מנחות דף י"ח ע"א וע"ב

יציקה ובלילה שעשאן זר או לא עשאן כלל, מה דין המנחה? [תד"ה ורבי].

כשעשאן זר כשלא עשאן כלל
לתנא דמתניתין כשרה יציקה: פסולה
בלילה: כשרה
לר' שמעון פסולה יציקה: פסולה
בלילה - לתי' א' בתוס': כשרה
- לתי' ב' בתוס': פסולה

אליבא דתנא דמשנתינו מה הדין במנחות דלהלן שיצקן ובללן זר?

במנחה הנקמצת [1] במנחת נסכים [2] במנחת כהנים
ללישנא קמא דרב נחמן כשרה כשרה [3] פסולה
לאיכא דאמרי דרב נחמן כשרה פסולה פסולה
לרבא כשרה כשרה כשרה

-------------------------------------------------

[1] בזה פשיטא לסברת תנא דמשנתינו שיציקה ובלילה בזר כשרות, דס"ל מקמיצה ואילך מצות כהונה, והנדון הוא בשאר מנחות.

[2] שדינה שאינה נקמצת, וא"כ יש לדון בה אם שייך בה הכלל שמקמיצה ואילך עבודת כהונה.

[3] והגם שאין בה קמיצה, בכו"א לא חילקו במנחת ישראל להכשיר ביציקה ובלילת זר - לפי הלשון הראשון דרב נחמן.

עוד חומר לימוד על הדף