ואי איכא לחם אחר שלם פשיטא - צאן קדשים] דאההוא לחם מברך

2. If there is other bread, he blesses on the big! They argue there only about big pieces and small whole loaves, but big pieces and small pieces, obviously he blesses on the big]! And if there is another whole bread, obviously he blesses on that bread!

ונראה לפרש דמיירי התם בככר שמפרר ממנו בקערה לשם ברכה כדי לברך עליו המוציא:

(b) Answer: There it discusses a loaf that he crumbles from it in a bowl for the sake of the Brachah, in order to bless on it ha'Motzi. (The first opinion holds that when it is dry, it is not proper for a Brachah. The latter holds that one must bless while it is whole.)

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF