קידושין דף סח. א

לר' עקיבא דאין קידושין תופסין בחייבי לאוין, מה הדין במקרים דלהלן?

באלמנה לכהן גדול בחייבי עשה כמצרי ואדומי בעשה דבעולה לכה"ג
לר' סימאי תופסים בה קידושין [1] תופסים בה קידושין תופסים בה קידושין
לר' ישבב אין תופסים קידושין
והולד ממזר [2]
צד א': תופסין בה קידושין
צד ב': אין תופסים וכו' [3]
תופסים בה קידושין [4]
-------------------------------------------------

[1] ודריש מדכתיב "לא יחלל זרעו" חילולים הוא עושה ואין עושה ממזרים. [ולאו דוקא אלמנה לכה"ג, אלא ה"ה שאר איסורי כהונה, כגרושה (וחלוצה) לכהן הדיוט].

[2] ס"ל שאין תופסים דאמר בשם ר' עקיבא ד"כל שאין לו ביאה בישראל (כלומר, שיש איסור בביאתו בישראל או בכהנים) הולד ממזר.

[3] הצד הראשון שר' ישבב בא רק לאפוקי מטעמו של ר' סימאי, א"כ בא לחלוק רק בחייבי לאוין דכהונה לומר שגם בהם לא תפסי קידושין והולד ממזר, אבל בחייבי עשה מודה הוא שתפסי קידושין ואין הולד ממזר. ולפי הצד השני, הוא בא לומר כלל חדש ש"כל שאין לו ביאה בישראל לא תפסי קידושין" וממילא גם בחייבי עשה אין להם ביאה בישראל והולד ממזר.

[4] כאן לדברי הכל תופסים קידושין, כיון דהוי עשה שאינו שוה בכל.

-------------------------------------------------