ME'ILAH 9 - Dedicated l'Zechut Refu'ah Shleimah for Elisheva Chaya bat Leah. Dedicated by Michael Steinberg, David Steinberg, and Ethan Steinberg.

1)

TOSFOS DH li'Tzedadin ka'Tani

תוספות ד"ה לצדדין קתני

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask from the Reisha of the Mishnah.)

פירוש מלק קאי אתרוייהו אבל מיצה לא קאי אלא אעולת העוף

(a)

Explanation: "He did Melikah" refers to both of them, but "he did Mitzuy" refers only to Olas ha'Of.

ואם תאמר אמאי לא מייתי מרישא דהך דתנן התם בפרק חטאת העוף (זבחים דף סד:) קדשי קדשים שמלק ושמיצה דמה לשמה ושלא לשמה פסול

(b)

Question: Why don't we bring from the Reisha of this Mishnah taught there in Zevachim (64b), Kodshei Kodoshim that he did Melikah and Mitzuy of its blood Lishmah and Lo Lishmah, it is Pasul?

י''ל דמההיא לא הויא קשיא כלל דאטו מי אלימא ממתני' דקתני מיצה ורב תני הוזה כמו כן נמי נימא התם דמאי מיצה הוזה

(c)

Answer: From there it is not difficult at all. Is it any stronger than our Mishnah, which taught "he did Mitzuy", and Rav teaches [that it means] "he did Haza'ah"? Likewise, he can say there that Mitzuy is Haza'ah!

אבל בהך דמייתי הכא לא מצי למימר הכי דהא קתני ואחד עולת העוף דלא שייכא בה הזאה ועל כרחך מיצה דוקא

1.

However, this that we brought here, one cannot say so, for it taught "and the same applies to Olas ha'Of", to which Haza'ah does not apply at all. You are forced to say that Mitzuy is precise.

2)

TOSFOS DH v'Amar Rav Papa Mitzuy Chatas ha'Of Ika Beinaihu

תוספות ד"ה ואמר רב פפא מיצוי חטאת העוף [צ"ל איכא בינייהו - בנין שלמה]

(SUMMARY: Tosfos tells what Rav Papa discussed.)

בפ' איזהו מקומן (זבחים דף נב.) גבי פלוגתא דר' ישמעאל ור' עקיבא וקאמר דשיריים מעכבין (דאחטאת) [צ"ל דאחטאת - בנין שלמה, יעב"צ] העוף קאי:

(a)

Reference: [He said so] in Zevachim (52a) regarding the argument of R. Yishmael and R. Akiva, and he said that "Shirayim are Me'akev" refers to Chatas ha'Of.

9b----------------------------------------9b

3)

TOSFOS DH v'Chulan she'Pak'u me'Al Gabei ha'Mizbe'ach Lo Yachazir

תוספות ד"ה וכולן שפקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult for Rav.)

בפרק המזבח מקדש (זבחים דף פה:) איתא (והאי) [צ"ל וקאי - הרש"ש] אעצמות וגידים וטלפים (דקאמר איירי בהו ברישא דהך דהא) [צ"ל דקא איירי בהו ברישא דהך מתני' ותני - צאן קדשים] אם פרשו לא יעלו

(a)

Explanation: This is in Zevachim (85b), and refers to bones, sinews and hooves, which the Reisha of this Mishnah discusses, and it teaches that if they separated, they are not brought up;

פירוש פירשו העצמות והגידים מן הבשר שהיו מחוברין ועלה קאי הך סיפא וקאמר וכולן בין מחוברין בין פירשו שפקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר וכן גחלת שפקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר הא על גבי המזבח יחזיר

1.

I.e. the bones and sinews separated from the meat that they were [initially] attached to. This Seifa refers to it, and says that all of them, whether attached or they separated, that they flew off the Mizbe'ach, he does not return [them], and similarly a coal that flew off the Mizbe'ach, he does not return [it]. This implies that if it is on the Mizbe'ach, he returns [it to the fire];

בשלמא לר' יוחנן דאמר לעיל גבי מעילה דלאחר תרומת הדשן נמי אכתי לא נעשית מצותו הא ניחא דהכא אמרינן יחזיר

2.

Granted, according to R. Yochanan, who said above regarding Me'ilah that also after Terumas ha'Deshen, its Mitzvah was not done, it is fine, for here we say that he returns;

אלא לרב קשיא אמאי יחזיר כיון דנעשית מצותו דסלקא דעתך דגחלת כמו אפר

3.

However, according to Rav it is difficult. Why does he return, since its Mitzvah was done? We are thinking that a coal is like ashes.

וא''ת לישני דודאי לאחר תרומת הדשן הוי שפיר נעשית מצותו ולא אמרינן הכא יחזיר משום הוצאת הדשן אלא משום דצריך לתרום הדשן דהא הכא קודם חצות עסקינן שאז שעת תרומת הדשן

(b)

Question: We should say that surely, after Terumas ha'Deshen, its Mitzvah was properly done, and we do not say here that he returns due to removing the ashes, rather, because he needs to take Terumas ha'Deshen, for here we discuss before midnight, which is the time of Terumas ha'Deshen!

ותדע מדמפלגי בין קודם חצות בין לאחר חצות בסיפא גבי איברים והכא גבי גחלת לא מפליג

1.

Strengthening of question: [Surely here we discuss before midnight,] since we distinguish between before midnight and after midnight in the Seifa regarding limbs, and here regarding a coal we do not distinguish.

וכן משמע בסוגיא דגמרא דהתם גבי גחלת מיירי אף קודם חצות

2.

Further strengthening of question: The Sugya in the Gemara connotes like this, that there we discuss a coal even before midnight.

ואומר השר מקוצי דודאי (הוזקק לפרש דיחזיר לאו) [צ"ל לא הוזקק להחזיר לגחלים - שיטה מקובצת] משום תרומת הדשן דהרבה דשן יש לתרום מלבד זה

(c)

Answer (ha'Sar mi'Kutzi): Surely, he is not obligated to returns coal due to Terumas ha'Deshen, for there are many ashes to take aside from this [coal];

דנהי דגבי מעילה איכא קפידא במה שלא נתרם הדשן כדמשמע לעיל היינו משום דלא נעשה (מצותה שעומד הדשן שעל גב התפוח) [צ"ל מצותו שעדיין עומד הדשן שעל גב התפוח כדי - שיטה מקובצת] לתרום

1.

Granted, regarding Me'ilah there is adamancy that Terumas ha'Deshen was not taken, like it connotes above, because the Mitzvah was not done, for there are still ashes standing on the heap in order to take from them;

אבל היכא דפקע גחלת לית לן למימר יחזיר לקיים תרומת הדשן בהך גחלת כיון דאפשר לקיומה בשאר הדשן

i.

However, here that a coal flew off, we should not say that he returns it to fulfill Terumas ha'Deshen, since it is possible to fulfill it with the rest of the ashes.

אבל לרבי יוחנן דאמר בהוצאת הדשן איכא קפידא ניחא שפיר דצריך להחזיר הגחלת משום דרחמנא אמר והוציא את (כל) הדשן

2.

However, according to R. Yochanan, who says that in removing the ashes there is adamancy, it is fine that he needs to return it, for the Torah said "he will take out [all] the ashes." (The verse does not say "all", but the Mitzvah applies to all the ashes.)

4)

TOSFOS DH She'ani Gacheles d'Eis Bei Meshasha

תוספות ד"ה שאני גחלת דאית בה מששא

(SUMMARY: Tosfos explains why a coal is unlike ashes.)

כלומר דלא דמיא לאפר דהא יש בה מששא הילכך יחזיר דשייכא בה הקטרה

(a)

Explanation: [A coal] is unlike ashes, for it has substance. Therefore he returns it, for Haktarah applies to it.

5)

TOSFOS DH ha'Neheneh mi'Besar Kodshei Kodoshim Lifnei Zerikas Damim

תוספות ד"ה הנהנה מבשר קדשי קדשים לפני זריקת דמים

(SUMMARY: Tosfos explains why Me'ilah applies in these two cases.)

שאז הם קדשים (לה') [צ"ל ה' - שיטה מקובצת] ואכתי לא הותרו לכהנים

(a)

Explanation: Then [before Zerikah] they are Kodshei Hash-m, and they were still not permitted to Kohanim.

ומאימורי קדשים קלים לאחר זריקת דמים

(b)

Citation: Or from Eimurim of Kodshim Kalim after Zerikas Dam.

שאז הם קדשי (לה') [צ"ל ה' - שיטה מקובצת] שהוברר חלק גבוה

(c)

Explanation: Then they are Kodshei Hash-m, for Hash-m's portion was clarified.

רב אמר מה שנהנה יפלו לנדבה לעולת קיץ למזבח והעורות הם לכהנים

1.

Rav explained that what he benefited goes to Nedavah, for Olas Kitz ha'Mizbe'ach, and the skins are given to Kohanim.

6)

TOSFOS DH ha'Lemedin Lifnei Chachamim

תוספות ד"ה הלמידין לפני חכמים

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere this refers to Levi, but not here.)

לאו היינו למידין לפני חכמים דסנהדרין (דף יז:) דמפרש התם היינו לוי שלא מצינו לוי שהוזכר מעולם בברייתא

(a)

Observation: This is not Lemedim Lifnei Chachamim of Sanhedrin (17b), for it explains there that this is Levi. We never find Levi mentioned in a Beraisa!

ועוד כי אין זו שיטה שיביא ראיה לדברי לוי מלוי עצמו

(b)

Support: Also, this is not the [Gemara's] style to bring a proof for Levi from Levi himself.

