ME'ILAH 9 - Dedicated l'Zechut Refu'ah Shleimah for Elisheva Chaya bat Leah. Dedicated by Michael Steinberg, David Steinberg, and Ethan Steinberg.

מעילה דף ט. א

קרבנות דלהלן, מאימתי חלין עליהם הדינים דלהלן?

מעילה להפסל בטבול יום ומחו"כ ולינה להתחייב בפיגול נותר וטמא יוצאת מידי מעילה
חטאת העוף משהוקדשה משנמלקה משהוזה דמה
עולת העוף משהוקדשה משנמלקה משמיצה דמה כשתצא לבית הדשן
פרים ושעירים הנשרפים משהוקדשו משנשחטו משהוזה דמן עד שיתיך הבשר
עולת בהמה משהוקדשה משנשחטה משנזרק דמה כשתצא לבית הדשן [1]
חטאת אשם ושלמי ציבור משהוקדשו משנשחטו משנזרק דמן הבשר: מהזריקה
האימורים: בבית הדשן
שתי הלחם משהוקדשו משקרמו בתנור [2] משנזרק דם הכבשים
לחם הפנים משהוקדשו משקרמו בתנו משקרבו הבזיכין
מנחות משהוקדשו משקידשן בכלי משקרב הקומץ בשיריים: משקרב
בקומץ: בבית הדשן

הנהנה מאפר תפוח שעל גבי המזבח, האם מעל?

קודם תרומת הדשן [3] אחר תרומת הדשן
לרב מעל באפר: לא מעל - דנעשית כבר מצותו
בגחלת: מעל - דאית בה מששא
לר' יוחנן מעל מעל - דצריך בגדי כהונה

מעילה דף ט: א

הנהנה מבשר קדשי קדשים לפני זריקה, או מאימורים אפי' דקדשים קלים אחר זריקה,
כיצד משלם לקרן וחומש (מלבד אשם מעילות שחייב)?

מה יביא? מה הטעם?
לרב יפלו לנדבה - לעולות ציבור דלא איכפת לי מה שהעורות לכהנים
ללוי יפלו לקטורת דבעינן שכולה כליל

הנהנה ממקצת דמי חטאתו או דמי אשמו, באופנים דלהלן מה דין הקרן והחומש?

עד שלא קרבה חטאתו / אשמו משקרב חטאתו / אשמו ונתכפר [4]
לרבנן יוסיפם ויביא לחטאתו / אשמו [5] יפלו לנדבה - לעולות ציבור
לר' שמעון יוסיפם ויביא לחטאתו / אשמו בחטאת: ילכו לים המלח
באשם: יפלו לנדבה - לעולות ציבור

-------------------------------------------------

[1] מלבד העור, שיוצא מידי מעילה אחרי זריקת הדם.

[2] רש"י כאן לא גורס "בלינה" - דאין שייך לינה בשתי הלחם, דהרי הם נאפים בערב שבועות ואינם נאכלים עד שבועות (הרי שאין לינה פוסלת בהן). וע' בשטמ"ק (אות י"ח), דלספרים דגרסי "בלינה", ס"ל אם לן לאחר זמן זה נפסלים.

[3] לשיטת רש"י (בד"ה הנהנה), עתה עדיין אינו נקרא "אפר תפוח" - דרש"י מפרש שאת תרומת הדשן היו עושים מתוך הגחלים הפנימיים הנמצאים במערכה (ונותן אותם על רצפת העזרה רחוק מן הכבש ג' טפחים - ושם היה נבלע), ואח"כ היה אוסף לדשן ועושה תפוח באמצע המזבח (ומ"ש ברש"י "לצד" - לאו דוקא, ע' רש"ש). וכשהיה האפר רבה בתפוח היה עושה "הוצאת הדשן" למחוץ למחנה, (וזה עושה בבגדי כהונה פחותין, וגם אינו מצוה בכל יום).

לשיטת תוס' (המובא בשטמ"ק אות ט' ד"ה ההנה), ד"תרומת הדשן" עצמה היתה נעשית מאפר התפוח אחר שכבר אסף את הגחלים מן המערכה לתפוח. ואחר שעשה תרומת הדשן, מהנשאר היה עושה "הוצאת הדשן" אל מחוץ למחנה.

[4] פירש"י (בד"ה אם כבר קרבה חטאתו) דמיירי שלא נודע לו שמעל רק אחרי שכבר הקריב את הקרבן. אולם התוס' פירשו (בד"ה לא, ובד"ה כבר קרבה), שמיירי שנודע לו כבר קודם, אבל לא בא לשלם רק אחר שנתכפר. אולם אם היתה גם הידיעה אחרי שנתכפר, לכו"ע נופלים המעות לנדבה - וכדאמר רבא (לקמן דף י.) ד"אין מפריש מתחילה לאיבוד".

[5] פי' שיוסיף את תשלומי הקרן וחומש שהוא מביא עכשיו על המעות שהפריש לאשמו או לחטאתו, וקנה בהם הקרבן ויקריבנו

עוד חומר לימוד על הדף