מנחות דף מ"ד ע"א

האם טלית שאולה חייבת בציצית? [תד"ה טלית].

קודם שלושים אחר שלושים
מדאורייתא [1] פטורה פטורה
מדרבנן פטורה חייבת

הדר במקומות דלהלן פחות משלושים יום [2], האם חייב במזוזה?

בחוץ לארץ בארץ ישראל
בפונדק פטור פטור
בבית בשכירות פטור חייב

מנחות דף מ"ד ע"ב

כיצד הוא הסדר: מנחה ואח"כ נסכים, או להיפך?

בבאים עם הזבח בבאים בפני עצמן [3]
לרבנן מנחה ואח"כ נסכים מנחה ואח"כ נסכים
לרבי מנחה ואח"כ נסכים נסכים ואח"כ מנחה

קרבנות דלהלן באופנים הבאים האם מעכבים זה את זה? [תד"ה אלא].

מוספי חג סוכות מוספי פסח ר"ח ועצרת
כשאין כולם מצויים מעכבים אין מעכבים
כשכולם מצויים מעכבים מעכבים

-------------------------------------------------

[1] כיון דכתיב: כסותך, צריך שתהיה שלך - ולכך מה"ת פטורה לגמרי. וחכמים חייבו אחר ל' יום, משום שנראית כשלו.

[2] אמנם אחר ל' יום חייב במזוזה, והסתפקו בתד"ה טלית, האם חייב מדאורייתא, ובתחילה אמרו שחייב, ודרשת ביתך לא באה למעט בית אחרים, אלא ביתך בדרך ביאתך - ומסתבר שלא בא למעט אחרים, דכיון דלשימור עבידא לא משנה מי דר שם. אמנם כל ל' פטור דאינה בית דירה שלו בכלל. ואח"כ רצו לומר שגם במזוזה חיובו הוא רק מדרבנן, דתרי ביתך כתיבי, וביתך השני בא למעט שצריך שיהיה הבית שלך. [ולצד זה מובן היטב הדימוי לציצית].

[3] ומבואר ברש"י ד"ה מנחתם ונסכיה עוד חילוק שיש בין הבאים בפני עצמן לבא עם הזבח, דהבאים בפני עצמן באים אפי' בלילה ואילו הבאים עם הזבח אינם קרבים אלא ביום.

עוד חומר לימוד על הדף