KERISUS 5 (25 Av) - Dedicated by Mrs. G. Kornfeld in honor of the Yahrzeit of her mother, Mrs. Gisela Turkel (Golda bas Chaim Yitzchak Ozer), on 25 Av. Mrs. Turkel was an exceptional woman with an iron will who loved and respected the study of Torah.

כריתות דף ה. א

מה הם החילוקים שיש בין לחם, קלי, כרמל?

לחם קלי - יבשו בתנור כרמל - רק מללו ביד
לענין חלה חייב פטור פטור
לענין שינוי נשתנה הוא בעינו הוא בעינו
לענין מנחות כשר - בלחם הפנים ושתי הלחם כשר - במנחת העומר פסול

ממה היה עשוי שמן המשחה, ומה היה משקל סממניו?

כמה שקלים משקלו [1]? כמה הכרעות [2] עושה?
מָר דְּרוֹר חמש מאות הכרעה אחת
קִנְּמָן בֶּשֶׂם חמש מאות שתי הכרעות [3]
וּקְנֵה בֹשֶׂם מאתים וחמשים הכרעה אחת
קִדָּה חמש מאות הכרעה אחת
שמן זית הין - י"ב לוג ----

כריתות דף ה: א

מי נמשך בשמן המשחה?

מלכי בית דוד [4] - משיחתם כמין נזר כהנים גדולים - משיחתם כמין כִי X
בראשון נמשח נמשח
בבן של הקודם כשיש מחלוקת: נמשח
כשיש שלום: אינו נמשח
נמשח

כיצד סדר היציקה והמשיחה של שמן המשחה במלך וכהן גדול?

בתחילה בסוף
למ"ד יציקה עדיפא יוצק על ראשו נותן בין ריסי עיניו ומושח
למ"ד משיחה עדיפא נותן בין ריסי עיניו ומושח יוצק על ראשו

-------------------------------------------------

[1] כשהיה שוקל את הסממנים היה שוקל לכל אחד כנגד ברזל המשקולת, ולא היה עושה שאחר ששקל פעם אחת לאחד מן הסממנים לתת כנגדו סממנים מהמין השני להשוותו. - וילפינן זאת מדכתיב לגבי הקטורת (שמות ל:לד) "בַּד בְּבַד".

[2] אין להכרעה שיעור מסויים דרק "הקב"ה יודע בהכרעות" - דהיינו שלא היה שוקל את ההכרעות בפני עצמם, אלא שוקל אותם כמות שהם, ואחר שהוא מכריע אינו יודע את משקלם המדוייק בכמה היתה ההכרעה אלא רק הקב"ה יודע.

[3] דכתיב (שמות ל:כג) "וְקִנְּמָן בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם", ומשמע שהשלם שלו הוא חמש מאות, ומה שאמר מחציתו, לדרוש שישקלנו פעמים, כדי לתת ב' הכרעות.

[4] אולם מלכי ישראל אינם נמשחים בשמן המשחה, ומה שמצאנו שנמשחו - היה בשמן אפרסמון טהור, מלבד שאול שאף שלא היה מבית דוד נמשח בשמן המשחה.

עוד חומר לימוד על הדף