כריתות דף כח. א

האם בעלי חיים נדחים?

עשיר שהפריש קן והעני הפריש נקבה לפסח וילדה זכר שעירי יוה"כ שמת אחד מהן
לר' אלעזר בשם ר' אושעיא, ולרבנן דר' שמעון אינו יכול להקריב לקן [1] אינו יכול להקריב לבנה לפסח מביא זוג חדש ומגריל, והישן ירעה
לר' שמעון מקריב את הקן מקריב לבנה לפסח מביא חברו בלא הגרלה

מטמא מקדש עני שהפריש מעות לקינו והעשיר, מה דינו?

דין דמי החטאת דין דמי העולה
אם כבר אמר אלו לחטאתי ואלו לעולתי [2] מוסיף מעות ולוקח חובתו ילכו לנדבה
כשלא אמר עדיין אלו לחטאתי ואלו לעולתי מוסיף מעות על שניהם ולוקח חובתו - כבש לחטאת

מטמא מקדש או מצורע עשיר שהביא קרבן עני, האם יצא?

במטמא מקדש במצורע
לר' אלעזר בשם ר' אושעיא לא יצא לא יצא
לר' חגא בשם ר' אושעיא יצא לא יצא [3]

-------------------------------------------------

[1] וילפינן מינה נמי דקדושת דמים מדחה, דאף שמתחילתו לא קדש אלא לדמיו - דהא עשיר היה ולא היה ראוי לקרבן עני, וכן חזינן דדחוי מעיקרא הוי דיחוי, דהרי מעיקרא לא היה ראוי קן זה לקרבנו. [ומבואר ברש"י (ד"ה קדושת דמים מדחה), שפודים לעוף הזה, והגם שאין פדיון לעוף - הינו דוקא היכא שהיה נראה להקריב בשעת הפרשה ואח"כ נעשה מחוסר אבר, אבל אם לא חלה עליו קדושת מזבח מעולם, כגון כאן במטמא מקדש עשיר, יש לו פדיון].

[2] והנה אליבא דר' אלעזר בשם ר' אושעיא ודאי לא מיירי שאמר אחרי שהעשיר - דהא מטמא מקדש עשיר לא יכול להביא קן לחובתו, ואם יאמר ויפריש עתה - לא עשה כלום. ועל כרחך שאמר בשעה שעוד היה עני, ואליבא דרב חסדא שאי אפשר לפרש את הקינים אלא רק בשעת לקיחתן או בשעת עשיית כהן, א"כ מיירי שכבר אמר בשעת הפרשתו. וגם לר' חגא שיצא בדיעבד אם הפריש עשיר קרבן עני, צ"ל אליבא דרב חסדא שמיירי שאחר שהעשיר קנה את התורים ואז אמר איזה לחטאת ואיזה לעולה.

[3] במצורע איכא גזה"כ "זאת תורת המצורע" - וסובר רב חגא שא"א ללמוד ממנו לאחרים דכתיב "ואם דל הוא ואין ידו משגת" - ודרשינן דוקא מצורע אם הביא קרבן עני לא יצא, אבל מטמא מקדש עשיר שהביא קרבן עני יצא. אמנם להיפך, מצורע עני שהביא קרבן עשיר - כן יצא, דדרשינן "זאת תורת המצורע" - תורה אחת לכולם, וכיון שיש לנו ב' פסוקים, אחד למעט ואחד לרבות מסתבר למעט עשיר שאינו יוצא בקרבן עני, ולרבות עני שיוצא בקרבן עשיר - ד"מעלין בקדש ואין מורידין".

עוד חומר לימוד על הדף