מנחות דף מ"ג ע"א

האם קונים או מוכרים לנוכרי טלית מצויצת?

בתגר נכרי בהדיוט נוכרי
לקנות מותר אסור
למכור אסור [1] אסור

האם אנשים דלהלן חייבים בציצית?

כהנים לוים וישראלים נשים ועבדים סומים
לר' יהודה [2] חייבים חייבים חייבים [3]
לר' שמעון חייבים פטורים חייבים

-------------------------------------------------

[1] ואמרו בגמ' אע"פ שאסור למכור לנוכרי עד שיתיר ציציותיה, בכו"א בתגר נוכרי שבא למוכרה הוא נאמן שישראל מכר לו [ואותו ישראל באמת עבר על הדין], דכיון שתגר הוא - לא מרע לאומנותיה לשקר.

[2] ס"ל שזו מצות עשה שאין הזמן גרמא, דגם בלילה חייב בציצית. ור"ש ס"ל דהוי מצות עשה שהזמן גמרא, דבלילה לשיטתו לאו זמן ציצית.

[3] אמנם מבואר בגמ', שאין ר' יהודה צריך ללמוד שסומא חייב בציצית מקרא דאשר תכסה, דהא לשיטתו אפי' בכסות לילה חייב הגם שאינה בראייה אצל אף אחד בלילה, וא"כ כ"ש בסומא דישנה בראייה אצל אחרים. [אולם ר"ש יליף כסות סומא מאשר תכסה].

עוד חומר לימוד על הדף