12th CYCLE DEDICATION

KERISUS 27 (23 Nisan) - dedicated by Mr. Avy Reichman of Queens, NY, l'Iluy Nishmas his father, Dovid ben Avraham, for the day of his Yahrzeit.

כריתות דף כז. א

מה הם הצדדים באיבעיא האם מתכפר ב"כינוס חומשין" [1]?

הסברא שמתכפר הסברא שאין מתכפר
לצד דאדם מתכפר בשבח הקדש דמתכפר אדם בשבח הקדש דבעינן שיטרח וכאן לא טרח
לצד דאין אדם מתכפר בשבח הקדש דכבר בשעת ההפרשה יש כאן ב' סלעים דאין מתכפר בשבח הקדש

לקח איל מהרועה בסלע, והושבח ועמד על שתים, האם יכול להתכפר בו?

ששבח מחמת פיטומו פיטמו מעט ושבח הרבה השביח מאליו שלא ע"י פיטומו
לצד דאין אדם מתכפר בשבח הקדש מתכפר אינו מתכפר אינו מתכפר
לצד דאדם מתכפר בשבח הקדש [2] מתכפר מתכפר ומשלם שיעור יתרת השבח להקדש [3] מתכפר ומשלם סלע להקדש

כריתות דף כז: א

הפריש מעות או בעלי חיים (כשבה או שעירה או עוף) לחטאתו והעני, האם יכול לקחת בדמיהן כדין דלות, או כדין דלי דלות?

הפריש מעות [4] הפריש בהמות והוממו הפריש עוף
בהעני ורוצה לקחת עוף יכול יכול -----
העני יותר ורוצה לקחת מנחה יכול יכול אינו יכול [5]

-------------------------------------------------

[1] פי', דמעל כמה פעמים בבהמת אשם (כגון שהפריש ד' פעמים ב' סלעים, ומעל בהם, דחומש כל מעילה הוא חצי סלע), ובצירוף כל חומשי מעילותיו יש ב' סלעים. והסתפק רב מנשיא בר גדא האם יכול להתכפר בחומשין לבדן, כגון אם היה חייב אשם שפחה חרופה. (אכן לקנות בהם אשם מעילות, אינו יכול, דהדין הוא שצריך להביא את גזילו עם האיל אשם מעילות, ולא שהאיל עצמו יהיה תשלום גזילו, כמבואר לעיל דף כו:).

[2] וכך פסק ר' יוחנן דאדם מתכפר בשבח הקדש.

[3] כגון שפיטמו בג' דינרים, ושבח מאליו עוד דינר ונעשה עתה שוה שני סלעים, בזה הדין שמתכפר בו לצד זה דאדם מתכפר בשבח הקדש, אולם מדרבנן יתן את השלמת הסלע (מה ששבח מאליו שלא ע"י פיטומו - דינר אחד) להקדש, כדי שלא יאמרו איל פחות משתי סלעים מכפר.

[4] נאמר ב' פסוקים "מֵחַטָּאתוֹ" לדרוש שיכול להביא מהקדש כשבה לשעירה ולהיפך, וכן שיכול להביא מהקדש בהמה תורים ובני יונה, וכן שיכול להביא מהקדש המעות של תורים ובני יונה עשירית האיפה, דכתיב גבי בהמה (ויקרא ה:ו): "וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ", וכתיב כן שוב גבי עוף (בפסוק י'): "וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ. ומנין שאם היה עני והפריש לעשירית האיפה והעשיר ורוצה להוסיף ולהביא עוף או בהמה, שהוא יכול, ד"וכתיב גבי מנחה (שם בפסוק י"ג): "וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל חַטָּאתוֹ".

[5] אין לעוף פדיון, ואפי' נעשה בעל מום ואפי' נעשה מחוסר אבר שפוסל בעוף, דלא נאמר פדיון אלא בבהמה, וע' עוד טעם בחזו"א פרה (סימן ג' אות ז').

עוד חומר לימוד על הדף