מנחות דף צח. א

לחם הפנים צריך לסדרו בשתי מערכות של שש שש שיהיו י"ב חלות, אם סדרו
באופנים אחרים מה הדין מנלן?

מה הדין? מנין?
אחת של ארבע ואחת של שמונה פסול דכתיב "שש המערכת" [1]
שלש של שש שש פסול דכתיב "שתים עשרה חלות" [2]
שלש של ארבע ארבע פסול דכתיב "שתים" וכתיב "שש"
שתים של שבע שבע לרבי: כשר
לחולקים: פסול
לרבי: על - בסמוך משמע
לחולקים: "ונתת על המערכת לבונה" [3]

מנחות דף צח: א

לאיזה כיוון היו מונחים השולחנות המנורה והארון?

השולחנות והמנורה הארון
לרבי מזרח למערב - לאורך הבית מצפון לדרום - לרוחב הבית
לר' אליעזר בר' שמעון מצפון לדרום - לרוחב הבית מצפון לדרום - לרוחב הבית

איזה נר הוא נר המערבי?

לרש"י לתוס'
לרבי [- ממזרח למערב] החיצון של צד מערב [4] הנר השני ממזרח
לראב"ש [- מצפון לדרום] נר האמצעי נר האמצעי

-------------------------------------------------

[1] לשון הפסוק [ויקרא כד: ה-ו] הוא: "ולקחת סולת ואפית אותה שתים עשרה חלות, ושמת אותם שתים מערכות, שש המערכת".

[2] והגם שכתוב "שתים מערכות, שש המערכת", עדין הייתי חושב שיעשה שלוש מערכות של שש, כי הייתי דורש "שתים המערכת" אלו שתי מערכות, ו"שש המערכת" בא להוסיף לעוד מערכת שלישית של עוד שש.

[3] פי' דכיון שצריך לתת שני בזיכי לבונה על המערכת, ואם יהיו הבזיכים על הלחם השביעי הוי ליה חציצה, ולכן החולקים על רבי ס"ל שפסול ולא אמרינן על החלות העליונות שרואים אותם כאילו הם אינם. אכן, רבי ס"ל שעל המערכת היינו בסמוך, שנותן אותם על השולחן [וכמבואר ברבינו גרשום] וכשיטת אבא שאול לעיל במשנה (דף צו.), וא"כ אין הלחם השביעי מהוה חציצה, ואפשר לחושבו כמי שאינו. [ומדברי התוס' בד"ה רואין, לכאורה משמע שגם לרבי היו הבזיכים על הלחם ממש, וצ"ל שכוונתם רק לסלקא דעתין, אבל למסקנא אמרינן לרבי שהי בסמוך למערכת, וע' יוסף דעת עמ' רמ"ה אות ג'].

[4] והיינו כשיטת הרמב"ם שהנר הכי חיצוני הסמוך למערב הוא הנר המערבי, אכן העירו המפרשים שרש"י סותר שיטתו בשבת (דף כב:) שפירש שם כמו תוס', וע' גם ברש"י לעיל (דף פו:).

עוד חומר לימוד על הדף