קידושין דף עא. א

הרוצה לשאת אשה או נשא אשה בלא בדיקה במקומות דלהלן, מה הדין?

בבל ארץ ישראל שאר ארצות [1]
לישא אשה לכתחילה נושא בלא בדיקה לא ישא אלא אם בדק לא ישא אלא אם בדק
נשא אשה האם יוציא אין צריך להוציא אין צריך להוציא צריך להוציא

קידושין דף עא: א

האם אביי או רב יוסף קילל לאלו שסמכו על השיעורים דלהלן
- עד היכן הוא יחוס בבל במשך נהר פרת?

ללישנא קמא לאבעית אימא
לרב אקרא דתולבקני קילל קילל
לשמואל גישרא דבי פרת [2] כ"ש דקילל לא קילל [3]
לר' יוחנן עד מעבורת דגיזמא לא קילל לא קילל
-------------------------------------------------

[1] אכן לקמן (דף עב:) מבואר בגמ', שכל כלל זה הוא דוקא אליבא דר' מאיר, אבל חכמים אומרים "כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות". אכן יש בזה מחלוקת אם אמרו כן חכמים.

[2] והוא יותר בהמשך למעלה בפרת, ונמצא לכאורה ששמואל מיקל לענין יוחסין יותר מרב.

[3] דבאמת שמואל אמר שיעור יותר קרוב לבבל מאשר אמר רב, ואף שעכשיו נראה לנו שהגשר דבי פרת הוא רחוק יותר מבבל, זה משום שעכשיו הוא ששינו זאת הפרסים והעלו את הגשר למקום יותר גבוה ומרוחק בפרת, אבל בזמן שמואל ואביי היה הגשר נמצא נמוך מאקרא דתולבקני.

-------------------------------------------------