MENACHOS 99 (14 Sivan ) - Dedicated by Doug Rabin in memory of his mother, Leah Miriam bat Yisroel (Lucy) Rabin, in honor of her Yahrzeit.

מנחות דף צט. א

האם היו מסדרים לחם הפנים על שאר שולחנות שעשה שלמה,
ובמה תלויה המחלוקת? [תוד"ה תרי].

האם היו מסדרים? במה תלויה המחלוקת?
לר' אלעזר בן שמוע על כולם היו מסדרים ס"ל כמ"ד ממזרח למערב [1]
לר' יוסי בר' יהודה לא היו מסדרים ס"ל כמ"ד מצפון לדרום [2]

מה היתה מדת רוחב הלוחות, וכיצד היו מונחים בארון? [תוד"ה מלמד].

כמה רוחב כל לוח? כיצד היו מנוחים בארון?
להבנת התוס' בתחילה (לגמ' בב"ב) ששה טפחים [3] שברי הלוחות תחת השלמות [4]
לירושלמי בשקלים ותענית שלשה טפחים ונחים זה אצל זה לאורך הארון [5]

מנחות דף צט: א

מהו הכי פחות שצריך אדם ללמוד כדי לקיים מצות "לא ימוש"?

מהו השיעור הכי פחות?
לר' אמי אליבא דר' יוסי לשנות פרק אחת שחרית ואחד ערבית
לר' יוחנן אליבא דרשב"י לקרוא ק"ש שחרית וערבית
לר' ישמעאל ללמוד יום ולילה - בכל זמן

-------------------------------------------------

[1] והיינו שחמש השולחנות בשורה שכלפי קיר הצפוני היו רחוקים מהקיר הצפוני שתים וחצי אמות והיו יכולים הכהנים לעבור שם ולתת לחם על השולחנות - ונמצאו כל השולחנות ראויים לשרות, והיו מסדרים פעמים בזה ופעמים בזה - כדפירש"י.

[2] כתבו התוס' שכיון שהיו מסודרים מצפון לדרום ודבוקים השולחנות לקיר הצפוני, א"כ לא היו ראויים לשירות.

[3] בסוגיא בב"ב (דף יד.) אמרינן שהלוחות היו ארכן (ר"ל גובהן כשהם עומדים) ששה ורחבן ששה ועוביין שלשה. ובפשיטות ההבנה שכל לוח היה רחבו ו' טפחים [ולא ששני הלוחות ביחד היה רחבן ו' טפחים]. והנה בארון היו ארבע לוחות ב' לוחות שלמות וב' שבורות, ואם היו עומדים כל הד' לוחות זה אצל זה, היה שטח רחבן כ"ד טפחים, ואילו הארון כולו רחבו או ט"ו טפחים כדעת ר"מ, או י"ב טפחים ומחצה כדעת ר' יהודה.

[4] לכן תירצו תוס' שהיו הלוחות השלמות מונחות על השבורות. פי' שהניחו הלוחות בארון בשכיבה, וכיון שעוביין הוא רק ג' טפחים, א"כ כשהניחום בשכיבה עלו רק לגובה ג' טפחים, ועל הלוחות השבורות הניחו לשני הלוחות השלמות ג"כ בשכיבה.

[5] דכל הד' לוחות לקחו רק שטח של י"ב טפחים ברחבן, ושפיר אפשר היה להניחם זה אצל זה בארון לאורכו של ארון.

עוד חומר לימוד על הדף