1)

TOSFOS DH Kodshei Kodoshim

תוספות ד"ה קדשי קדשים

(SUMMARY: Tosfos explains why the Mishnah discusses Kodshei Kodoshim.)

כגון חטאת ואשם ושלמי צבור שיש בהן מעילה עד שיהא בהן שעת היתר לכהנים דהיינו לאחר זריקה דעד שעת זריקה מיקרו קדשי ה' ובאימורים אף לאחר זריקה

(a)

Explanation: E.g. Chatas, Asham and Shalmei Tzibur which have Me'ilah before there is Sha'as Heter to Kohanim, i.e. after Zerikah. Until Zerikah they are called Kodshei Hash-m, and [there is Me'ilah in] their Eimurim even after Zerikah;

אבל בקדשים קלים אין בהן מעילה עד לאחר זריקה שאז הוברר חלק גבוה ואז יש מעילה באימוריהן:

1.

However, Kodshim Kalim have no Me'ilah until after Zerikah. Then, the portion of Hash-m is clarified, and then there is Me'ilah in their Eimurim.

2)

TOSFOS DH she'Shachtan b'Darom

תוספות ד"ה ששחטן בדרום

(SUMMARY: Tosfos discusses where Kabalah was.)

ודינן לישחט בצפון כדאי' בפ' איזהו מקומן (זבחים דף מז.) מועלין בהן בגמרא מפרש מאי (רבותא) [צ"ל קמ"ל - שיטה מקובצת]

(a)

Explanation: Their law is to be slaughtered in the north, like it says in Zevachim (47a). The Gemara will explain what "Me'ilah applies to them" teaches.

וא''ת האי ששחטן בדרום היכי דמי

(b)

Question: What is the case of Shechitah in the south?

אי דקבל בצפון הא למה לי תנינא בסמוך בסיפא

1.

If he received the blood in the north, why is this needed? It is taught below in the Seifa!

ואי דקבל בדרום אם כן ברישא הוי ליה למיתני ששחטו בדרום וקבל בצפון וכן שחטו בצפון וקבל בדרום דלא הוי רבותא כל כך כמו ששחטו בדרום וקבל בדרום

2.

If he received the blood in the south, if so it should have taught before this "they were slaughtered in the south and Kabalah was in the north, and similarly they were slaughtered in the north and Kabalah was in the south", which is less of a Chidush [that Me'ilah applies] than when they were slaughtered in the south and Kabalah was in the south!

דסדר משנתינו כך הוא ששונה אותו שיש בו חידוש יותר בסיפא כדעביד בגמ' צריכותא

3.

The order of our Mishnah is to teach the bigger Chidush in the Seifa, like the Gemara makes a Tzerichusa (explains why we need each clause);

ולפי זה ששונה חידוש זה ברישא א''כ תני זו ואין צריך לומר זו והדר תני לא זו אף זו ואין זו שיטת תנאים

i.

According to this, that it teaches this Chidush in the Reisha (when both Shechitah and Kabalah were in the south), if so, it taught this, and there is no need to say this (that Me'ilah applies when Shechitah or Kabalah was in the south, and the other was in the north), and later teaches (regarding Shechitah or Zerikah at night) not only this, rather, even this! The Tana'im did not do so!

[צ"ל וי"ל - שיטה מקובצת, צאן קדשים] דכולל ברישא שינוי מקום דדרום והדר מפרש כיצד קתני כלומר כיצד הוי שינוי מקום דדרום שאמרו כגון ששחטן בדרום וקבל בצפון כו' אבל שחטן בדרום וקבל בדרום בהא לא מיירי מתני'

(c)

Answer: He includes in the Reisha Shinuy Makom of the south, and later explains how this is. I.e. how is Shinuy Makom of the south that was said? E.g. he slaughtered in the south and Kabalah was in the north [or vice-versa]. However, Shechitah in the south and Kabalah in the south, our Mishnah did not discuss this.

ונראה לפום ריהטא דבכי ה''ג לית בהו מעילה מדלא מפרש להו במתניתין ויש טעם בדבר משום דשינה בהו כ''כ

(d)

Assertion: It seems that in such a case Me'ilah does not apply, since our Mishnah did not explain this. We can give a reason, because he deviated so much.

מיהו נראה למהר''ר פרץ שי' דאין זו סברא דהא בגמ' מפרש טעמא דמתניתין דמועלין בהן אע''ג דשינה ועשה בפסול משום דהוא ראוי לקדשים קלים וא''כ מה לי חד פסול מה לי תרי פסולי

(e)

Objection (R. Peretz): This is unreasonable, for the Gemara explains the reason for our Mishnah that Me'ilah applies, even though he deviated and did it in a Pasul way, because [the south] is proper for Kodshim Kalim. If so, what is the difference between one Pesul and two Pesulim?!

לכן נ''ל דהוא הדין בשחט וקבל בדרום דמועלין

(f)

Conclusion: Therefore, it seems to me that the same applies when Shechitah and Kabalah were in the south. Me'ilah applies.

והא דלא תני במתניתין אע''ג דהוא רבותא טפי

(g)

Implied question: Why was it not taught in our Mishnah? It is a bigger Chidush!

כך דרך משנה ולפי ששונה כל אחד בפני עצמו לא חש לשנותם ביחד

(h)

Answer: This is the way of the Mishnah. Because it taught each [deviation] by itself, it was not concerned to teach them together.

כדאשכחן בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף נג:) דקתני הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד כו' ובגמרא תני אפילו שניהם

1.

Source: We find this in Yevamos (53b). It teaches "one who had Bi'ah with his Yevamah, whether Shogeg or Mezid [... whether he was Shogeg, Mezid or Anus (forced) and she was not, or vice-versa], and in the Gemara it teaches even if both of them [were Shogegim, Mezidim or Anusim];

ובמשנה שייריה אע''ג דהוי רבותא טפי משום דמסתמא כיון דשמעת חדא לריעותא ה''ה בתרתי:

2.

The Mishnah omitted it, even though it is a bigger Chidush, for presumably, since you learned [that he acquired] when there was one Rei'usa (reason to say that he should not acquire), the same applies when there are two.

3)

TOSFOS DH Shachtan b'Darom v'Kibel Daman b'Tzafon...

תוספות ד"ה שחטן בדרום וקבל דמן בצפון שחטן בצפון וקבל דמן בדרום

(SUMMARY: Tosfos explains that the bigger Chidush is taught last.)

בגמ' מפרש [הא] דתנן קבל בדרום לרבותא דאע''ג דשינה בקבלה דעיקר עבודה היא מ''מ מועלין

(a)

Reference: The Gemara explains that it taught that Kabalas Dam was in the south for a bigger Chidush. Even though he deviated in Kabalah, which is a primary Avodah (it requires Kehunah), even so, Me'ilah applies.

שחט ביום וזרק בלילה שחט בלילה וזרק ביום כך הגירסא ברוב הספרים

(b)

Version #1: If he slaughtered during the day and Zerikah was at night, or slaughtered at night and Zerikah was during the day - this is the text in most Seforim.

ונראה לר''י שהוא שיבוש דאית ליה למיתני אותו שהוא חידוש יותר בסיפא כמו גבי דרום

(c)

Rebuttal (Ri): This is wrong. It should teach the bigger Chidush at the end, like regarding the south!

אלא גרסינן איפכא שחט בלילה וזרק ביום שחט ביום וזרק בלילה דזריקה עיקר עבודה

(d)

Version #2: Rather, the text says oppositely. He slaughtered at night and Zerikah was during the day, or slaughtered during the day and Zerikah was at night, for Zerikah is the primary Avodah;

והויא חידוש יותר כששינה בזריקה דאיכא מעילה

1.

The bigger Chidush is when he deviated in Zerikah, that there is Me'ilah. Therefore, it omitted Kabalah regarding night, and mentioned Zerikah.

ולהכי שביק קבלה גבי לילה ונקט זריקה משום דאי אפשר לצמצם שתהא שחיטה ממש בסוף הלילה והקבלה מיד ביום דקבלה ושחיטה תכופות זו לזו:

2.

The reason it omitted Kabalah regarding night and mentioned Zerikah, is because it is impossible to be so exact that Shechitah is at the very end of the night and Kabalah is immediately during the day, for Kabalah and Shechitah are adjacent (one may not delay in between).

4)

TOSFOS DH Kol she'Hayah Lah Sha'as Heter l'Kohanim

תוספות ד"ה כל שהיה לה שעת היתר לכהנים

(SUMMARY: Tosfos explains why this uproots Me'ilah.)

שנעשית (בזריקה) [צ"ל הזריקה בהכשר - שיטה מקובצת, צאן קדשים] אין מועלין דלא קרינא בהו קדשי ה'

(a)

Explanation: [Whatever had a Heter to Kohanim, i.e.] Zerikah was Kosher, Me'ilah does not apply to it, for it is not called Kodshei Hash-m.

5)

TOSFOS DH Peshita Mishum d'Shactan b'Darom Afkinun mi'Yedei Me'ilah

תוספות ד"ה פשיטא משום דשחטן בדרום אפקינון מידי מעילה

(SUMMARY: Tosfos answers why it is no Chidush that Zerikah does not uproot Me'ilah.)

וא''ת לישני דהא קמ''ל דזריקה לא מהניא בהו לאפוקי מידי מעילה

(a)

Question: He should answer that the Chidush is that Zerikah does not help to uproot Me'ilah from them!

י''ל דהא פשיטא הוא כיון שהזריקה בפסול דלא מהניא ולא מידי

(b)

Answer #1: This is obvious. Since Zerikah was Pasul, it does not help at all.

ועוד י''ל דלפי מה שפירש מורי ניחא שפיר ולקמיה אפרש בעזרת השם

(c)

Answer #2: According to what my Rebbi explained, this is fine. I will explain below (Sof DH Chutz).

6)

TOSFOS DH Kodshim she'Mesu Yatz'u mi'Yedei Me'ilah v'Chulei

תוספות ד"ה קדשים שמתו יצאו מידי מעילה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why there is no Me'ilah.)

דכיון שהולכין לאיבוד לא איקרו קדשי ה'

(a)

Explanation: Since they are wasted (nothing goes on the Mizbe'ach), they are not called Kodshei Hash-m.

7)

TOSFOS DH Chutz li'Zmano v'Chutz li'Mkomo l'Mai Chazu

תוספות ד"ה חוץ לזמנו וחוץ למקומו למאי חזו

(SUMMARY: Tosfos questions this text, but defends it.)

כלומר הוה ליה למימר דהוי כמאן דחנקינהו דלא חזו למידי

(a)

Explanation: He should have said that it is as if he choked them, for they are not proper for anything.

וקשה דמאי פריך השתא [כל הני דתני במתניתין] כיון דאיכא מ''ד אם עלו לא ירדו לא אמרינן כמאן דחנקינון

(b)

Question: What was the question? All those taught in our Mishnah, since there is an opinion that Im Alah Lo Yered, we do not say that it is as if he choked them;

כל שכן דניחא טפי (מכאן מעמוד ב) חוץ לזמנו וחוץ למקומו דלא נימא כמאן דחנקינהו דהא לכולי עלמא אם עלו לא ירדו כדפרישית לקמן

1.

All the more so, Chutz li'Zmano and Chutz li'Mkomo are better, that we do not say that it is as if he choked them, for all agree that Im Alah Lo Yered, like I explained below (in the next Dibur)!

2b----------------------------------------2b

לכן נ''ל דגרסינן חוץ [צ"ל לזמנו וחוץ - שיטה מקובצת, צאן קדשים] למקומו למה לי כלומר פשיטא דלא הוי כמאן דחנקינהו מטעמא דעלו לא ירדו כדפרישית דעדיף מכולהו

(c)

Answer #1: Therefore, it seems to me that the text says "why do we need Chutz li'Zmano and Chutz li'Mkomo?" I.e. obviously it not is as if he choked them, due to the reason Im Alah Lo Yered, like I explained, that it is better than all of [the others of our Mishnah];

ומשני הואיל ומרצה לפיגולו כלומר הא קמ''ל דזריקה לא מפקע מידי מעילה דסד''א דאע''ג דפסולה מ''מ מרצה לקבוע פיגול ולחייב כרת (ואע''ג) דבעינן בפיגול כהרצאת כשר

1.

[The Gemara] answers "since it is Meratzeh for Pigul." I.e. Zerikah does not uproot from Me'ilah. One might have thought that even though it is Pasul, in any case it is Meratzeh to fix for Pigul and obligate Kares, for to make Pigul we require like what is Meratzeh Kosher (all the Avodah was Kosher, except for intents Chutz li'Zmano).

וא''כ תועיל נמי להוציאה מידי מעילה קמ''ל

2.

If so, it should help also to uproot from Me'ilah! [The Mishnah] teaches that this is not so.

ונראה דוחק לפרש שלא היה יודע המקשה האמת שבא (לומר) [צ"ל לאשמועינן - צאן קדשים] דזריקה לא מפקע מידי מעילה (והא פי' לעיל דעל כרחיה) [צ"ל כדפירשתי לעיל דע"כ הוא מוכח - צאן קדשים] ממילתיה דרי יהושע

(d)

Objection: It is difficult to explain that the Makshan did not know the truth, that it comes to teach that Zerikah does not uproot from Me'ilah, like I explained above, for you are forced to say that it is proven from R. Yehoshua's words (since there was no Heter to Kohanim)!

לכן נראה למורי הכי דגרס שפיר למאי חזו כלומר ודאי ידענא דרבותא (משום זריקה) [צ"ל דחוץ לזמנו וחוץ למקומו לומר שהזריקה לא מפקע מידי מעילה - שיטה מקובצת] ע''כ כדפרישית

(e)

Answer #2 (to Question (b) - Tosfos' Rebbi): The text properly says "what are Chutz li'Zmano and Chutz li'Mkomo proper for?" I.e. surely he knew that it is a bigger Chidush of Chutz li'Zmano and Chutz li'Mkomo, to say that Zerikah does not uproot from Me'ilah. You are forced to say like I explained (for all agree that Im Alah Lo Yered);

מיהו מה חידוש יש כיון שאין שום (ראויות) [צ"ל היתר - צאן קדשים] בזריקה מהיכי תיתי דמפקע מידי מעילה

1.

However, what is the Chidush? There is no Heter through Zerikah. Why should I think that it uproots Me'ilah?!

ומשני הואיל ומרצה לפיגולו ולהכי סלקא דעתך דזריקה מפקע מידי מעילה קמ''ל דלא:

2.

It answers "since it is Meratzeh for Pigul." Therefore, one might have thought that Zerikah uproots Me'ilah. [The Mishnah] teaches that this is not so.

8)

TOSFOS DH Alu Mahu she'Yerdu

תוספות ד"ה עלו מהו שירדו

(SUMMARY: Tosfos proves that he asks about Shechitah or Kabalah in the south.)

ע''כ קאי אדרום דאחוץ לזמנו וחוץ למקומו לא קאי דהא משמע פרק המזבח מקדש (זבחים דף פד.) דלכ''ע לא ירדו

(a)

Explanation: You are forced to say that he refers to Darom. He does not refer to Chutz li'Zmano and Chutz li'Mkomo, for it connotes in Zevachim (84a) that all agree that Lo Yered;

וגם לא קאי אלילה דפלוגתא היא בהדיא בין רבי יהודה ור' שמעון

1.

Also, he does not refer to [Shechitah or Kabalah] at night, for R. Yehudah and R. Shimon explicitly argue about this.

9)

TOSFOS DH Aliva d'R. Yehudah Kuli Alma Lo Pligi d'Im Alu Yerdu

תוספות ד"ה אליבא דר' יהודה כולי עלמא לא פליגי דאם עלו ירדו

(SUMMARY: Tosfos explains why all agree according to R. Yehudah.)

דהשתא גבי נשחט בלילה דלא שחט בדרום קאמר ירדו כל שכן היכא דשחט בדרום דשינה מקומו דירדו

(a)

Explanation: Now, regarding [a Korban] slaughtered at night, that he did not slaughter in the south, [R. Yehudah] says Yered - all the more so when he slaughtered in the south, that he changed its place, Yered!

כי פליגי אליבא דר''ש דאמר גבי נשחט בלילה לא תרד רב יוסף כר''ש (דאסר) דמדמה שינוי מקום לשינוי זמנו

1.

They argue according to R. Shimon, who says about Shechitah at night Lo Yered. Rav Yosef holds like R. Shimon, who compares changing the place to changing the time.

10)

TOSFOS DH v'Rabah Amar Lecha...

תוספות ד"ה ורבה אמר לך עד כאן לא קאמר ר''ש אלא בניתנין למעלה שנתנן למטה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses why he needed to discuss this case.)

תימה אמאי שבק בלילה ונשפך דמה ויצאה דמה דפליגי בהו רבי יהודה ור''ש ונקט ניתנין למעלה שנתנן למטה דאף רבי יהודה מודה דלא ירדו

(a)

Question: Why did he abandon [Shechitah or Kabalah] at night, the blood spilled, and the blood left [the Azarah], which R. Yehudah and R. Shimon argue about, and he discussed Nisnim (blood that must be put) above that was put below? Even R. Yehudah agrees that Lo Yered!

ופירש הר''י דמיירי הכא (בעוף שעולתו) [צ"ל בעולת העוף שדינה] למעלה ועשאה למטה

(b)

Answer (Ri): Here we discuss Olas ha'Of. Its law is to be done above, and it was done below;

(והכא) [צ"ל ובהא - שיטה מקובצת] לא מודה רבי יהודה משום דהוי כפסול [צ"ל דרום - שיטה מקובצת] הילכך ירדו

1.

Regarding this, R. Yehudah does not agree, for it is like the Pesul of the south. Therefore, Yered.

דלא דמי ניתנין למעלה שנתנן למטה דקאמר בזבחים (דף פד.) דלא פליג רבי יהודה

(c)

Implied question: Why is this unlike Nisnim above that were put below? It says in Zevachim (84a) that R. Yehudah does not argue!

דהתם מיירי בבהמה שהיתה לה הכשר בשחיטה ובקבלה אבל בעולת העוף שמלקה למטה דלא היה שום הכשר פליג רי יהודה כמו בנשחט בלילה ונשפך דמה

(d)

Answer #1: There it discusses an animal. It had Sha'as ha'Kosher through Shechitah and Kabalah. However, if Melikah of Olas ha'Of was below, it did not have any Hechsher;

ועל זה מחלק רבה דע''כ לא קאמר ר''ש לא ירדו גבי זבחים אלא משום דלא שינה בהן אלא במזבח עצמו ולעולם זביחתן וקבלתן בצפון כלומר כל מצותה וכל ענייניה

1.

Rabah argues about this, for we find that R. Shimon said Lo Yered only regarding Zevachim, that he deviated in them only on the Mizbe'ach itself, and really, their Shechitah and Kabalah was in the north, i.e. the entire Mitzvah and the entire matter. (R. Y.M. Feinstein - places fixed on the Mizbe'ach, e.g. for Melikah and Matanos Dam, are laws of the Mizbe'ach, and not of Avodas ha'Korban. Deviation in them is not like deviation in the Korban itself);

אבל בשחט בדרום מודה ר''ש דכמאן דחנקיה דמי והוי כמו שחוטי חוץ כיון שמשנה מקום שחיטה ובשוחט חוץ לכ''ע אם עלו ירדו

i.

However, what was slaughtered in the south, R. Shimon agrees that it is as if he choked it. It is like Shechutei Chutz, since he changed the place of Shechitah. Regarding Shechutei Chutz, all agree that Im Alah Yered.

מיהו קשה למורי רבינו ה''ר פרץ מהא דמותיב רב יוסף לקמן לרבה חדא מגו חדא כו' פי' דחזינן גבי מליקה דכששינה בה אם עלה לא ירד וה''ה גבי שינוי [צ"ל דרום - שיטה מקובצת] בבהמה ואיתותב רבה

(e)

Question (R. Peretz): Below (3a), Rav Yosef challenged one [Mishnah] amidst another. I.e. we find regarding Melikah that when he deviated in it, Im Alah Lo Yered, and the same applies to Shinuy of the south in an animal, and Rabah was refuted;

ולפירוש ר''י אמאי איתותב משינוי מקום דמליקה והא איהו מחלק הכא שפיר בין שינוי דעוף (לגוף המזבח) [צ"ל בגוף המזבח לשינוי - שיטה מקובצת] דבהמה מצפון לדרום

1.

According to the Ri, why was he refuted from Shinuy Makom of Melikah? [Rabah] properly distinguishes between Shinuy of a bird on the Mizbe'ach, and Shinuy in an animal from north to south!

לכן נ''ל כדמשמע בפשוט דמיירי בבהמה

(f)

Answer #2: Therefore, it seems like the simple meaning, that we discuss an animal.

ואע''ג דמודה ביה ר' יהודה

1.

Implied question: R. Yehudah agrees about [an animal]!

מכל מקום מייתי לה )לדומיא לשינוי( [צ"ל לדמיון דשינוי - שיטה מקובצת] מקום דהוי כי שינוי דדרום ולסימנא בעלמא נקט

2.

Answer: Even so, we bring it for the comparison, that Shinuy Makom is like Shinuy of the south. It is a mere Siman.

וכל זה דוחק

(g)

Rebuttal: This is a poor answer.

לכן נראה למורי רבינו ה''ר פרץ דהוצרך רבה להביא הא מילתא דניתנין למעלה שנתנן למטה

(h)

Answer #3 (R. Peretz): Rabah needed to bring this matter of Nisnim above that were put below (and explain why it is unlike Shechitah in the south);

דאי לא אייתי אלא נשחטה בלילה בהא ודאי איכא לפלוגי שפיר דהתם שינוי זמן והכא שינוי מקום ולא דמו כלל אהדדי ועדיין היה קשה לו לרבה מניתנין למעלה שנתנן למטה

1.

Had he brought only what was slaughtered at night, about this surely one can distinguish properly. There is Shinuy in time, and here is Shinuy in place. They are not like each other at all! The Mishnah of Nisnim above that were put below would still be difficult for Rabah.

וכ''ת מה ענין שינוי זריקה לשינוי שחיטה דגבי דרום דהא בהא דניתנין למעלה שנתנן למטה אף ר''י מודה משום דהוי פסול בזריקה אבל הכא גבי דרום הוי פסול בשחיטה

(i)

Question: What is the relevance of Shinuy Zerikah to Shinuy Shechitah of the south? Regarding Nisnim above that were put below, even R. Yehudah agrees, for it is a Pesul of Zerikah, but here, regarding the south, it is a Pesul of Shechitah!

הא לאו מילתא דלר''ש מהני פסול בשחיטה כמו בזריקה לר' יהודה דהא בנשחט בלילה דא''ר יהודה ירדו קאמר ר''ש לא ירדו

(j)

Answer: This is wrong. According to R. Shimon, a Pesul of Shechitah helps [to say Lo Yered] like a Pesul of Zerikah according to R. Yehudah, for when it was slaughtered at night, that R. Yehudah says Yered, R. Shimon says Lo Yered;

וא''כ מהשתא יש לנו לדמות שחט בדרום לר''ש לניתנין למעלה שנתנן למטה וא''כ תיקשי לרבה לכך הוצרך לחלק בין ניתנין למעלה (לניתנין למטה בין) [צ"ל שנתנן למטה ובין - שיטה מקובצת] שחט בדרום

1.

If so, now we can compare Shechitah in the south according to R. Shimon to Nisnim above that were put below. If so, it is difficult for Rabah! Therefore, he needed to distinguish between Nisnim above that were put below and Shechitah in the south;

אבל בין נשחט בלילה לשחט בדרום לא הוצרך לחלק דאותו חילוק פשוט הוא וידוע לכל דהתם שינוי זמן והכא שינוי מקום

2.

However, he did not need to distinguish between Shechitah at night and Shechitah in the south, for the distinction is obvious and known to all. There is Shinuy of time, and here is Shinuy of place.

11)

TOSFOS DH Ela l'Rabah Kashya

תוספות ד"ה אלא לרבה קשיא

(SUMMARY: Tosfos explains why it is difficult for him.)

דאמר כמאן דחנקיה דמי וא''כ הוה ליה כי קדשים שמתו

(a)

Explanation: He said that it is as if he choked them. If so, they are like Kodshim that died!

12)

TOSFOS DH u'Mai Ika Bein d'Oraisa lid'Rabanan

תוספות ד"ה ומאי איכא בין דאורייתא לדרבנן

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not say that Korban is a difference.)

הוה מצי למימר דמדרבנן לא מייתי אשם מעילה

(a)

Implied question: [The Gemara] could have said that for [Me'ilah] mid'Rabanan, one does not bring Asham Me'ilah!

(ועדיפא) [צ"ל אלא עדיפא - שיטה מקובצת] מיניה קא משני דאפילו חומש ליכא וכש [דלא מייתי] אשם דהוה חולין בעזרה

(b)

Answer: It gave a better answer. There is not even a Chomesh, and all the more so he does not bring Asham Me'ilah, for it would be Chulin b'Azarah!

13)

TOSFOS DH u'Mi Ika Me'ilah mid'Rabanan

תוספות ד"ה ומי איכא מעילה מדרבנן

(SUMMARY: Tosfos explains why this was astounding.)

תימה מאי קא מתמה אין איכא טובא כגון גבי דם דתנן לקמן (דף יא.) יצא לנחל קדרון מועלין בו כו' ורוצה לומר מדרבנן

(a)

Question: Why was [the Makshan] astounded? There are many [cases of Me'ilah mid'Rabanan], e.g. regarding blood. A Mishnah below (11a) teaches that when [blood] went out to Nachal Kidron, Me'ilah applies to it, and [the Gemara] wants to say that it is mid'Rabanan!

וכן גבי אפר חטאת (בריש) [בסוף] התכלת (מנחות דף נב.)

1.

Also regarding ashes of Parah Adumah, in Menachos (52a, we say that there is Me'ilah mid'Rabanan)!

וי''ל דשאני התם דלא בדילי מינייהו הילכך יש להן לתקן מעילה

(b)

Answer: There is different, for people do not refrain from them. Therefore, [Chachamim] should enact Me'ilah;

אבל הכא גבי קדשים ששחטן בדרום בדילי מינייהו ועל זה מתמה איכא מעילה בכה''ג

1.

However, here, regarding Kodshim slaughtered in the south, people refrain from them. About this the Gemara is astounded "is there Me'ilah in such a case?!"

ומשני אין כדאמר עולא ואף בקדשים שמתו דבדילי יש מעילה מדרבנן:

2.

It answers yes, like Ula taught. Even for Kodshim that died, which people refrain from, there is Me'ilah mid'Rabanan.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF