הוריות דף ז' ע"א

האנשים דלהלן שחטאו כדלהלן, איזה קרבנות צריכים להביא?

בשגגת מעשה [1] בספק שגגה בעבודה זרה בגזילה ומעילה
ציבור פר אין אשם תלוי פר ושעיר אין מביאים אשם
כהן משיח פר אין אשם תלוי שעירה [2] מביא אשם
נשיא שעיר יש אשם תלוי שעירה מביא אשם
יחיד כשבה או שעירה יש אשם תלוי שעירה מביא אשם

הוריות דף ז' ע"ב

כהן משיח שחטא בעבודת כוכבים, מה דינו?

בשגגת מעשה בלא הוראה בשגגת מעשה עם הוראה
לרבי מביא שעירה מביא שעירה [3]
לרבנן פטור מביא שעירה

-------------------------------------------------

[1] בציבור ובכהן משיח, דוקא אם היה גם העלם דבר, דבלא העלם דבר צבור וכהן משיח פטורים לגמרי מקרבן. ונשיא ויחיד מביאים קרבנותיהם בלא העלם דבר.

[2] ועי' לקמן אי בעינן העלם דבר.

[3] ולא צריך להביא פר כשאר עבירות בהוראה, ומבואר בגמ', דגזה"כ בעכו"ם שכתוב ואם נפש אחת, שאחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח כולם בכלל נפש אחת הן, ומביאים בעכו"ם שעירה.

עוד חומר לימוד על הדף