קידושין דף סט. א

האומר לשפחתו "הרי את בת חורין והעובר במעיך ישאר עבד", מה הדין ומנלן?

מה הדין מה הטעם
לר' יוסי הגלילי הולד כמותה - ומשתחרר דכתיב "האשה וילדיה" וגו' [1]
לחכמים דבריו קיימים - והעובר עבד דהכל לפי תנאו וכהפשטות

האם ממזר יכול לישא שפחה לכתחילה או בדיעבד, ואם נשא מה דין זרעו?

מה דין לישא מה דין זרעו
לר' טרפון הסיקה הגמ'
שמותר לכתחילה [2]
הרי הוא עבד ומשחררו וכשר
לר' אליעזר לכאורה אסור הרי הוא עבד ממזר [3]

קידושין דף סט: א

האם ס"ל לאמוראים דלהלן את מימרת דר' אלעזר
ד"לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיה ועלה"?

לאביי דעלו מאליהם לרבא עלו בעל כרחם
ללישנא קמא לא ס"ל [4] ס"ל שביררם והעלם
לאיכא דאמרי ס"ל [5]
-------------------------------------------------

[1] פי', מהפסוק (שמות כא:ד) "הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדֹנֶיהָ" - יש ללמוד שמתי שהשפחה נמצאת אצל אדוניה גם ולדה שם, אולם אם היא משוחררת גם ולדה כן. אכן זה ודאי רק מתי שהיא מעוברת, כי אם אחר שנולד, הוא עבד בפני עצמו.

[2] הסתפקה הגמ' בדעת ר' טרפון האם לכתחילה קאמר או בדיעבד, והסיקה להביא ראיה מאושפזיכניה דרבי שמלאי שהיה ממזר, ואמר לו ר' שמלאי שהיה יכול לטהרו. ועל כרחך לא מיירי באופן שיאמר לו להיות עבד עברי ולישא שפחה, כיון שבשני דר' שמלאי לא נהג עבד עברי - דאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. וא"כ הכוונה שישא שפחה לכתחילה, והטעם משום דלא נאמר על ממזר הלאו שלא יהיה קדש, אלא בישראל כשר.

[3] דרש ר' אליעזר את הפסוק (דברים כג:ג) "לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה' גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לוֹ" - לו, הלך אחר פסולו. ולכן אע"ג דכתיב (שמות כא:ד) "הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדֹנֶיהָ" (ולכאורה הוי רק עבד - ולא מתייחס אחר זרע האב לעשותו ממזר), אתא לו אפקיה, לדון אותו אחר פסולו - ושיהיה עבד ממזר. ורבנן (ר' טרפון) ס"ל כל ולד במעי שפחה כנענית - כולד במעי בהמה דמי, ולכן אינו שייך להתייחס אחר אביו.

[4] דכיון שעלו מעצמם, ולא ע"פ עזרא, והרי שלא בירר שלא ישארו פסולים בבבל.

[5] והיינו דמפרש שהפרישם ואח"כ עלו מעצמם, ועלו כולם כדי שלא יכירו בהם.

-------------------------------------------------