MENACHOS 50 (20 Tishrei) - Dedicated by Al and Sophia Ziegler of Har Nof, Jerusalem, and their son Jared, in loving memory of Al's mother, Chaya bas Berel Dov Ziegler, on the day of her Yahrzeit - and towards Jared's continued growth in Torah and Yir'as Shamayim.

מנחות דף נ' ע"א

כשלא הקריב תמיד של שחר, האם מקריב תמיד של בין הערבים?

במזבח שלא נתחנך עדיין במזבח שנתחנך - ולענין אותם כהנים שלא הקריבו [1]
לתנא קמא לא יקריב יקריב
לר' שמעון לא יקריב שלא הקריבו שוגגין או אנוסין: יקריב
שלא הקריבו מזידין: לא יקריב

לא הקטירו קטורת בבוקר [אפי' במזיד], האם יכולים אותם כהנים להקטיר בבין הערבים? ואיזה שיעור מקטירים?

האם מקטירים? [2] איזה שיעור מקטירים?
לתנא קמא מקטירים חצי מנה
לר' שמעון מקטירים מנה שלם

האם קטורת באה באופנים ובמקומות דלהלן?

ביחיד בציבור
במזבח הפנימי אינה באה בנדבה: אינה באה
בחובה: באה
במזבח החיצון אינה באה
(מלבד הנשאים - בהוראת שעה)
אינה באה

מנחות דף נ' ע"ב

נפטר הכהן גדול ומינו אחר תחתיו - שהדין שמביא השני עשרון שלם [3] - ומחצה שנשאר מראשון ומחצה שנשאר משני אובדים, האם צריך עיבור צורה (שיפסל בלינה), או נשרף מיד?

המחצה שנשאר מהראשון המחצה שנשאר מהשני
לתנא דבי רבה בר אבוה טעון עיבור צורה טעון עיבור צורה
לרבנן טעון עיבור צורה לרב נחמן: ישרף מיד
לרב אשי: טעון עיבור צורה

כיצד אופים ומטגנים את המנחה, ומנלן?

כיצד עושים? איך דרשינן ל-"תופיני"?
(ויקרא ו' י"ד)
לר' יוחנן ולרבי אופה ואח"כ מטגן תאפינה נאה [4]
ל' חנינא ולת"ק דברייתא מטגן ואח"כ אופה תאפינה נא [5]
לר' יוסי / לר' דוסא לל"ק: אופה מטגן ואופה
לשאר לשונות: מטגן ואופה [6]
תאפינה נא ונאה

-------------------------------------------------

[1] הנה בכהאי גוונא שכבר נתחנך המזבח, בזה נחלקו וכדלהלן; דלתנא קמא בכל אופן מקריבים בבין הערבים. ולר' שמעון רק אם לא הקריבו בשוגג, אולם אם לא הקריבו במזיד, הדין שאותם כהנים שהיו צריכים להקריב בבוקר ופשעו ולא הקריבו, קנסו אותם חכמים שלא יוכלו להקריב לתמיד של בין הערבים. אולם המזבח לא יתבטל, דיקריבו כהנים אחרים.

[2] ומיירי בין במזבח שנתחנך ובין במזבח שלא נתחנך, וכדקתני טעמא במשנה; שמזבח הפנימי מתחנך בקטורת של בין הערבים דוקא, ולכך הדין כאן שונה ממזבח העולה, ששם במזבח שלא נתחנך ולא הקריב עליו בבוקר - אין מקריבים בו תמיד של בין הערבים כלל, וכאן כן מקטירים. [כן הוא לפירוש התוס' בד"ה שאין - שטעם המשנה שאין מחנכים וכו', קאי בין לרבנן ובין לר"ש, וקאי על מה שמקטירים קטורת בבין הערבים אף שלא הקטירו בבוקר ואף שלא נחתנך עדין המזבח. אולם לרש"י במשנה לעיל, שפירש שאין מחנכים אלא בקטורת הסמים - של מנה שלם, שמבואר מפירושו שס"ל שהוא מדברי ר' שמעון, והיינו שר"ש מביא ראי' לשיטתו שאם לא הקטיר קטורת בבוקר מביא קטורת שלמה בבין הערבים, מטעם שכן עשו בחינוך המזבח, א"כ לשיטת רש"י זו אין זה טעם על מה שמודים רבנן בקטורת].

[3] וה"ה כשנטמא או אבד החצי העשרון של בין הערבים, שצריך להביא עוד עשרון שלם ולחצותו, שיש לדון מה הדין המחצה שנשאר מזה העשרון השני.

[4] ולכך צריך קודם לאפות, דאם יקדים את הטיגון לא תהא נאה בשעת אפייה - כי היא משחרת מהטיגון.

[5] והיינו שכשבא לאפותה תהא כבר מטוגנת - שע"י הטיגון נעשית נא.

[6] רש"י פירש כאן ג' לשונות. בלשון הראשון והשני הוא גורס תאפינה רבה, אלא שנחלקו בפירוש. דללשון הראשון הכוונה; רבה - היינו אפיות הרבה, ולכך בתחילה אופה קצת כדי שתהיה אפיה כשהיא נאה, ואח"כ מטגן כדי שתהיה האפיה האחרונה כשהוא נא. ולשון שני מפרש: רבה, פירושו גדולה ומרוקעת ודקה, וללשון זו [וכן ללשון השלישית] ס"ל שרק מטגן ואופה, דמטגן מתחילה ובזה מקיים נא, וגם מקיים נאה כי היא גדולה. והלשון השלישי גורס: תאפנה רכה, ולכך מטגנה בהרבה שמן עד שתתרכך ואז אופה אותה.

עוד חומר לימוד על הדף