7)

TOSFOS DH Lo Karvah Chataso

תוספות ד"ה לא קרבה חטאתו

(SUMMARY: Tosfos concludes that he comes to pay before it was offered.)

אין לפרש כדמשמע שנודע לו שמעל קודם שקרבה חטאת

(a)

Implied suggestion: This connotes that he found out that he was Mo'el before the Chatas was offered.

דאם כן בסמוך דקאמר כבר קרבה חטאתו ילכו לים המלח נצטרך לפרש כמו כן דקרבה חטאת קודם שנודע לו

(b)

Rejection: If so, below, that it says that if the Chatas was already offered, [the coins] go to Yam ha'Melach, we must explain similarly, that the Chatas was offered before he found out;

ואי אפשר לומר כן דהא רבה קאמר בסמוך דאם נודע לו לאחר כפרה יפלו לנדבה

1.

One cannot say so, for Rabah said below that if he found out after Kaparah, [the coins] fall to Nedavah!

אלא הכי פירושו הכא לא קרבה חטאת שבא לשלם קודם שקרבה חטאתו יוסיף ויביא חטאת כלומר יוסיף הדמים שהוא חייב מקרן וחומש על חטאתו שיש לו ליקרב ויביאנה שמנה

(c)

Explanation: Rather, it means as follows. If the Chatas was not offered, that he comes to pay before the Chatas was offered, he adds and brings a Chatas. I.e. he adds money that he is obligated from principal and Chomesh onto the Chatas that he must offer, and brings a fat (expensive) animal;

אבל לא איירי כלל בברייתא מן האשם של מעילה

1.

However, the Beraisa does not discuss at all the Asham of Me'ilah.

8)

TOSFOS DH Yosif v'Yavi Ashamo

תוספות ד"ה יוסיף ויביא אשמו

(SUMMARY: Tosfos explains that he brings a more expensive animal.)

פירוש אשם שמנה כדפרישית גבי חטאת

(a)

Explanation: He brings a fat Asham, like I explained about Chatas.

9)

TOSFOS DH Kevar Karvah Chataso

תוספות ד"ה כבר קרבה חטאתו

(SUMMARY: Tosfos explains why the coins go to Yam ha'Melach.)

פירוש שנודע לו קודם קריבת חטאתו כדפירשנו לעיל אך לא בא לשלם המעילה עד (שיקרב) [נראה שצ"ל שקרבה] חטאתו

(a)

Explanation: It became known to him before he offered his Chatas, like I explained above, but he did not come to pay for the Me'ilah until he offered his Chatas;

ילכו לים המלח שהרי אם (היה) [צ"ל היו המעות - שיטה מקובצת] חטאת היתה מתה כיון שנתכפר באחר הילכך עתה שהם מעות ילכו לים המלח

1.

They go to Yam ha'Melach, for if [the coins] were a Chatas, it would die, since he atoned through another. Therefore, now that they are coins, they go to Yam ha'Melach.

10)

TOSFOS DH Kevar Karav Ashamo Yiplu li'Nedavah

תוספות ד"ה כבר קרב אשמו יפלו לנדבה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike benefit from money for a Chatas.)

שאם היה אשם היה רועה דכל שבחטאת מתה באשם רועה (תמורה דף יח.)

(a)

Explanation: If it was an Asham, it would graze, for any case in which a Chatas dies, an Asham grazes.

11)

TOSFOS DH Kol Korban ha'Mizbe'ach l'Mizbe'ach

תוספות ד"ה כל קרבן המזבח למזבח

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even after Kaparah.)

ואפילו נתכפרו בעלים באחרים ובסמוך פריך מרישא לסיפא

(a)

Remark: This is even if the owner atoned through others. Below, we ask [a contradiction] between the Reisha and the Seifa.

12)

TOSFOS DH Korbanos Bedek ha'Bayis

תוספות ד"ה קרבנות בדק הבית

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even after he died.)

כגון אם מעל בקדשי בדק הבית והביא קרן וחומש הם לבדק הבית ואפילו מתו הבעלים שהביאו שאין שם בעלים עליו

(a)

Explanation: E.g. if one transgressed Me'ilah with Kodshei Bedek ha'Bayis and he brought principal and Chomesh, they are for Bedek ha'Bayis, and even if the [transgresser] who brought them died, for his name is not on them. (Chidushei Basra - one might have thought that once he died, he already received Kaparah, and there is no need for the payment to Bedek ha'Bayis.)

13)

TOSFOS DH Korbanos Tzibur l'Tzibur

תוספות ד"ה קרבנות צבור לצבור

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even after the generation died.)

פירוש אף אם מתו אותו הדור של עולת [צבור] צבור קיימא כי דור הולך ודור בא (קהלת א):

(a)

Explanation: Even if that generation of an Olas Tzibur died, the Tzibur persists, for a generation passes and a generation comes.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF