קידושין דף פא. א

האם מלקין מכת מרדות מדרבנן על איסור יחוד [1]?

;
ביחוד עם פנויה ביחוד עם אשת איש
לרב אשי מלקין אין מלקין - כדי להוציא לעז על בניה
למר זוטרא מלקין מלקין - ומכריזין [2]

שני בתים פנימי וחיצון - והחיצון פתוח לרה"ר, דהפנימיים יש להם דרך לחיצון
אבל לחיצונים אין להם דרך לפנימי, האם יש יחוד באופנים דלהלן?

אנשים בבית החיצון
ונשים בבית הפנימי
נשים בבית החיצון
ואנשים בבית הפנימי
לרב כהנא אין חוששים משום יחוד [3] חוששין משום יחוד [4]
לברייתא חוששין משום יחוד [5] אין חוששים משום יחוד [6]
לאביי חוששין משום יחוד חוששין משום יחוד

קידושין דף פא: א

האם מותר לאדם להתייחד עם אמו ובתו ואחותו או עם בהמה?

שלא בקביעות בקביעות
לרב אסי מותר באמו ובתו ובהמה: מותר
באחותו: אסור
לשמואל לחכמים מותר
לר' מאיר ור' טרפון מותר אסור

ישן הבן עם אמו והאב עם בתו בקירוב בשר, עד איזה גיל מותר?

הבן עם אמו האב עם בתו [7]
ללישנא קמא עד שיהיה הבן בן י"ב שנים ויום אחד עד שתהיה הבת בת ט' שנים ויום אחד
לאיכא דאמרי עד שיהיה הבן בן י"ג שנים ויום אחד עד שתהיה הבת בת י"ב שנים ויום אחד
-------------------------------------------------

[1] אכן לאסור אשת איש על בעלה משום יחוד עם איש זר לכו"ע אין אוסרים. ותוס' (בד"ה מלקין) פירשו שגם אוסרין קאי על פנויה, וה"ק: דאין אוסרין אותה לכהונה משום זונה, כיון שטוענת שלא נבעלה.

[2] פי', דמכריזין שהיא לוקה משום יחוד ולא משום שזינתה. אולם רב אשי ס"ל שלא מועילה הכרזה - כיון שיש אנשים ששומעים שהלקו ולא שומעים בהכרזה.

[3] דכיון שאין דרך החיצונים ששם האנשים להכנס לפנימי ששם הנשים - דאין להם דרך לשם, לא חיישינן לייחוד, ואף שתצא אשה לחוץ דרך בית החיצון ששם האנשים - גם לא חיישינן לייחוד דאשה אחת מתייחדת עם כמה אנשים.

[4] דכיון שדרך הפנימיים על החיצון, שמא יצא איש אחד ויתייחד עם הנשים.

[5] דשמא יכנס אחד מהאנשים שבבית החיצון לפנימי - ולא ירגישו בו חבריו כיון שאין להם דרך לשם, ונמצא שמתייחד עם הנשים.

[6] דאם יצא אחד מהאנשים מהבית הפנימי לחיצון - אין זה ייחוד, כיון שהדרך על הבית החיצון הוא מפחד שמא יצא עוד אדם ולא הוי יחוד.

[7] אכן כל הזמנים הללו הם כל זמן שלא הגיעו לכדי "שדים נכונו ושערך צמח". וכן באופן שאין היא בושה לעמוד לפני אביה ערומה, דאל"כ כבר יצר אלבשה ואסור.

-------------------------------------------------