הוריות דף ח' ע"ב

האם חייבים ציבור או יחיד על עשה ולא תעשה במקדש?

בודאי - קרבן חטאת בספק - אשם תלוי
ציבור פטורים [1] פטורים [2]
יחיד חייב פטור [3]

האם נשיא - מלך, חייב בקרבן עולה ויורד?

בכל חיובי קרבן עולה ויורד בשבועת העדות - שמיעת קול
לר' יוסי הגלילי פטור [4] פטור [5]
לר' עקיבא חייב פטור

-------------------------------------------------

[1] דכיון שהוא קרבן עולה ויורד, ולא חטאת קבועה, לכך ציבור פטורים מלהביא קרבן וילפינן לה מגזה"כ, [וצריך כל יחיד ויחיד להביא קרבן עולה ויורד על עצמו].

[2] דאין ציבור מביאים אשם תלוי אפי' בחטאת קבועה, וכ"ש בעולה ויורד.

[3] דאין אשם תלוי בא על ספק קרבן עולה ויורד, אלא על חטאת קבועה דוקא.

[4] והטעם, דאינו בא לידי עניות, וכיון שלא שייך בו קרבן דלות לכך לא שייך בו הקרבן הזה כלל.

[5] ובזה מודו כו"ע, כיון שמלך אינו דן ואין דנים אותו ואינו מעיד ואינו מעידים אותו, וא"כ הוא אינו שייך כלל בשבועת העדות.

עוד חומר לימוד על הדף