מנחות דף י"ט ע"א

לאיזה ענינים במנחה צריך ללומדם מדשנה הכתוב לעכב (היינו משני הפסוקים דלהלן), ואיזה לא? [תד"ה ושאני].

מסלתה ומשמנה - דשאר מנחות (ויקרא ב' ב') מגרשה ושמנה - דמנחת העומר (שם ב' ט"ז)
לענין שמעכבים זה את זה צריך צריך
לענין שמיעוטן מעכב את רובן / ועיכובא דנפשיה לא צריך צריך [1]

מנחות דף י"ט ע"ב

פסוק הנאמר לדורות ושנה עליו במקומות דלהלן, האם מועיל לעכב?

שנה עליו בדורות שנה עליו בשעה שנה עליו כמה פעמים בשעה
לרב מועיל לעכב מועיל לעכב מועיל לעכב
לשמואל מועיל לעכב אינו מועיל לעכב [2] מועיל לעכב

להיכן מגישים את המנחה קודם קמיצה, והיכן היה נמצא המזבח?

היכן מגיש? היכן היה המזבח?
לתנא קמא כנגד חודה של קרן דרומית מערבית כנגד ההיכל [3]
לר' אליעזר בדרום באמה הסמוכה לקרן דרומית מערבית כולו בצפון [4]

-------------------------------------------------

[1] כן תירצו תוס' על מה שקשה שמתחילה פירש"י שהלימוד מגרשה ושמנה - מדלא כתוב מגרש ומשמן, ובהמשך בדברי שמואל פירש שהלימוד מדשנה עליו לעכב.

[2] ולא חשוב שנה עליו לעכב מה שכתוב במילואים ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה, לענין שדוקא בידו קומץ ושלא יעשה כלי למדת קומצו.

[3] והיינו חציו בצפון וחציו בדרום, וא"כ כל צד הדרום ששם הכבש אינו לפני ה', וכדי לקיים את הפסוק לפני ה' צריך להגישה דוקא בחוד הקרן הנ"ל. ועי' שטמ"ק אות ז'.

[4] ולכך גם בצד דרום חשוב לפני ה', אמנם יקריבנו כמה שאפשר לצד מערב, אבל לא צריך ממש כנגד חודה של קרן.

עוד חומר לימוד על הדף