ME'ILAH 10 - Dedicated l'Zechut Refu'ah Shleimah for Elisheva Chaya bat Leah. Dedicated by Michael Steinberg, David Steinberg, and Ethan Steinberg.

1)

TOSFOS DH Reisha R. Shimon v'Seifa Rabanan

תוספות ד"ה רישא רבי שמעון וסיפא רבנן

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not establish the Reisha like Rebbi.)

פלוגתא דר''ש ורבנן בהפריש חטאתו ואבד והפריש אחרת ונמצאת הראשונה וכפר באבד דרבנן סברי שאינה אבודה תרעה ור''ש [סבר] מתה ופלוגתייהו בפ''ב דתמורה (דף טו.)

(a)

Explanation: R. Shimon and Rabanan argue about one who separated his Chatas and it was lost, and he separated another and the first was found, and he atoned through the one that was lost. Rabanan hold that the one that was not lost grazes, and R. Shimon hold that it dies. Their argument is in Temurah (15a);

והך דהכא שנודע לו קודם כפרה דמיא להא מילתא דפליגי

1.

The case here, that it became known to him before Kaparah, resembles the matter they argue about.

וא''ת אמאי לא קאמר רישא רבי היא דהא רבי אית ליה בתמורה בפ' ולד חטאת (דף כג.) אליבא דרבי אבא דאם נתכפר באבודה דשאינה אבודה תמות

(b)

Question: Why doesn't it say that the Reisha is Rebbi? Rebbi holds in Temurah (23a) according to R. Aba that if he atoned through the one that was lost, the one that was not lost dies!

וי''ל דטפי ניחא ליה לאיתויי רבי שמעון משום דאית ליה דרבי ועדיפא מדרבי

(c)

Answer #1: He prefers to bring R. Shimon, for he holds like Rebbi, and even more [extreme] than Rebbi;

דעד כאן לא קאמר רבי דתמות אלא באבודה בשעת הפרשה פירוש שלא נמצאת עד לאחר הפרשה אבל באבודה שלא בשעת הפרשה שמצא עד שלא הפריש מודה רבי דלא אמרינן תמות אלא תרעה

1.

We find that Rebbi said that it dies only when it was lost at the time of separation, i.e. it was not found until after separation, Rebbi [could] agree that we do not say that it dies, rather, it grazes;

אבל ר''ש פליג ארבנן אף בנמצא קודם הפרשה כדמוכח פ' יש בקרבנות (תמורה דף טו.) בפלוגתא דרבי יהודה ור''ש דמוקי לה באבודה שלא בשעת הפרשה ולהכי מייתי ר''ש

2.

However, R. Shimon argues with Rabanan even when it was found before separation, like is proven in Temurah (15a) in the argument of R. Yehudah and R. Shimon. We establish it when it was lost not at the time of separation. Therefore, we bring R. Shimon;

ואע''ג דהכא לא הוי כמאן דאבוד שלא בשעת הפרשה מ''מ נקט ר''ש ולא משום דלא מצי אתיא כרבי אך משום דעדיפא דרבי שמעון מדרבי נקט רבי שמעון

i.

Even though here it is not as if it was lost not at the time of (i.e. found before) separation, in any case it mentioned R. Shimon, and not because it cannot be like Rebbi. Rather, because R. Shimon is more [extreme] than Rebbi, it mentioned R. Shimon.

ולא נראה כיון דדמיא הך להא דרבי הוה ליה למימר בהדיא רישא רבי

(d)

Objection: Since this case resembles that of Rebbi, it should have said explicitly "the Reisha is Rebbi"!

לכן נראה להר''ם דרישא דווקא כר' שמעון ולא כרבי דהא דאמר רבי (לקמן) תמות היינו בשאינן ראויות שתיהן למזבח כגון שנמצא קודם הקרבה ולא נראו שתיהן בשעה אחת למזבח

(e)

Answer #2 (R"M): The Reisha is only like R. Shimon, and unlike Rebbi, for Rebbi said that it dies, i.e. when both of them are not proper for the Mizbe'ach, e.g. it was found before Hakravah, and both were not proper for the Mizbe'ach at once;

אבל הכא דאם לא קרב חטאת היה מוסיף ומביא חטאת שמנה כי נמי קרבה חטאת ונדחת הדמים לא ילכו לים המלח אלא יפלו לנדבה

1.

However, here, if the Chatas was not offered, he would add and bring a fat Chatas. Also when the Chatas was offered and the money was Nidcheh, it does not go to Yam ha'Melach, rather, it falls to Nedavah.

אבל מייתי שפיר מר' שמעון דפליג אדרבנן אף במפריש (חטאת) [צ"ל שתי חטאות - שיטה מקובצת] לאחריות ואית ליה דאם נתכפר באחת תמות האחרת ואע''ג דבשעת כפרה היו ראויות שתיהן ליקרב או זו או זו

2.

However, he brings properly from R. Shimon, who argues with Rabanan even when he separates two Chata'os for Achrayus, and he holds that if he atoned through one, the other dies, even though at the time of Kaparah both were proper to offer, either this or this;

ה''נ גבי דם חטאת אע''ג דאם לא קרב (חטאת) [צ"ל חטאתו - בנין שלמה] היו ראוים (ליתוסף) [צ"ל להוסיף - שיטה מקובצת] על החטאת וליקרב מכל מקום כי קרבה חטאת (לא) אמרינן ילכו לים המלח

i.

Also here regarding money of Chatas, even though had he not offered his Chatas, they would be proper to add to the Chatas and be offered, in any case when the Chatas was offered, we say that it goes to Yam ha'Melach.

וא''ת והא מודה רבי שמעון במפריש שני ציבורי מעות לאחריות כדמוכח בתמורה (דף כג:)

(f)

Question: R. Shimon agrees when he separates two piles of coins for Achrayus, like is proven in Temurah (23b)!

וי''ל דשאני התם שאין דעתו להביא חטאת אלא מצבור האחד אבל הכא דמוסיף הוא על דמי חטאת ילכו לים המלח

(g)

Answer: There is different, for he intends to bring a Chatas only from one pile. However, here he adds to Demei Chatas, so it goes to Yam ha'Melach.

2)

TOSFOS DH ha'Kol Modim she'Im Neheneh... d'Patur

תוספות ד"ה הכל מודים שאם נהנה מבשר קדשי קדשים שנטמא... דפטור

(SUMMARY: Tosfos discusses when the Mitzvos end.)

פירוש שהרי נעשה מצותן

(a)

Explanation: [He is exempt] because their Mitzvah was done.

ופריך פשיטא מאי קא מפסיד כלומר מה מצוה יש כאן עוד לעשות ואפילו היו כשרים

(b)

Explanation (cont.): [The Gemara] asks "what does he lose?" I.e. what other Mitzvah is there still to be done, and even if they were Kesherim?

ומשני מהו דתימא בשר קדשי קדשים שנטמאו איכא מצות שריפה לכהנים

1.

It answers that one might have thought that meat of Kodshei Kodoshim that became Tamei, there is a Mitzvah for Kohanim to burn it;

וכן אימורי קדשים קלים מצוה להפוכי בצינורא להפך האימורים בצינור שקורין קרויקי''ט על גבי הגחלים כדי לאכלם [צ"ל לעכלם - שיטה מקובצת] קמ''ל

i.

And similarly, Eimurim of Kodshim Kalim, it is a Mitzvah to flip them with Tzinura, i.e. to turn them over with a pole bent at the end called Kroikit (in old French) onto coals, in order [that the Mizbe'ach] consume them. [Rava] teaches that this is not so.

נראה לפרש דהאי הכל מודים לא קאי ארב ולוי דהא לא פליגי אלא היכא (יפול) [צ"ל יפלו המעות - שיטה מקובצת] אבל לכ''ע מיחייב ולא שייך לומר דמודים פטור

(c)

Assertion: It seems that "everyone agrees" does not refer to Rav and Levi, for they argue only about to where the coins fall, but all agree that he is obligated, and it is not appropriate to say that they agree that he is exempt;

אלא קאי ארב ורבי יוחנן דפליגי בנהנה מאפר תפוח וקאמר דלרבי יוחנן דאמר גבי נהנה מאפר תפוח דמועלין בו היינו משום דבעי בגדי כהונה בהוצאת הדשן ולכך חשיב שפיר לא נעשית מצותו

1.

Rather, it refers to Rav and R. Yochanan, who argue about one who benefits from Efer Tapu'ach (ashes of the heap on the Mizbe'ach). According to R. Yochanan, who says about one who benefits from Efer Tapu'ach that Me'ilah applies to it, this is because it requires Bigdei Kehunah to take out the ashes. Therefore, it is properly considered that the Mitzvah was not done;

אבל בבשר קדשי קדשים אע''ג דאיכא עוד מצות שריפה לכהנים הוי חשיב שפיר נעשה מצותו דשריפה לא הוי עבודה כיון דלא צריך בשריפה בגדי כהונה

2.

However, meat of Kodshei Kodoshim, even though there is a Mitzvah for Kohanim to burn it, it is properly considered that the Mitzvah was done, for burning is not an Avodah, since burning does not require Bigdei Kehunah.

וא''ת וגבי אימורי קדשים קלים מאי שנא דודאי הפוכי בצינורא עבודה היא כדאמר (שבועות דף יז:) זר שהיפך בצינורא חייב מיתה

(d)

Question: Regarding Eimurim of Kodshim Kalim, why is it different? Surely flipping them with Tzinura is an Avodah, like it says (Shevu'os 17b) that a Zar who flipped with Tzinura is Chayav Misah!

וי''ל דלא דמי דהתם גבי הוצאת דשן לא סגי בלאו הכי אבל גבי הפוכי בצנורא סגי בלאו הכי שאם היה רוצה היה מניח ומתאכלין מאיליהן בלא היפוך בצינורא כלל

(e)

Answer: It is different. There, regarding Hotza'ah of ashes, it must be done. However, here, regarding flipping with Tzinura, it need not be done. If he wanted, he could leave [them] and they would be consumed by themselves without flipping with Tzinura at all.

וא''ת האי בשר קדשי קדשים שנטמא היכי דמי אי קודם זריקת דמים אמאי אין מועלין והא יוצא דקודם זריקה אמר רבי אלעזר לעיל בספ''ק (דף ו:) דמועלין ואע''ג דטעון שריפה

(f)

Question: What is the case of meat of Kodshei Kodoshim that became Tamei? If it is before Zerikas Dam, why is there no Me'ilah? Yotzei before Zerikah, R. Elazar said above (6b) that Me'ilah applies to it, even though it must be burned!

ואפילו ר' עקיבא לא פליג אלא בנהנה לאחר זריקה משום דאתיא זריקה ומפקה מידי מעילה אבל קודם זריקה מודה (דמועל דלא חזו והוי קדשי ה' - שיטה מקובצת מוחקו)

1.

And even R. Akiva argues only about one who benefits after Zerikah, because Zerikah uproots Me'ilah, but before Zerikah he agrees!

ונראה לפרש דהכא מיירי בנטמאת [צ"ל קודם זריקה ונהנה - ברכת הזבח] לאחר זריקה

(g)

Answer: It seems that here we discuss when it became Tamei before Zerikah and he benefited after Zerikah;

וקא משמע לן אע''ג דאיכא מצות שריפה עליה מ''מ מכי זריק חשיב נעשית מצותו כיון דלא צריך בגדי כהונה במצות שריפה כדפ''ל

1.

The Chidush is that even though there is a Mitzvah on it to burn it, even so once he does Zerikah, it is considered that its Mitzvah was done, since Bigdei Kehunah are not needed for the Mitzvah of burning, like I explained above.

וא''ת אי משום הא מאי קמ''ל מתני' היא גבי יוצא (לעיל דף ו:) אמר רבי עקיבא דאין (מועלת) [צ"ל מועלין - שיטה מקובצת] אף על גב דמצותו בשריפה ואתיא זריקה ומפקה מידי מעילה

(h)

Question: If this is the Chidush, what does [Rava] teach? Our Mishnah teaches this about Yotzei (6b)! R. Akiva said that Me'ilah does not apply, even though its Mitzvah is to burn it, and Zerikah uproots Me'ilah!

י''ל דשאני יוצא דלא יצא כולו ואין מצות שריפה בכל הבשר הלכך הוי נעשית מצותו בזריקה

(i)

Answer: Yotzei is different, since it did not leave totally, and there is no Mitzvah to burn all the meat. Therefore, its Mitzvah was done through Zerikah;

אבל הכא נטמא כל בשר הקדשים וסד''א כיון דטעון שריפה בכל הבשר שמועלין בו אף לאחר זריקה דאכתי לא נעשה מצותו שעדיין טעון שריפה קמ''ל

1.

However, here all the Kodesh meat became Tamei, and one might have thought that since all the meat needs to be burned, Me'ilah applies to it even after Zerikah, for, its Mitzvah was not yet done, since it still needs burning. [Rava] teaches that this is not so.

וא''ת ואמאי לא נקט יצא

(j)

Question: Why didn't he discuss [when all the meat was] Yotzei?

י''ל דנקט טומאה משום דעיקר שריפה גבי טומאה כתיב

(k)

Answer: He discussed Tum'ah because the primary burning is written regarding Tum'ah.

מיהו קשיא דבמתני' תנן גבי עולה דמועלין בה עד שתצא לבית הדשן והכא נמי בבשר קדשי קדשים מאי שנא

(l)

Question: Our Mishnah taught about Olah that Me'ilah applies to it until it goes to Beis ha'Deshen. The same should apply to meat of Kodshei Kodoshim. Why is it different?

י''ל דשאני עולה שכולה כליל ואין בה שום אכילה לאדם הילכך לא כלתה מצותה עד שתצא לבית הדשן

(m)

Answer: Olah is different, for it is totally Kalil, and people do not eat any of it. Therefore, its Mitzvah is not finished until it goes to Beis ha'Deshen;

אבל קדשי קדשים הנאכלים לאדם כשנעשות בטהרה מיקרו שפיר נעשה מצותו מכי זרק

1.

However, Kodshei Kodoshim that people eat when they are done b'Taharah, it is properly said "the Mitzvah was done" once he did Zerikah.

וא''ת מ''מ קשיא דהכא אמרינן באימורי [קדשים] קלים דאין מעילה בהו לאחר העלאה ובמתני' תנן גבי חטאת ואשם מועלין באימורים עד שיצאו לבית הדשן

(n)

Question: In any case it is difficult! Here we say that Eimurim of Kodshim Kalim, Me'ilah does not apply after Ha'alah (putting them on the fire), and our Mishnah (9a) teaches about Chatas and Asham that Me'ilah applies to the Eimurim until they go out to Beis ha'Deshen!

י''ל (מכאן מעמוד ב) דהתם (בחטאות ואשמות היינו אימורי קדשי) [צ"ל מיירי בחטאות ואשמות דהויין אימורי דקדשי - שיטה מקובצת] קדשים ולא מיקרו נעשית מצותן בהעלאה

(o)

Answer: There it discusses Chatas and Asham, which are Eimurim of Kodshei Kodoshim. It is not called that the Mitzvah was done through Ha'alah;

10b----------------------------------------10b

אבל באימורי קדשים קלים מיקרי נעשית מצותו משום ההעלאה

1.

However, Eimurim of Kodshim Kalim are called that the Mitzvah was done through Ha'alah.

ואם תאמר ומאי שנא

(p)

Question: Why are [Eimurim of Kodshim Kalim] different?

ואומר מורי הרב רבינו פרץ שיחי' דשנא ושנא איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא

(q)

Answer (Tosfos' Rebbi, R. Peretz): They are very different - I can say that it is due to a verse, or due to reasoning;

איבעית אימא קרא דכתיב והוציא הדשן גבי עולה ואי לאו האי קרא מן הדין היה לנו לומר דמשעת העלאה הן בקדשי קדשים הן בקדשים קלים הוי נעשית מצותו

1.

I can say that it is due to a verse - it says "v'Hotzi ha'Deshen" regarding Olah. If not for this verse, according to letter of the law we should have said that from the time of Ha'alah, both for Kodshei Kodoshim and Kodshim Kalim, its Mitzvah was done;

אך גלי קרא גבי עולה דלא הוי נעשית מצותו בהעלאה כיון דאכתי צריך להוציאה לבית הדשן הילכך קדשי קדשים נילף מינה

i.

However, this verse reveals about Olah that its Mitzvah was not done through Ha'alah, since one must still take it out to Beis ha'Deshen. Therefore, we learn Kodshei Kodoshim from it;

שכשם שהיא קדשי קדשים ומועלין בה עד שתצא לבית הדשן [צ"ל כן - שיטה מקובצת] כל קדשי קדשים מועלין באימורין עד שיצא לבית הדשן אבל קדשים קלים לא נילף מינה

ii.

Just like it is Kodshei Kodoshim and Me'ilah applies to it until it goes out to Beis ha'Deshen, so all Kodshei Kodoshim, Me'ilah applies to the Eimurim until they go out to Beis ha'Deshen. However, we do not learn Kodshim Kalim from [Olah].

ואיבעית אימא סברא דגבי קדשי קדשים שיש בהם מעילה מתחלה לא נפק מעילה מהם או מאימורים שלהם לכל הפחות עד שיגמור הכל שיצאו לבית הדשן

2.

I can say that it is due to reasoning - Kodshei Kodoshim have Me'ilah from the beginning, Me'ilah is not uprooted from them, or from their Eimurim at least, until everything is finished, that they go out to Beis ha'Deshen;

אבל בקדשים קלים שאין בהן מעילה עד לאחר זריקה מיד שיעלו האימורים דין הוא דלא נמעול בהו כי סברא הוא לומר בכל מקום דמיד לאחר העלאה הוי נעשית מצותה

i.

However, Kodshei Kalim, which have no Me'ilah until after Zerikah, once the Eimurim ascend [the Mizbe'ach], it is proper that Me'ilah does not apply to them, for it is reasonable to say everywhere that immediately after Ha'alah, its Mitzvah was done.

אלא דגבי קדשי קדשים לפי שיש מעילה בהם מתחלה לא נפקי אלא לזמן מאוחר שנוכל למצוא דהיינו הוצאה לבית הדשן

ii.

However, regarding Kodshei Kodoshim, since there is Me'ilah in them from the beginning, they leave Me'ilah only at the latest time we can find, i.e. going out to Beis ha'Deshen.

אך קצת קשיא על זו הסברא דהא קטורת שהיא קדשי קדשים ויש בה מעילה מתחלה אמרינן (פסחים דף כו.) דמשעת תמרתו אין בהן מעילה ולא אמרינן עד שיצא לבית הדשן

(r)

Question: It is difficult for this reasoning, for Ketores, which is Kodshei Kodoshim, and it has Me'ilah from the beginning, we say (Pesachim 26a) that from when it makes a cloud, there is no Me'ilah, and we do not say until it goes out to Beis ha'Deshen!

אמנם לטעמא דפרישית מקרא ניחא דכיון דלאו מין זבח הוא לא שייך למילף מעולה

(s)

Remark: However, according to the reason that I explained from a verse, it is fine. Since [Ketores] is not a kind of Zevach, it is not applicable to learn it from Olah.

3)

TOSFOS DH u'Mah Pigul she'Hu b'Yedi'ah Achas

תוספות ד"ה ומה פיגול שהוא בידיעה אחת

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a stringency of Pigul over Tum'ah.)

פירוש דלא בעיא ידיעה בתחלה וידיעה בסוף כמו בטומאת מקדש וקדשיו (שבועות דף ב.)

(a)

Explanation: We do not require knowledge at the beginning and knowledge at the end like regarding Tum'as Mikdash v'Kodoshav (Shevuos 2a).

4)

TOSFOS DH v'Korbano Kavu'a

תוספות ד"ה וקרבנו קבוע

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a stringency of Pigul over Tum'ah.)

שאינו בעולה ויורד ועני ועשיר אחד מה שאין כן בקרבן של טומאת מקדש וקדשיו

(a)

Explanation: [The Korban] is not Oleh v'Yored. The same applies to an Oni and an Ashir, unlike the Korban of Tum'as Mikdash v'Kodoshav.

5)

TOSFOS DH Ha Keitzad

תוספות ד"ה הא כיצד

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

כלומר אם [כן] קשו קראי אהדדי דאשר יקדישו משמע משעת הקדש ואשר יקרב משמע הקרבה ממש

(a)

Explanation: If so, the verses contradict each other! "Asher Yakdishu" connotes from the time of Hekdesh, and "Asher Yakriv" connotes actual Hakravah.

6)

TOSFOS DH Kol Davar she'Yesh Lo Matirin mishe'Yakriv Matirin

תוספות ד"ה כל דבר שיש לו מתירין משיקרב מתירין

(SUMMARY: Tosfos elaborated about this elsewhere.)

בזבחים (דף (מה:) [נראה שצ"ל מו.]) פירשתי עוד:

(a)

In Zevachim (46a DH Achas) I explained this more. (One might have thought that before Zerikah is considered that it was permitted to Tehorim. "Yikrav" teaches that one is liable for Tum'ah only after the Matirim were offered. Also, it teaches that something without Matirim, one is liable for it after Kidush Kli.)

7)

TOSFOS DH Vlad Chatas u'Temuras Chatas... Im mishe'Kipru Ba'aleha Tamus

תוספות ד"ה ולד חטאת ותמורת חטאת... אם משכיפרו בעליה תמות

(SUMMARY: Tosfos discusses when a Chatas found after Kaparah must die.)

לכאורה משמע דהכי קאמר אם משכיפרו בעליה נמצאת שהיתה אבודה (בשעת כפרה מתה ונמצאת) [צ"ל קודם כפרה ולא מצא עד לאחר כפרה - שיטה מקובצת]

(a)

Inference: It seems that it says as follows. If it was found after the owner atoned, that it was lost before Kaparah, and he found it only after Kaparah.

[צ"ל וקשה למה לי נמצאת - שיטה מקובצת] בעלת מום אפילו נמצא (קודם כפרה וקשה) [צ"ל תמימה - שיטה מקובצת] כיון דלא נמצא עד לאחר כפרה לכולי עלמא תמות

(b)

Question: Why must we say that it was found to be a Ba'al Mum? Even if it was found to be Tam, since it was found only after Kaparah, all agree that it dies!

וי''ל דמתניתין כרבנן דרבי שמעון דאמרי (תמורה דף טו.) אין חטאת מתה אלא באבודה בשעת כפרה והכא מיירי (בשעת) [צ"ל דבשעת - שיטה מקובצת] כפרה אינה אבודה

(c)

Answer #1: Our Mishnah is like Rabanan of (i.e. who argue with) R. Shimon, who say that a Chatas dies only if it was lost at the time of Kaparah, and here it discusses when it was not lost at the time of Kaparah (unlike the inference above);

והאי אם משכיפרו לא קאי אנמצאת אלא קאי אהאי דקאמר תמות

1.

"If after he atoned" does not refer to "it was found", rather, it refers to this that it says "it dies";

וה''ק (ושנמצאת) [צ"ל שאבדה ונמצאת - צאן קדשים] בעלת מום קודם כפרה אם משכיפרו בעליה באו לימלך מה יעשו תמות

2.

It says as follows. "That it was lost and found to be a Ba'al Mum" before Kaparah. If after the owner atoned, he comes to consult what to do, it dies;

ואע''ג דאם נמצאת תמימה לא תמות לרבנן דרבי שמעון מ''מ אית לן למימר הכא תמות כיון דנמצאת בעלת מום

i.

Even though if it was found Tam, it would not die according to Rabanan of R. Shimon, in any case, here we should say that it dies, since it was found to be a Ba'al Mum.

וקשיא דאדרבה כל שכן כיון דאית בה דחויים אחרים עם הדיחוי דאבודה לית לן למימר דתמות

(d)

Objection: Just the contrary, since there are other Dichuyim (reasons why it is rejected) with the Dichuy of being lost, we should not say that it dies!

כדאמרינן בתמורה (דף כב.) (באבודת) [צ"ל דאבודת - שיטה מקובצת] לילה לא שמיה אבוד כיון דלא חזי להקרבה בלילה וה''נ הוה לן למימר יותר דלא תמות כי נמצאת בעלת מום מכי נמצאת תמימה דאמר לא תמות לרבנן

1.

This is like we say in Temurah (22a), that what was lost at night is not considered being lost, since it is not proper to be offered at night. Also here, there is more reason to say that it does not die when it is found to be a Ba'al Mum than when if it was found to be Tam, that [then] Rabanan say that it does not die!

לכך נראה לפרש דודאי אם כיפרו בעליה קאי אנמצאת ובאבודה בשעת כפרה מיירי וה''ה כי נמצאת תמימה דתמות

(e)

Answer #2: Surely, "if [from when] the owner atoned" refers to when it was found, and it discusses when it was lost at the time of Kaparah, and the same applies when it was found Tam, that it dies;

ונקט נמצאת בעלת מום לרבותא דאע''ג דאיכא דיחוי המום עם הדיחוי דאבודה וס''ד אמינא דלא תמות קמ''ל דתמות

1.

It mentioned that it was found to be a Ba'al Mum for a Chidush, that even though there is Dichuy of the Mum with Dichuy of being lost, and one might have thought that it does not die, we learn that it dies.

וכמו כן נפרש גבי עיברה שנתה דמוקי לה בתמורה בפרק ולד חטאת (דף כב.) באבודה כדי שלא יקשה ממנה לריש לקיש דאמר עיברה שנתה רואים כאילו היא עומדת בבית הקברות ורועה [צ"ל וה"ק - צאן קדשים] ושעיברה שנתה שאבדה עם עיברה שנתה

(f)

Support: And so we explain regarding when its year passed. We establish this in Temurah (22a) when it was lost, lest it be difficult for Reish Lakish, who said that if its year passed, we view it as if it is standing in a cemetery (i.e. a place where a Kohen cannot offer it), and it grazes. [The Mishnah] says as follows. And its year passed, that it was lost and its year passed.

והשתא קשיא כיון (דא''כ) [צ"ל דאבדה - שיטה מקובצת] למה לי עיברה שנתה והא כולי עלמא דאבודה בשעת כפרה תמות

(g)

Question: Now it is difficult - since it was lost, why do we need that its year passed? All agree that if it was lost at the time of Kaparah, it dies!

ואם משכיפרו בעליה קאי אתרוייהו (אעיברה שנתה ואבדה ואאבדה) [צ"ל כדפרישית - שיטה מקובצת] ואנמצאת בעלת מום

1.

And "if from when the owner atoned" refers to both of them, like I explained, to "its year passed", and to "it was found be a Ba'al Mum"!

(וי''ל) [צ"ל י"ל - מעיל אהרן] דהכא נמי נקט לרבותא עיברה שנתה דאע''ג דאיכא דיחוי אחרינא עם דיחוי דאבודה מ''מ תמות

(h)

Answer: Also this was taught for a bigger Chidush. Even though there is another Dichuy with the Dichuy of being lost, in any case it dies.

וא''ת למאי דפרישית לא משכחנא ה' חטאות המתות דהא לא אמר בעיברה שנתה ונמצאת בעלת מום דתמות אלא באבודה וכן כיפרה בעליה באחר לא אמרינן תמות אלא באבודה בשעת כפרה לרבנן דרבי שמעון

(i)

Question: According to what I explained, we do not find five Chata'os that must die, for it says that when its year passed and it was found to be a Ba'al Mum that it dies only if it was lost, and similarly "the owner atoned through another", we say that it dies only if it was lost at the time of Kaparah according to Rabanan of R. Shimon!

אבל לרבי שמעון ניחא שפיר דהא אית ליה דכיפרו בעליה אפילו בלא אבדה כלל תמות

1.

Remark: However, according to R. Shimon it is fine, for he holds that when the owner atoned, even if it was not lost at all, it dies.

י''ל דלרבנן נמי לא קשיא כל כך דמכל מקום משכח ה' חטאות מתות (בה' עניינים) [צ"ל בהאי ענינא - מלאכת יו"ט] דאבודה תמות כשעיברה שנתה (וכו') [צ"ל וכן - שיטה מקובצת כתב יד, חק נתן] בשלא נמצאת עד לאחר כפרה

(j)

Answer: Also according to Rabanan it is not so difficult, for in any case we find five Chata'os that die in this way - what was lost dies when its year passed, and similarly when it was not found until after Kaparah.

8) TOSFOS DH v'Einah Oseh Temurah

תוספות ד"ה ואינה עושה תמורה

(SUMMARY: Tosfos explains why it cannot make Temurah.)

שאם התפיס בהמה (אינה מקודשת דהא) [צ"ל לקדושה לא קדשה תחתיה דהאי - שיטה מקובצת] למיתה אזלא

(a)

Explanation: If he was Matfis an animal for Kedushah, it is not Kadosh in place of this [Chatas], for it is left to die.

9)

TOSFOS DH Lo Nehenin v'Lo Mo'alin

תוספות ד"ה לא נהנין ולא מועלין

(SUMMARY: Tosfos explains why there is no Me'ilah.)

דכיון דאזלי לאיבוד לא שייכא בהו מעילה ולא קרינא בהו קדשי ה'

(a)

Explanation: Since they are wasted, Me'ilah does not apply to them, and we do not call them Kodshei Hash-m.

10)

TOSFOS DH v'Im Ad she'Lo Kipru Ba'aleha Tir'eh Ad she'Tista'ev

תוספות ד"ה ואם עד שלא כיפרו בעליה תרעה עד שתסתאב

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations about when this applies.)

לא קאי אנמצאת בעלת מום דמאי עד שתסתאב הרי היא כבר בעלת מום

(a)

Remark: This does not refer to when it was found to be a Ba'al Mum, for [if so] what is "until it gets a Mum"? It is already a Ba'al Mum!

אלא קאי אעיברה שנתה

(b)

Explanation #1: Rather, it refers to when its year passed.

אי נמי קאי אבעלת מום (ומאי תרעה) [צ"ל ומיירי כגון - שיטה מקובצת] שנמצא בעל מום עובר דמיד נדחית מהקרבת מזבח

(c)

Explanation #2: It refers to a Ba'al Mum, and it discusses when it was found to have a temporary Mum. It is immediately Nidcheh from offering it on the Mizbe'ach;

וקאמר תרעה אותה שנמצאת עד שתסתאב ויפול בה מום קבוע דאז יהיה מותר למוכרה ולהוציאה לחולין ויביא בדמיה אחרת שיקרב למזבח:

1.

It says that it grazes, the one that was found, until it gets a Mum Kavu'a, and then it is permitted to sell it and make it Chulin, and he brings another with its money that he offers on the Mizbe'ach.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF